Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Underlag pedagogisk planering Gärdet/Heden 2

Skapad 2020-08-26 13:29 i Testförskola Härryda
Förskola
Underlag som kan användas vid skapandet av pedagogisk planering med exempel kring hur innehållet kan se ut och hjälpfrågor till reflektion och analys.

Innehåll

 

Bakgrund :

 

 

Utifrån enhetens prioriterade mål att utveckla tydliga inspirerande lärmiljöer har vi valt att utveckla en lärmiljö som ska inspirera barnen att utforska naturvetenskapliga begrepp. Vi har sett att barnen har visat intresse för ljus och skugga och vill utmana detta intresset.

 

Nuläge: 

Barnen frågar ständigt efter ficklamporna som står på hylla och letar efter mörka platser att lysa med dem på.

 

Syfte:

Skapa en lärmiljö som inspirerar och utmanar barnen att utforska och förstå begrepp som är kopplade till ljus och skugga.

 

 

 

Indikatorer

Barnen benämner begrepp som ljus, mörker, reflektion, skuggor.

Barnen reflekterar över och samtalar kring hur dessa fenomen skapas och hur de kan påverkas.  

Barnen provar sina hypoteser/frågeställningar i miljön

 

Strategier:

Miljön - vi observerar kontinuerligt vad som sker i miljön och tillför material för att utmana barnen. Vi skapar miljön så det främjar förhållningssättet och ger barnen möjligheter att ta egna initiativ dvs tillgängligt material och tydlighet.

Organisation - vi planerar att det ska finnas pedagoger i miljön med färre barn

Undervisningen - utifrån våra observationer och reflektioner planerar vi undervisningstillfällen och vi kommer också att ta tillvara de oplanerade undervisningstillfällena, dokumentera dem och ha dem som underlag för fortsatt arbete.

Förhållningssätt - Vi vill synliggöra alla barns perspektiv och alla barns frågor är värda att undersöka. Vi tror på att kunskap skapas i samspel med andra. 

 

 

Kompetensutvecklingsinsatser:

Vi kommer att kompetensutveckla oss kring naturvetenskapliga fenomenet ljus och mörker genom att läsa " Naturvetenskap i förskolan". Vi läser ett kapitel i månaden och samtalar kring våra reflektioner om det vi läst.

Fortbildning om lärmiljö genom fortbildning, utdrag ur litteratur och lyssna på poddar.

Gemensam reflektion

Reflektion som görs veckovis, enskilt och kollegialt

Reflektionen görs utifrån lärloggar och annan dokumentation

Frågor att klippa in i reflektionen som hjälpfrågor:

Har vi observerat något som leder oss vidare i arbetet med projekt-/fokusarbetet?

 • Vilket undersökande har barnen varit engagerade i? Vilka lekar har lekts?
 • Vilka nya frågor/intressen har dykt upp som vi kan ta vara på?
 • Hände något oväntat?
 • Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog? Vad var lyckosamt? Vad kunde jag gjort annorlunda?
 • Vilka associationer gör barnen i sitt lärande? (har de tidigare erfarenheter som de kopplar sitt lärande kring)

Med tillägget:

Hur tar vi arbetet vidare utifrån det vi kan utläsa i reflektionerna?

Månadsanalys

 

Analysen görs månadsvis och bygger på de reflektioner ni gjort veckorna innan

Frågor att klippa in i analysen som hjälpfrågor:

Utifrån era sammanställda reflektioner:

 • Vilka intresseområden kan ni urskilja hos barnen?
 • Vad är det ni ser för förändrat lärande hos barnen?
 • Vad har varit av betydelse för att detta lärandet har kunnat ske?
  • Miljön?
  • Organisationen?
  • Förhållningssättet?
  • Undervisningen?
 • Kan vi se hur barns delaktighet och inflytande tar plats i miljön? Vad ser vi då?
 • Hur ser samspelet ut mellan barn-barn, vuxen-barn och barn-material ut?
 • Vilket lärande har skett hos oss pedagoger?
 • Vad tar vi med oss i det fortsatta arbetet framåt?
  • Vad ska vi fokusera på framåt utifrån vårt projektområde?
  • Genomförande i liten respektive stor grupp?
  • Beskriv erbjudandet ni kommer att ge till barnen, vilka material och hur ni planerar att duka upp det för att bjuda in och locka barnen till nyfikenhet och lärande.
  • Hur planerar ni att samla upp barnens reflektioner samt ge återkast från ert projektområde till barnen
  • Vilken roll tar ni vuxna i projektområdet med barnen framåt?
  • Utifrån barnens “görande”/undersökande/lekar, vilka begrepp upplever vi att barnen utforskar/upplever/försöker förstå?

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: