Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En sekund i taget

Skapad 2020-08-26 09:57 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Planering litteraturprojekt En sekund i taget av Sofia Nordin
Grundskola 7 Svenska
Vårt första läsprojekt under läsåret baseras på boken "En sekund i taget" av Sofia Nordin.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Vi kommer i några veckor att läsa boken ”En sekund i taget”. Parallellt med läsningen kommer vi arbeta med olika reflektionsfrågor och olika skrivuppgifter. Ibland kommer vi läsa i skolan, ibland kommer du få läsa hemma. Tyngdpunkten kommer ligga på att vi ska samtala och reflektera kring texten, både muntligt och i skrift.

 

Skrivuppgifterna ska du som elev skriva i ett Word-dokument som vi kallar "En sekund i taget" . Detta dokument ska du dela med mig så att jag kan följa ditt arbete. Jag kommer bedöma hur du har arbetat med skrivuppgifterna i förhållande till kunskapskraven och vi skriver på lektionstid.

 

I samband med skrivuppgifterna kommer vi att öva på hur man synliggör sitt tänkande genom olika stödstrukturer och tankerutiner. Sedan ska vi träna på att skriva utifrån skriftspråkets normer samt att skriva med god textbindning.

Frågeställningarna nedan kommer från kunskapskraven i svenska. Om du tittar i matrisen kommer du känna igen dem.

 

Frågeställning och följdfrågor

Hur använder man lässtrategier?

Hur skriver man en sammanfattning av en texts innehåll?

Hur hittar man orsaker och samband i en text?

Hur kan man, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och resonera om text?

Hur tolkar man budskap i en text och hur läser man “mellan raderna”?

Hur “drar man slutsatser” om hur en text har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i?

Vad är skillnaden mellan citat och referat? Hur gör man när man källhänvisar?

Hur samtalar man, ställer frågor och för fram egna åsikter om en text?

Hur använder man underbyggda argument för sina åsikter om en text?

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskaper om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia

Förankring i kursplanens syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. I undervisningen ska eleverna få möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen.

Centralt innehåll från kursplanen

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Informationssökning och källkritik

 • Hur man citerar (och gör källhänvisningar).

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi utgår från en gemensam bok ”En sekund i taget” så att vi enklare kan diskutera bokens innehåll - gemensamt. Samtidigt som vi läser boken så talar vi om texten och det vi har läst, utifrån givna reflektionsfrågor från mig. Vi diskuterar lässtrategier, hur man gör person– och miljöbeskrivningar, vad ett citat är, hur man sammanfattar, hur man läser mellan raderna, förutspår eller hur man gör när man stöter på ett ord som man inte förstår.

Jag kommer visa och förklara vad skrivuppgiften har för syfte, kopplat till förmågorna i matrisen.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du ska skriva alla (skriv)uppgifter i ett och samma dokument. Dokumentet ska heta “En sekund i taget”. Jag kommer då och då stämma av att du gjort alla uppgifter och ligger i fas.

Jag kommer bedöma hur du deltar på lektionerna. Som exempel kan det betyda att jag tittar på hur du ställer frågor, hur du ställer följdfrågor och hur du kopplar dina frågor eller kommentarer till vad jag eller någon elev sagt. Du kommer ibland att få svara på frågor till texten i Exam.net och ibland på papper (och då skriva för hand) och/eller diskutera texten muntligt. Dina svar och dina reflektioner ligger som underlag för min bedömning när det gäller att läsa och tolka text.

Alla dessa uppgifter kommer jag bedöma i förhållande till kunskapskrav i matrisen. Ibland kan det hända att någon uppgift passar bättre för ett annat tillfälle, så det är inte säkert att planeringen kommer att ske spikrakt enligt nedan, men på ett ungefär. Det kan läggas till uppgifter och det kan försvinna uppgifter.

 

 • Lässtrategier, att kunna förutspå och gissa vad man tror kommer hända.

   

 • Lässtrategier, att kunna tänka sig in i något. Vi låtsas att vi hamnar i samma situation som personen i boken och skriver vad vi själva skulle ha gjort. 

   

 • Citat-tanke, källhänvisa och referera - du väljer ut citat som du skriver dina tankar, känslor, åsikter eller frågor om och gör en källhänvisning till bok/författare. 

   

 • Inre och yttre dialoger, vad betyder det? Du ger exempel utifrån boken. Hur gör man när man gestaltar? DET ska vi träna på!

   

 • Vi fortsätter att lära oss verktyg för att analysera text. Att läsa berättande texter och att tolka budskap. Vi pratar om begrepp som är användbara när man pratar om berättande texter. Tolkning och budskap, symboler, tema och motiv, liknelser och metaforer, vad är vad och vad är skillnaden? Du ska få prova att analysera ett stycka vald text. Du ska också få lära dig vad berättarperspektiv, tillbakablickar och framåtblickar innebär – och ge exempel på sådan från texten!

   

 • Att koppla på känslor. Du väljer utdrag ur texten, ca 4-5 citat som väcker känslor hos dig. Du argumenterar och förklarar varför.

   

 • Vad betyder det att en text eller att en författare har ett budskap? Vi försöker tolka budskap och läsa mellan raderna. Du ska själv välja ut några exempel från texten, ca 4-5 stycken som du själv försöker tolka och förklara. Det ska vara meningar som man skulle kunna “läsa mellan raderna”.

   

 • Att gå i dialog med texten. Om du hade varit en av karaktärerna, vem hade du varit? Vad hade du gjort? Tänkt? Velat ändra på?

   

   

 • Miljöbeskrivningar. Välj en av miljöerna som hittills beskrivits i boken. Gör en miljöbeskrivning på en halv A4.

   

 • Hur återberättar man och hur gör man en enkel sammanfattning? Du gör en sammanfattning på ca en halv A4. Mer om detta senare.

   

   

   

   

   

Lycka till!      

 

 

Uppgifter

 • Kap 17/18

 • Kap15/16 (s.147-160)

 • Kap 13/14(s.126-146)

 • Kap 12 (s.119-125)

 • Kap:10/11

 • Kap.9 (s.83-96)

 • Kapitel 8 "En sekund i taget"

 • Efter att lyssna på kap.6-7

 • Frågor till kapitel 2,3,4 och 5

 • V. 37-41

 • En sekund i taget kapitel 1, s. 5-13

Matriser

Sv
Svenska terminsbedömning HT19

F
E
C
A
Läsförståelse
 • Sv
 • Sv  7-9
Eleven har ännu inte uppnått kravet.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera kring texters budskap
 • Sv
 • Sv  7-9
Eleven har ännu inte uppnått kravet.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva
 • Sv
 • Sv  7-9
Eleven har ännu inte uppnått kravet.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Delta i samtal
 • Sv
 • Sv  7-9
Eleven har ännu inte uppnått kravet.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntlig framställning
 • Sv
 • Sv
 • Sv  7-9
Eleven har ännu inte uppnått kravet.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Sv
Lärandematris, svenska HT-19. Berättande text.

----->
----->
----->
Skriva text
Jag skriver en text som hänger ihop och är begriplig.
Jag skriver en text som hänger ihop och är begriplig. Berättelsen har ett innehåll som fångar läsaren genom dess uppbyggnad och språk.
Jag skriver en text som hänger ihop och är begriplig. Berättelsen har ett innehåll som fångar läsaren läsaren genom dess uppbyggnad och språk. Som helhet fungerar texten väl som en fortsättning på boken.
Gestaltande beskrivningar. Miljö- och personbeskrivningar. Dialoger.
Jag skriver en text som innehåller enkla miljö- och personbeskrivningar, samt någon fungerande gestaltning. Dialogerna är rätt skrivna.
Jag skriver en text som innehåller utvecklade miljö- och personbeskrivningar, samt fungerande gestaltningar. Dialogerna är rätt skrivna och har flyt.
Jag skriver en text som innehåller välutvecklade miljö- och personbeskrivningar, samt fungerande och varierade gestaltningar. Dialogerna är rätt skrivna och har flyt.
Skrivregler
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Tempusbruket är i huvudsak korrekt. Relativt gott bruk av skiljetecken och texten har en fungerande styckeindelning. Ordvalet är enkelt
Meningsbyggnaden är varierad och korrekt. Tempusbruket är korrekt. Gott bruk av skiljetecken och styckeindelning. Ordvalet är passande och varierat.
Meningsbyggnaden är träffsäker och varierad.

Sv
En sekund i taget

F
E
C
A
Läsförståelse
Visar ej grundläggande läsförståelse.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera
Resonerar ej om textens budskap.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: