Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1 Livet förr och nu

Skapad 2020-08-27 15:35 i Danmarks skola Uppsala
Ett tema om livet förr i tiden.
Grundskola F – 3 Svenska Musik SO (år 1-3)
Är det likadant att vara barn nu som för 100 år sedan? Hur såg familjerna och hemmen ut? Vad gjorde man i skolan och på jobbet? Hur såg det ut runt platsen där vår skola ligger idag? Vi kommer att söka efter likheter och skillnader mellan förr och nu.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och fördjupad förståelse för nutiden, samt stimulera elevernas nyfikenhet på historia.

 

Undervisningens innehåll

Undervisningen tar sin utgångspunkt i vårt sätt att leva idag år 2020, samt för ungefär 100 år sedan.

Du ska få lära dig:

 • hur det var att gå i skolan för människor som levde för ungefär 100 år sedan,
 • hur bostäder kunde se ut på den tiden,
 • vad människor åt för mat,
 • hur deras klädsel såg ut,
 • hur familjekonstellationer kunde se ut,
 • hur det var att vara barn då; till exempel vad hade barn för rättigheter och vad lekte de,
 • vad människor arbetade med,
 • om mäns och kvinnors roller och rättigheter,
 • kyrkans roll i samhället och människors liv,
 • på vilket sätt livet förr skiljer sig från eller har likheter med livet för oss i klassen idag,
 • några barnboksförfattare och illustratörer som har skildrat livet på den tiden,
 • några ord och begrepp som har förändrats sedan dess.

Du ska få lära dig genom att:

 • titta på filmer som visar på hur livet för barn, kvinnor och män kunde se ut,
 • lyssna på skönlitterära böcker och titta på dess illustrationer som handlar om livet för ungefär 100 år sedan,
 • lyssna och titta på andra texter och fotografier från den tiden,
 • göra tidslinjer,
 • rita,
 • skriva,
 • samtala och diskutera,
 • sjunga,
 • analysera texter i böcker och sånger,
 • förbereda och genomföra en intervju med en person som är äldre än du om hur det var när den personen gick i skolan.

 

Bedömning

Vad som kommer att bedömas

Din förmåga att

 • berätta om hur människor levde för ungefär 100 år sedan med fokus på skola, mat, boende, arbete, kyrkan, familj,
 • göra jämförelser mellan livet förr och nu utifrån områdena skola, mat, boende, arbete, kyrkan, familj,
 • namnge en känd barnboksförfattare och illustratör som skildrat livet förr,
 • ge exempel på några ord som har försvunnit eller förändrats sedan den tiden,
 • förklara vad begreppen dåtid, nutid och framtid betyder,
 • förbereda och genomföra en intervju med en för dig äldre person.

Hur du visar att du kan

Genom att

 • delta i genomgångar,
 • aktivt delta i samtal och diskussioner i par, grupper eller helklass,
 • rita bilder och skriva kortare texter om livet förr och nu,
 • ge exempel och visa på likheter och skillnader mellan livet förr och nu,
 • beskriva hur förutsättningar skiljer sig för olika grupper av människor,
 • markera ut händelser på en tidslinje,
 • berätta om din genomförda intervju.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: