Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål under läsåret 20/21

Skapad 2020-08-26 10:47 i Förskolan Vilda Tilda Fristående förskolor
Förskola
Här beskriver vi vilka mål vi kommer att ha extra fokus under läsåret.

Innehåll

 1. Arbeta för att synliggöra barns inflytande och delaktighet i verksamheten för vårdnadshavarna.
 2. Arbeta med värdegrunden, utveckla barnens förmåga att visa respekt, hänsyn och empati.
 3. Pedagogerna ska bli ännu mer tydliga att visa på läroplanens mål och hur dessa är kopplade till verksamheten.

Hur?

 1. Ta kort, vid dokumentation, samtala på föräldramötet om dessa mål. Ha barnråd två gånger/termin.
 2. Rollspel både bland vuxna och barn. Läsa böcker. Samtala med barnen när det har uppstått någon konflikt men också förebyggande och då tex ta hjälp av bilder/bildstöd. 
 3. Använda Unikum och koppla planeringar, lärloggar mm till läroplanens mål. Skriva ut text från läroplanen och sätta upp på väggarna. Ta upp olika delar från läroplanen att samtala om på apt-möten. Fortbildning.

Hur ska arbetet dokumenteras?

 • På Unikum
 • Väggdokumentation
 • Barnens alster
 • Foto
 • Video
 • I månadsbrev

Vad förväntas arbetet leda till och vilka effekter får det?

 • Att vårdnadshavarna får bättre inblick/kunskap i barns inflytande och delaktighet på förskolan.
 • Att barnen blir demokratiska medborgare som kan ta hänsyn, visa respekt och empati för andra.
 • Att pedagogerna ska kunna påvisa hur verksamheten är kopplad till läroplanen för vårdnadshavare, beslutsfattare. Visa på att vi bedriver utbildning i förskolan.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: