Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1-3

Skapad 2020-08-27 18:59 i Hogstorps Skola Uddevalla
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
SO åk 1-3

Innehåll

Åk 2

 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • Centrala samhällsfunktioner, t.ex sjukvård, räddningstjänst och skola
 • Yrken och verksamheter i närområdet. Att leva i världen.
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jorden. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendomen, islam och judendomen. Några berättelser ur bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

 

 

Planeringen uppdateras med nya områden inför varje nytt läsår.

Matrisen nedan täcker in SO åk 1-3 och fylls i allt eftersom.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Bedömningsmatris SO 1-3

Att leva tillsammans

På väg
På väg innebär att eleven utför en uppgift med stöd.
Kan
Kan innebär att eleven nått kunskapskravet.
Kan mer
Kan mer innebär att eleven har nått kunskapskravet och siktar mot kunskapskravet i åk 6.
Trafik
Eleven identifierar med stöd riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger underbyggda exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Flytta inom och mellan länder
Eleven kan med stöd utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Eleven kan utifrån ett vidare perspektiv beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Flytta inom och mellan länder
Dessutom kan eleven med stöd ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Dessutom kan eleven ange några underbyggda orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge underbyggda exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Regler och normer
Eleven kan med stöd samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Livsfrågor
Eleven kan med stöd samtala om elevnära livsfrågor.
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Eleven kan på ett underbyggt sätt samtala om elevnära livsfrågor.

Att leva i närområdet

På väg
På väg innebär att eleven utför en uppgift med stöd.
Kan
Kan innebär att eleven nått kunskapskravet.
Kan mer
Kan mer innebär att eleven har nått kunskapskravet och siktar mot kunskapskravet i åk 6.
Yrken och verksamheter
Eleven anger med stöd några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter ur ett vidare perspektiv.
Kristendomens roll förr och nu
Dessutom ger eleven med stöd exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Dessutom ger eleven underbyggda exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Religion
Dessutom beskriver eleven med stöd några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Dessutom beskriver eleven många platser för religionsutövning, och kopplar ett utvecklande sätt samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Heliga texter
Eleven återger med stöd delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Eleven återger på ett utvecklat sätt innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Att leva i världen

På väg
På väg innebär att eleven utför en uppgift med stöd.
Kan
Kan innebär att eleven nått kunskapskravet.
Kan mer
Kan mer innebär att eleven har nått kunskapskravet och siktar mot kunskapskravet i åk 6.
Betalningsformer, varor och tjänster.
Eleven beskriver med stöd även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Eleven har även goda kunskaper om några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Miljöfrågor
Eleven beskriver med stöd hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Högtider, symboler och berättelser
Eleven kan med stöd ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Eleven kan ge många exempel på högtider, symboler och centrala berättelser från kristendomen, islam och judendomen.
Hemortens historia
Eleven kan med stöd undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då underbyggda exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Jämförelser mellan förr och nu
Eleven gör med stöd då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Eleven gör då utvecklade jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Organisera möten/Barnkonventionen
Vidare kan eleven med stöd beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Vidare kan eleven organisera och genomföra ett möte.
Mänskliga rättigheter
Eleven har delvis grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar med stöd det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemma.
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Eleven har goda kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att beskriva vad de kan innebära i skolan och hemma.
Historiska levnadsvillkor och händelser
Eleven kan med stöd även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge underbyggda exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Samhällsfrågor
Eleven kan med stöd ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Eleven kan ta del av svårare information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Att undersöka verkligheten

På väg
På väg innebär att eleven utför en uppgift med stöd.
Kan
Kan innebär att eleven nått kunskapskravet.
Kan mer
Kan mer innebär att eleven har nått kunskapskravet och siktar mot kunskapskravet i åk 6.
Spår av forntiden
Dessutom beskriver eleven med stöd hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Dessutom beskriver eleven på ett utvecklande sätt hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Tidslinjer
Vidare kan eleven med stöd i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Vidare kan eleven använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Observationer och mätningar
Eleven kan med stöd också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom intervjuer, observationer och mätningar, och göra utvecklade sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Geografi/Kartan
Eleven gör med stöd enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Eleven gör utvecklade undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: