Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2020-08-28 06:06 i Gottsta skola Norrtälje
Baserad på bla läromedlet Matte Direkt Safari 3A. Taluppfattning, fyra räknesätt, klockan, längdmått, vikter, volym och enkla uppgifter om skala.
Grundskola 3 Matematik
I Mattesafari får du arbeta med några av målen i matematik för åk 3. .

Innehåll

Syfte

Vi arbetar med matematikboken Mattesafari Direkt i åk 3 samt många uppgifter utanför boken kring uppställning, klocka och matteproblem. Vi fördjupar våra kunskaper med extrauppgifter i spelet ”Bingel”. Efter muntliga genomgångar i helklass, arbetar vi under höstterminen med bok 3A. Eleverna arbetar både på egen hand och ibland med hjälp av varandra och löser matematikuppgifterna i boken.

En viktig del i matematiken är att eleverna lär sig genom att lära och förklara för andra, alltså dela med sig av sina kunskaper i genomgångar, gruppsamtal eller genom att hjälpa varandra. Vi lägger stor vikt vid att varje elev ska vara delaktiga i genomgångar, mattegrupper och diskussioner i grupp eller helklass. Vi lyssnar på hur andra tänkt när de löst ett problem och förklarar också själva hur vi tänkt.

 

Du ska:

Taluppfattning och tals användning
• Ha antalsuppfattning 0-1000
• Kunna använda huvudräkning i de fyra räknesätten
• Kunna räkna i talområdet 1-1000
• Kunna tallinjen 0-1000
• Kunna positionssystemet – ental, tiotal, hundratal och tusental
• Kunna avrunda till närmsta tiotal och hundratal
• Kunna ställa upp och läsa algoritmer i addition och subtraktion
• Kunna multiplikation och division tabell 1-5 och 10
• Ha arbetat med multiplikation / division tabell 1-10
• Kunna del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal
• Känna till hur man löser algoritmer i addition och subtraktion med växling
 
Algebra
• Kunna enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster, kan konstruera, beskriva och uttrycka dessa
• Geometri
• Kunna klockan, analogt och digitalt
• Kunna mäta, uppskatta och jämföra längd, volym, massa och tid (dygn, veckor, år)
• Kunna namnge och bygga tredimensionella geometriska objekt (kub, kon, cylinder, rätblock och klot)
• Skala vid enkel förstoring och förminskning, att kunna göra en modell större eller mindre utifrån skala 1:1
• Kunna konstruera symmetriska bilder från t.ex. naturen
 
Sannolikhet och statistik
• Kunna använda sig av enkla tabeller och diagram för att sortera data och beskriva resultat utifrån enkla undersökningar
• Kunna förstå att slumpmässiga händelser i experiment och spel inte går att styra
• Samband och förändringar
• Kunna se proportionella samband såsom att två trianglar kan bli en fyrhörning
 
Problemlösning
• Kunna välja lämpliga skriftliga räknemetoder vid problemlösning
• Kunna tillämpa olika strategier vid matematiska problem
• Kunna göra enkla beräkningar utifrån vardagliga situationer t.ex. kunna avläsa en termometer, analogt och digitalt.
• Kunna göra matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

 

Vi kommer att:

- jobba med laborativt material

- jobba enskilt och i grupp med problemlösning

- prata mycket matematik och träna på att förklara för varandra hur vi tänkt för att lösa en uppgift

- lära oss olika metoder man kan använda vid uträkningar, skriftliga huvudräkningsmetoder och uppställningar

- färdighetsträning i matematikboken

- färdighetsträning i ”Bingel” och på elevspel.se

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: