Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prästkragens enhetsmål "Matematik" 20/21

Skapad 2020-08-26 14:03 i Söralids förskola Österåker
Förskola
Prästkragens övergripande planering inom matematik 20/21

Innehåll

Förväntat resultat

 

 • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Lärande utifrån sagans värld”
 • Varje barn erbjuds möjligheter att utforska och intressera sig för matematik genom lek.
 • Vi använder begreppet matematik då vi fångar undervisningstillfällen i vardagen
 • Vi hör och ser barnen använda matematiska begrepp i lek och utforskande sammanhang
 • Varje avdelning utvecklar arbetet med programmering/Blue-bot
 • Undervisning och utveckling tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum

 

Avdelningens planering

 • Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om?

Vi ska undervisa barnen i grunderna till matematik. Vi planerar att ge barnen möjligheter till att öva på till exempel storleksbegrepp, antalsbegrepp, sortering, geometri, programmering, vikt och volym. Vi kommer att jämföra ålder, längd och annat som är konkret för barnen. 

 

 • Syfte Varför ska jag välja just detta?

Matematik är ett ämnesområde som barnen kommer att ha nytta av i både vardagssituationer som vidare skolutbildning. Att redan i förskoleåldern få bekanta sig med matematiska begrepp ger barnen en god grund att stå på inför sitt fortsatta liv. 

Metod Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder?

 

 • Vi arbetar oftast i våra tre små grupper vid planerad undervisning. 1-2 pedagoger i varje grupp.
 • Förskollärare har huvudansvar för planering, reflektion och analys, men hela arbetslaget bidrar till det.
 • Erbjuda och synliggöra olika typer av spel, pussel, lekar och utmanande uppdrag som innehåller matematiska begrepp på avdelningen. 
 • Använda oss av inköpt materiel och skapa efter material som har fokus på matematik.
 • Alla i arbetslaget hjälps åt att förbereda materiel och alla deltar i genomförandet.
 • All undervisning anpassas efter barnen i respektive grupp.
 • Vi använder oss aktivt av matematiska begrepp i spontan och planerad undervisning. 
 • Vi ska väva in matematik i våra temaarbeten och projekt.

 

 • Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?

Barnen är aktiva deltagare i sitt lärande, vi är lyhörda för deras intresse och låter det påverka direkt på vår undervisning. Tar tillvara på barnens olika förmågor, anpassar oss efter vardera barns förutsättningar. Vi är flexibla och kan ändra vår tänkta planering efter det som barnen visar intresse för.

 

 • Hur kopplar vi undervisningen till läroplan/forskning?

 

Se nedan koppling till Läroplan för förskola 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: