Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Baklängesplanering Parkens Förskola Grön

Skapad 2020-08-25 12:37 i Parkens förskola Norrtälje
Förskola
Genom boken Promenad är syftet att barnen ska få en känsla av samhörighet. Utifrån vår grupp kommer vi ha fokus på figuren ”Jenny” och det som rör sig kring henne och bilden. Förförståelse för djur, dess läten. Liten/stor. Lång/kort. Begrepp matematik och antal som ”många”, ”ett,ett,ett”. Förmåga att använda och förstå begrepp kopplat till bilden.

Innehåll

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

Generativ fråga: Titt(a) ut? Titt(a) in?

Syfte: Alla ska känna en gemenskap och ett sammanhang på förskolan. 

Mål ur Lpfö 18: omsorg, utveckling och lärande: Förmåga att använda och förstå begrepp. Förståelse för antal.

 

BARNENS FÖRFÖRSTÅELSE

Barnens intressen, initiativ och behov:  Barnen har blivit intresserad av olika matematiska begrepp, börjat med att sortera, enstaka räkneord, pekräkna, se lik/olikheter.

 

BARNENS FÖRSTÅELSE

 Förståelse för enkel kategorisering och mönster. Förståelse för en och många.

BARNENS FÖRMÅGOR

Att barnen kan förmedla sitt individuella uttryckssätt utifrån ett tillgängligt och tillåtande material. Genom dokumentation tillsammans med barnen ska de kunna reflektera och återkoppla över sitt eget görande.

 

BARNENS BEGREPP

Liten och stor, lång och kort. Förförståelse för begreppet mängd. 

 

FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Arbetslagets förhållningssätt: Presentera ett mångsidigt material där alla får möjlighet att uttrycka sig individuellt. Vi undervisar i mindre grupper där vi har en medveten tanke om gruppens sammansättning. I arbetslaget har vi en likvärdig barnsyn utifrån arbetssätt. Vi lyssnar in och tolkar barnens uttryckssätt och språk, vilket gör de delaktiga i projektet. 

Vetenskaplig grund: Kunskaper skapas i sammanhang med andra.

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

2a: KRITERIER

 Att barnen uppmärksammar skillnader, t ex antal, färg, storleksuppfattning.

2b: UTVÄRDERINGSSÄTT

Genom bild och film får vi syn på barnens lärande och hur vi utmanar vidare. Genom kommunikation barn/barn, barn/pedagog, barn/vårdnadshavare kan vi tolka det barnen förmedlar.

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

3a: STARTAKTIVITET

Vi börjar med uppstart hela förskolan tillsammans vecka 39. Där vi tar del av varandras ”fönster”.

3b: FORMATIV UPPFÖLJNING (= uppföljning som syftar till att utveckla arbetet vidare)

Filma, fota och observera. Titta och lyssna om och om igen, både enskilt, i arbetslaget och tillsammans med barnen.

3c: LÄRMILJÖ

Vi skapar en tillåtande lärmiljö där barnen kan samspela. Vi erbjuder olika aktiviteter i både mindre och större grupper utifrån deras intressen, ute och inne. Vi har både spontan och planerad undervisning. Vi tillför material vartefter behov infinner sig. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18

Matriser

Baklängesplanering Parkens Förskola Grön

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: