Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2020-08-26 10:20 i Nygårdskolan Borlänge
Grundläggande matematik
Grundskola 6 – 9 Matematik
Problemlösning

Innehåll

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

• kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att_

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Följande centralt innehåll kommer vi att arbeta med.

• Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

• Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

• Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk-och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Mål för eleven, grundat på de mål syften och de tcentrala innehållet vi har valt

Du ska efter avslutat område:

• Kunna hitta ett lämpligt sätt att lösa matematiska problem, t.ex. kunna avgöra när du ska använda addition, subtraktion, multiplikation och division.

• Tydligt kunna förklara hur du har löst problemet både skriftligt och muntligt.

• Kunna jämföra din lösning med andra elevers lösnigar och se för och nackdelar med de olika sätten.

• Kunna avgöra om ditt svar är rimligt och har rätt enhet

• Kunna storleksordna hel- och decimaltal

• kunna avrunda dina svar till lämpligt antal siffror

 

Bedömning

Jag som lärare bedömer din förmåga att:

• Lösa problem och välja lösningsmetod

• Redovisa en lösning både muntligt och skriftligt. Lösningen ska var lätt att följa och förstå.

• Jämföra din lösning med andra elevers lösningar och se fördelar och nackdelar

• Använda rätt räknesätt utifrån problemställningen

• avgöra om dina svar är rimliga, har rätt enhet och rätt avrundat om det krävs

• Storleksordna tal

 

Undervisningen kommer att handla om

• Positionssystemets uppbyggnad

• Tallinjen

• Olika typer av tal (hel-,decil- och bråktal)

• Avrundning

• De fyra räknesätten och algoritmer

 

 

Dessa färdigheter och förmågor ska vi öva på:

• Problemlösning enskilt såväl muntligt och skriftlgt.

• Rimlighetsbedömning

• Storleksordning

• Överslagsräkning

• Jämföra och dra slutsatser utifrån olika metoder att lösa samma problem.

• Muntligt och skriftlig redovisning av problemet

Du kommer att öva på ovanstående förmågor och färdigheter kommer vi att arbeta med:

• Laborativt material

• Spel

• Arbeta med uppgifter som är direkta och uppgifter som är öppna.

Matriser

Ma
Matris taluppfattning

Redovisning

Muntliga och skriftliga redovisnigar och lösningar
Du förklarar delar av dina lösningar.
Du förklarar alla dina lösningar
Du visar och förklarar tydligt dina uträkningar
Tydlighet i redovisningar och lösningar
Det är möjligt att följa vissa steg i dina tankegångar
Det är möjligt att följa stegen i dina tankegångar i dina uträkningar kan du använda olika sätt att förtydliga vad du gjort t.ex. genom bilder eller tabeller för att visa hur du tänker och räknar
Det är lätt att följa alla steg i dina uträkningar och du använder dig vid behov av t.ex bilder och tabeller för att visa hur du tänker och räknar.
Matematiskt språk
Du förstår ett matematiskt språk men använder själv ett vardagligt språk när du redovisar
Du förstår och använder oftast ett korrekt matematiskt språk
Du förstår och använder dig av ett korrekt matematiskt språk vid både muntlig och skriftlig redovisning.

Förståelse

Förståelse tiosystemet
Du känner till att vi har något som kallas tiosystem inom matematik.
Du förstår tiosystemet.
Du förstår vad tiosystemet och är trygg med vilken position t.ex en tusendel har.
Tallinjen
Du känner igen en tallinje när du ser den och kan sätta ut heltal på den.
Du vet vad en tallinje är och kan sätta ut hel-och deicmaltal på en given tallinje.
Du vet var en tallinje är och att den kan dras ut hur mycket som helst. Du kan sätta ut hel-,deicmal och bråktal på en tallinje.
Algoritmer
Du kan ställa upp och räkna ut addition och subtraktion.
Du kan ställa upp och räkna ut med alla fyra räknesätten.
Du har stor säkerhet i att ställa upp och räkna ut i alla fyra räknesätten.

Strategi (Metod)

Val av räknesätt.
Du väljer ibland rätt räknesätt för att lösa ett problem.
Du väljer oftast rätt räknesätt och förstår när man använder de olika räknesätten.
Du använder korrekt räknesät och kan motivera varför du använder just det räknesättet.
Val av lösningsmetod
Du löser problemet, helt eller delvis, med en känd metod.
Du kan ge exempel på och värdera olika lösningar samt lösningsmetoder. Du motiverar och väljer en lämplig metod för det aktuella problemet.
Du ger exempel på och värderar olika lösningar samt lösningsmetoder. Du visar säkerhet i ditt sätt att avgöra och motivera vilken metor som är lämpligast för det aktuella problemet.
Förmåga att kombinera olika matematiska kunskaper
Du tillämpar dina matematiska kunskaper från olika områden för att lösa problemet.
Du tillämpar dina matematiska kunskaper från olika områden för att lösa problemet.

Rimlighetsbedömning

Rimlighet
Du har ibland svårt att upptäcka när ditt svar är orimligt.
Du kan bedöma ett svars rimlighet.
Du visar säkerhet i att bedöma ett svars rimlighet.
Avrundning
Du avrundar oftast på ett läpligt sätt.
Du kan avrunda på ett lämpligt sätt.
Du kan avrunda på ett korrekt sätt.
Val av lämplig enhet
Du svarar ibland med felaktig enhet och ibland helt utan enhet.
Du svarar med lämplig enhet.
Du svarar med korrekt enhet med säkerhet.

Begrepp

Förståelse för matematiska begrepp
Du kan använda dig av grundläggande matematiska begrepp.
Du kan använda dig av olika mattematiska begrepp i kända situationer.
Du kan använda dig av olika matematiska begrepp i nya situationer och sammanhang.
Förmåga att koppla ihop och f örklara olika matematiska begrepp
Du kopplar ihop och kan förklara enstaka begrepp från olika delar av matematiken.
Du kan koppla ihop vissa begrepp från olika delar av matematiken. Du kan förklara vanliga begrepp för en kompis eller lärare.
Du kan koppla ihop begrepp från olika delar av matematiken. Du kan med egna ord förklara vad olika begrepp betyder för en kompis eller lärare
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: