Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisning inom Naturvetenskap Trolldalen

Skapad 2020-08-26 16:45 i Hasselbacken Mariestad
Förskola
Fortsätta/utveckla vår undervisning inom naturvetenskap, med fokus på den planerade undervisningen.

Innehåll

 

Läroplansområde;


Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

Vår fördjupning inom den nya läroplanen och undervisningsbegreppet under 2019/2020 har bidragit till ett tydligare/tryggare förhållningssätt i vår roll. Vi upplever att vi har påbörjat skapandet av en tydlig gemensam syn på undervisning & lärande och vill fortsätta fördjupa oss inom området.

Kontinuiteten, både i reflektionstillfällen och i arbetet med barnen, som Björndalen och Ekorrdalen lyckats skapa har varit en framgångsfaktor. Samtidigt ser vi ser att det är avsaknaden av det som gjort att Trolldalen och Fjärilsdalen inte kommit så långt i undervisningen som de planerat för.

Förskolans placering med naturen precis utanför grindarna ger oss stora möjligheter att arbeta med naturvetenskap.

 

Fortsätta/utveckla vår undervisning inom naturvetenskap, med fokus på den planerade undervisningen.

 

 

 

 - Skapa tid för reflektion/planering för alla arbetslag. Försvinner ordinarie reflektionstid måste vi hitta en ny tid om behov finns.

 

- Prioritera reflektion framför "praktiska saker", som kan lösas vid andra tidpunkter.

 

- Fördjupa oss inom naturvetenskap för att undervisningen ska vila på en vetenskaplig grund. Delge varandra.

 

- Ta lärdom av tidigare års framgångsfaktorer, exempelvis mindre grupper, barnens erfarenheter/tankar/hypoteser, kontinuitet, ta sig utanför grindarna, dokumentation och reflektion.  

 

Avdelningens fördjupningsområde: Ny inriktning nov 2020

Vilket område ska vi jobba med?

Naturvetenskapliga verb.

 

Vart är vi och vart ska vi?

Vi har hittat ett område som skiljer sig lite från hur vi tänkt på naturvetenskap innan. Genom att ha läst en artikel från Skolverket(Sofie Areljung. 2018) så inspirerades vi till att testa att ha Naturvetenskapliga verb som fördjupningsområde. Vi har fastnat för att verb kan leda till praktiska undersökningar med kroppen och ett görande och att "...förskolläraren och barnen kan använda verben som verktyg för att få syn på kemiska processer och fysikaliska fenomen i förskolans vardag." 

Vi ser att barnen redan har närmats sig detta sätt att utforska vardagen. De äldre barnen har på sista tiden börjat att använda olika motsatsbegrepp i olika sammanhang och miljöer, så som flyta/sjunka, rulla/snurra och så vidare.  Vi pedagoger upplever att Naturvetenskapliga begrepp (Friktion, hasighet och så vidare) är lättare att närma sig/förstå om vi sätter det i ett verb sammanhang,  "Learning by doing" .

 

Hur gör vi?

I artikel som vi läst står det om att utforska två eller flera begrepp samtidigt, detta vill också göra för att på så sätt  kunna ge barnen en större förståelse för vad de olika verben innebär. Att förstå begreppet flyta tänker vi blir lättare om vi sätter det i relation till sjunka, vi kopplar det till variationsteorin. Vi vill inte begränsa oss i att bestämma innan hur många/hur länge vi ska arbeta med verben. Barnens intresse och vår upplevelse av hur mycket mer vi kan gå vidare och fördjupa får vara utgångspunkten.

Fördjupningsområdet kommer innefatta både barnen på Trolldalen och Fjärilsdalen. Vi kommer att börja med Rulla/ Snurra då vi redan sett undersökande inom dessa verb på båda avdelningarna.

Vi pedagoger behöver finnas nära för att höra/se barnens hypoteser och tankar. Vi vill använda produktiva frågor som "leder till att söka svar". Vi dokumenterar och synliggör barnens undersökande genom Unikum samt bilder och text på väggarna.

 

Avdelningens fördjupningsområde:

Vilket område ska vi jobba med?

Naturvetenskapliga upptäckter med fokus på biologi, dvs upptäckter av skogens djur och växter.

 

Vart är vi och vart ska vi?

Syftet är att skapa upptäckarglädje, intresse och fördjupat lärande inom naturvetenskap, med fokus på skogens djur och växter. Till skillnad från förra året så har barnen i år utvecklat sitt språk vilket vi tror kommer bidra till att de kommer kunna sätta ord på sina upptäckter, och därmed blir det lättare för oss att få syn på deras hypoteser och teorier. 

 

Hur gör vi?

Medforskande pedagoger i mindre konstellationer för att ha möjlighet att se intresset, barnens lärande, uppföljning osv. 

En dokumentationsvägg där barnen har möjlighet att reflektera kring sina upplevelser/lärande. Vi dokumenterar även i Unikum, som är vår hjälp att driva projektet framåt. Alla i arbetslaget ansvarar för undervisningen och är delaktiga i reflektionstillfällena. 

 

 

Frågor till veckoreflektion:

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur ska vi fördjupa projektet/barnens tankar och frågor (behöver vi stanna kvar eller gå vidare)?

Hur skapar vi tillgänglighet för alla barn?

Vad gjorde vi/hur var vår roll som pedagog?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som vi tänkt? Varför/varför inte och vilken lärdom tar vi med oss?

 

 

 

Frågor till halvårsanalys:

Var befinner vi oss nu i relation till målet?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Har vi skapat tillgänglighet för alla barn? Hur/Vad har vi gjort?

Vilken roll har vi som pedagoger haft och vad har det inneburit för barnens lärande?

Vad kan vi utveckla/hur kan vi gå vidare?

 

 

Slutanalys 2020/2021:

Resultat:

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

 

Analys:

Hur uppnåddes målen?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare?- Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: