👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2020 Villerkullas Nya Pedagogiska planering

Skapad 2020-08-25 12:13 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
Pedagogisk planering i personlig och social utveckling med digitala verktyg.

Innehåll

Pedagogisk planering Villerkulla 2020

 

Var är vi?/Vad ska läras? (Nuläge/syfte)

Barngruppen består av två åldersgrupper, 1 och 2 år. Vi har även introducerat 4 nya barn och kommer att introducera fler barn under höstterminen.

 

Syfte:

 

Då vi har de yngsta barnen vill vi utveckla deras identitet och trygghet samt självständigheten och tilliten till sin egen förmåga. 

 

Vi vill att barnen ska utveckla sina personliga och sociala förmågor. Vi kommer att använda digitala hjälpmedel så arbetet blir integrativt och även arbeta hållbart mot vårt utvecklingsområde. 

 

Trygga barn gör att de har mod att prova och utvecklas av motgångar.

 

Generativ fråga

 Vem är jag?

 

Var ska vi? (Mål, förmågor och vad ska barnen visa när vi har arbetat med området?

 

Förståelse:

Vi vill se att alla barn är trygga i sig själv och med de vuxna och de andra barnen. Vi vill även se att de vågar och känner tillit till sin egen förmåga. 

Detta innebär att barnen vågar stå i centrum, vänder sig till de vuxna när de behöver hjälp, säger stopp eller nej, utvecklat sin kommunikativa förmåga ( verbalt eller med kroppsspråket, TAKK), börjar visa med handling att det finns mer än jag i gruppen, visar intresse för att fotografera med lärplattan och vad som fotograferats. 

 

 Kärnämnen/förmågor:

 

Koherens- att förstå sammanhang och kunna orientera sig

Kommunikation – att förstå och göra sig förstådd

Självbild- att veta vem man är och våga testa saker

 

 

Begrepp:

 

Arbetslagets förhållningssätt:

Vi vuxna ska föregå med gott exempel, vara positiva, vara inkännande och lyssna på alla barn, bemöta varje barn individuellt, ge barnen de verktyg de behöver i stunden genom att vara aktiv och engagerad i leken och stötta när behov finns, utmana barnen så att de känner att de lyckas och vågar prova och stötta/peppa vid motgångar. 

 

Vetenskaplig grund:

 

Vi kommer att utgå från ett utvecklingspedagogiskt perspektiv i undervisningssituationerna och arbeta scaffoldingstöttandde. Utvecklingspedagogiskt perspektiv betonar barns tidigare erfarenheter och metakognitiva dialoger på olika nivåer. Undervisningen kännetecknas av att:

·      Den utvecklar en förändring hos någon annan

·      Håller fast vid en aktivitet/ uppgift och förändrar den tills den lärande kan göra eller förstå uppgiften ( Barnett, 1973)

Detta kräver lyhörda pedagoger som förändrar och anpassar sina undervisningar efter barnens behov och signaler och förutsätter interaktion mellan barn och pedagog. 

 

Förutsättning för vidareutveckling är samspel med andra.Barn lär i samspel med andra och i samspel med andra mer kunniga förstå sådant de inte kunnat begripa tidigare och därmed göra ett kognitivt språng. Vygotskij.

 

 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

 

Innan uppstarten gör vi en förbedömning på varje barn så att vi sedan kan bedöma om det blivit en progression. 

 

Utvärderingssätt:

 

Dokumentera med hjälp av lärplattan, skriva ner vad som händer under undervisningen, utvärdera och förändra/ variera undervisningen. Pedagoger reflekterar enskilt och tillsammans utifrån undervisningstillfällena. Titta på dokumentation och prata om vad som hände tillsammans med barnen. Visa för barnen vilken progression de gjort.

 

Hur gör vi? (genomföra/dokumentera/reflektera)

 

Uppstart

Tillsammans i helgrupp kommer personalen att presentera sig genom att sitta på en stol och berätta om sig själv. Vi ber någon vuxen filma så vi kan titta på det på projektorn sen. Läsa bok om ” Jag ”av Linda Palm på Ugglo. Tintin ( maskot)

 

 

Aktiviteter:

 

Delar in barnen i mindre undervisningsgrupper. Personalen skiftar grupp för att ge alla barn samma förutsättningar då vi har olika sätt att undervisa på. Personalen kommer att rikta barnens uppmärksamhet mot våra uppsatta mål.

·      Vart barn presenterar sig på en stol. De barn som inte är verbala ställer personalen frågor till och barnet pekar på olika kroppsdelar som personalen sätter ord på. 

·      Fotografera sig själv med lärplattan. 

·      Skapa sitt ansikte i olika material.

·      Bygga pussel i lärplattan med barnets ansikte.

·      Spela memory med barnens bilder i lärplattan. 

 

Dokumentation/ kriterier

Dokumentation på gruppnivå, övergripande från undervisningen. Individnivå i Unikum med hjälp av bild, film och text där man ser ett förändrat kunnande hos barnet. 

 

Kriterier: 

 

Vi vill se att varje barn är tryggt med oss vuxna och i gruppen. Detta innebär att barnen söker stöd/ hjälp/ tröst hos alla vuxna och kan vistas i samma miljöer som andra barn. 

Att barnet säger stopp när det inte vill. 

Att barnet vågar prova att göra saker/ stå i centrum.

Att barnet interagerar med andra barn i undervisningen och i utbildningen. 

( medveten om de andra barnen i gruppen)

Att barnet vill/ kan använda sig av digitala verktyg.

 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18