Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa med skräp

Skapad 2020-08-26 10:08 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola 2 – 6
Vi på fritidshemmet jobbar med att skapa av skräp. Kartonger, konservburkar, plastburkar och annat vi kan hitta som andra tänkt kasta bort.

Innehåll

 

PLANERING AV FRITIDSHEMSVERKSAMHETEN PÅ:

 

Lilla fritidshemmet/Stora fritidshemmet

 

Så här arbetar vi med: Skapande av skräp.

Planeringen gäller för  perioden: v. 35-37 ht 20

Ansvarig för planering, uppföljning och utvärdering är: Malin Kanatidou, Fredrik Levin Lagersted och Carina Nordström.

 

Nulägesbeskrivning/ kartläggning/Syfte:

 

Eleverna leker mycket med olika dockor/figurer och syftet med skapandet är att att skapa hus, bilar mm till dessa. I arbetet kommer eleverna att få inhämta inspiration på internet, göra en ritning för att därefter börja skapa. I skapandet kommer de att få jobba med olika material och träna på att samarbeta kring skapandet. En del elever jobbar tillsammans, andra på egen hand men de tränar på att dela med sig, komma överens och att vänta på sin turnär de jobbar ihop i pysselverkstaden. 

 

Eleverna får också träna på att mäta, rita och klippa ut för att tapetsera sina hus, se vilka möbler mm de vill tillverka och hur de ska utformas för att passa in på bästa sätt.

 

Konkretisering av målet:

 

Träna på att samarbeta med varandra och kring material.

Göra en ritning och följa den. Söka information på internet i syfte att inspireras.

Lösa olika problem som kan uppstå i skapandet.

Mäta och räkna ut för att använda materialet på bästa sätt.

 

 

Målet är uppnått när:

 

När eleverna har blivit säkrare på att göra en ritning och kunna följa den.

De kan samarbeta kring material och vänta på sin tur.

De hjälper varandra och löser problem på egen hand.

 

 

Aktiviteter/ metoder (hur gör vi?)

 

Vi skapar fritt av insamlat material som var tänkt att kastas.

Gör en ritning och diskuterar kring vad som behöver göras.

Låter eleverna prova på egen hand hur de kan lösa problem som kan uppstå.

 

 Hur mäter vi det vi vill uppnå? (hur kan vi samla bevis?)

 

Genom samtal och observationer under skapandets gång.

Samtala kring elevernas färdiga skapelser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -

Matriser

Spängerskolan Stora Fritids

Rubrik 1

Målet var: När eleverna har blivit säkrare på att göra en ritning och kunna följa den. De kan samarbeta kring material och vänta på sin tur. De hjälper varandra och löser problem på egen hand. Nulägesbeskrivning: Eleverna leker mycket med olika dockor/figurer och syftet med skapandet är att att skapa hus, bilar mm till dessa. I arbetet kommer eleverna att få inhämta inspiration på internet, göra en ritning för att därefter börja skapa. I skapandet kommer de att få jobba med olika material och träna på att samarbeta kring skapandet. En del elever jobbar tillsammans, andra på egen hand men de tränar på att dela med sig, komma överens och att vänta på sin turnär de jobbar ihop i pysselverkstaden. Eleverna får också träna på att mäta, rita och klippa ut för att tapetsera sina hus, se vilka möbler mm de vill tillverka och hur de ska utformas för att passa in på bästa sätt. Målet är uppnått när:
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå

Ny rubrik

Efter en halv termin Utvärdering samt analys Utvärdering: På vilket sätt ser vi att målet är uppnått? Eleverna som deltagit har visat att de kan förklara hur de tänker och genomför det på ett tillfredställande vis. De har visat att de kan mäta tex. en lådas sidor för att därefter klippa tapeter som passar till sidan. Analys: Vad kan det beror på? Eleverna har tagit till sig av det som pedagogerna förklarat och visat. Framgångsfaktorer? Eleverna provar på egen hand efter det att pedagogerna visat, de hjälper varandra och ger inte upp. Utvärdering: Kan vi på nått sätt se att målet inte är uppnått? En del elever har svårt att ta till sig instruktioner och behöver träna mer på detta. Analys: Vad kan det bero på? En del elever får bråttom och vill bli klara och tar sig inte tid att lyssna på instrutionerna vilket leder till att det blir fel ibland. Alla elever deltar inte i pysslet.
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny aspekt
Vi ser därför målet som:
Uppnått
Delvis uppnått x
Ej uppnått

Ny rubrik

Efter en termin Utvärdering samt analys Utvärdering: En del elever leker fortfarande med de hus de skapade till barbiedockorna. r. På vilket sätt ser vi att målet är uppnått? Eleverna som pysslar har blivit säkrare på att matematiska begrepp och att använda linjal för att mäta och kunna dra raka linje Analys: Vad kan det beror på? Framgångsfaktorer? Eleverna har tagit till sig av det pedagogerna visat och förklarat, de hjälper även varandra och använder då matematiska begrepp när de förklarar för sina kompisar. Utvärdering: Kan vi på nått sätt se att målet inte är uppnått? En del elever deltar inte i pyssel i tillräckligt stor utsträckning för att vi ska se deras utveckling. Analys: Vad kan det bero på? De elever som ej deltar i pyssel är oftast inte intresserade av att pyssla utan dras till fotboll och idrottshall istället.
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny aspekt
Vi ser därför målet som:
Uppnått
Delvis uppnått x
Ej uppnått
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: