Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nobeldagen

Skapad 2020-08-25 13:15 i Fyrklöverns Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vem var Alfred Nobel och varför firar vi Nobeldagen?

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Grundläggande förståelse om syftet och innebörden av Nobeldagen
 • Varför? (Syfte med undervisningen)

Att väcka barns intresse och nyfikenhet för naturvetenskap och teknik

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Vi tittar på en fakta film om Nobeldagen; Vi genomför två experiment och barnen ska försöka att förklara vad som händer?

De barn som vill  ska skapa, bygga eller rita sina egna uppfinningssaker.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Tillsammans under samlingen

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på Örnarna

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Alla samtliga pedagoger på Örnarna

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

Hur gick det?

Barn var mycket engagerade, var nyfikna och visade stort intresse för fakta kring Nobeldagen.

  • Varför tror du att det blir/blev så?
 • Vi har planerad varierande arbetssätt som t.ex film, bilder, experiment. 
  • Vad fångar barnens intresse?
 • Barnen tycker att det är spännande att både höra fakta och se filmen. Experimentet tyckte barnen var spännande! Innan experimenten har börjat, berättade barn var som de tror kommer att hända. Efter genomfört experiment, gav barn förslag på utveckling av experiment.

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Det är mest de äldre barn som kommde ihog fakta om Alfred Nobel och Nobeldagens innebörd. Till nästa gång ska vi dela gruppen utifrån barns förutsättningar och utveckling.
 • Vi har väckt barns nyfikenhet och intresse för naturvetenskap via olika experiment och samtal krig det.
 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

 • Arbeta i mindre grupper.

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

 

  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
 • Att samla olika återviningsmaterial/naturmaterial och låta barnen göra sina egna uppfiningar. Rita sina egna uppfiningar
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
 • Att skappa en hylla med material med tidiga genomförda experiment, för att barn själv kunde arbeta med det och utveckla sin förståelse för det.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: