Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Som Trolleri - Läs- och hörförståelse

Skapad 2020-08-26 10:02 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Radiodramat "Som Trolleri" tar avstamp i Mårten Melins bok med samma namn och är sprungen ur den svenska folktrons övernaturliga och mystiska väsen. Vi kommer lyssna, reflektera, samtala och skriva lärlogg till radioteatern utifrån givna tillvägagångssätt.

Innehåll

Det kommer du att få visa genom att: 

   ¤ Lämna in din loggbok med dina tankar utifrån frågorna. 

   ¤ Delta i muntliga diskussioner, genom reflektioner och samtal kring lyssnandet. 

   ¤ Vara med och skapa en lyssnarvänlig miljö, alla ska få en bra upplevelse.

 

Hur ska vi lära oss detta? 

 • Vi kommer lyssna på 5 avsnitt av Som Trolleri.
 • Vi kommer att arbeta med utvalda strategier för att underlätta i vårt lyssnande/skrivande/samtalande.
 • Vi kommer före eller efter varje avsnitt att skriva lärlogg för att reflektera över avsnittet och få fram sina egna tankar. 
 • Vi kommer att diskutera tillsammans i klassrummet utifrån avsnitten. Alla ges chansen att själv fundera över vad jag hört, sedan enligt modellen EPA för att slutligen dela med sig i sin familjegrupp eller i helklass.

 

Varför ska vi jobba med arbetsområdet: 

För att: 

¤ stärka elevernas språkutveckling - här tränas läsförståelse och hörförståelse. 

¤  få strategier för svåra ord och uttryck 

¤ skapa inre bilder/beskrivande bilder

¤  träna på att förutspå och väcka nyfikenhet samt förförståelse

¤ skriva textkopplingar till sig själv, till annan text och till omvärlden

¤ kunna sammanfatta det viktigaste, ta ut essensen och fånga författarens budskap 

¤ bygga vidare och skapa läsglädje 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  SvA  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6

Matriser

Sv SvA
Svenska åk HT-20

Har bedömts under terminen
Läsa
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa enkel skönlitteratur och sakprosatexter för barn med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar du god läsförståelse. Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse. Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse. Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Skriva
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du kan, till viss del, skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Skriva
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och inledning, handling och avslutning.
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling, utan inledning och avslutning.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och tydlig inledning,välutvecklad handling och tydlig avsluttning.
Skriva
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du kan till viss de, söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan, mycket väl, söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Texthantering
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan eleven ge väl utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett mycket väl fungerande sätt.
Tala
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Tala
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, inne- håll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Språkliga varianter
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt till viss del ge exempel på framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på nationella minoriutvecklade resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: