Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prioriterade avdelningsmål Blåbäret Ht-20

Skapad 2020-08-28 08:50 i Apelsinen ULNA Förskolor
Förskola
Nyponet och Blåbäret planerar att arbeta tillsammans utifrån samma mål där vi delar upp oss i mindre grupper. Dagen börjar med en gemensam frukost tillsammans inne på Blåbäret. Därefter får barnen möjlighet att välja aktivitet, en aktivitet på Nyponet, Blåbäret samt en uteaktivitet. I vårt arbete på Nyponet och Blåbäret kommer vi att ta utgångspunkt i barnens intressen, behov, erfarenheter, och upplevelser när vi planerar aktiviteter. Genom att ta till vara på barnens tankar och idéer så skapas mångfald i lärandet och varje barn ges möjlighet till att bli delaktiga i sin egen utveckling och sitt lärande. På så sätt ges varje barn tillfälle till att bli bekräftade och tagna på allvar. Vi har valt att fokusera på värdegrundsarbete och barns delaktighet. Detta kommer vi att göra med hjälp av vårt tema som i år kommer att vara Kurrans skatt (en bok av Lisa Moroni). Med hjälp av temat kommer vi arbeta utefter läroplanens alla mål med ett tydligt fokus gentemot naturvetenskap. På vilket sätt vet vi inter riktigt i nuläget då vi planerar att låta barnen styra riktningen. Genom att låta barnen själva vara med och påverka skapar vi goda möjligheter för dem att påverka den utbildning och undervisning som bedrivs inom verksamheten. Vi planerar att observera barnen och fånga upp de områden som intresserar dem. Genom att vi arbetar med dessa mål kommer vi att lägga ett stort fokus på de mål vi gemensamt har över huset, hållbara relationer i en hållbar värld.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

 Syfte: 

 

         Att hålla en tydlig struktur för att på så sätt skapa möjlighet för lärande, utveckling och trygghet.

 

         Hela arbetslaget behöver fokusera mer vid den systematiska dokumentationen för att synliggöra och tydliggöra den undervisning som bedrivs för såväl barn som pedagoger.

 

         Ge barn utrymme att vara delaktiga.

 

 

 

Ett verktyg för att arbeta kring värdegrundsarbete är i första hand ett medvetet arbetssätt från pedagogernas sida. På Nyponet och Blåbäret vill vi ge barnen möjligheter till en trygg vistelse, då trygghet är grunden till all utveckling och lärande. Vi vill att alla barn och pedagoger känner en tillhörighet i gruppen. Nu när vi är ett nytt stort arbetslag så planerar vi därför att fokusera extra mycket kring att bygga en trygg och stabil grupp där vi tillsammans och individuellt kan leka och lära på ett lustfyllt vis. 

 

Mål

 

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. (Skolverket, 2019, s. 12)

 

         Vi planerar att arbeta för att skapa en trygg barngrupp.

 

         Vi kommer att belysa frågor som hur är en bra kompis, synliggöra att det finns olika typer av känslor, vikten av att lyssna till varandra, vänta på sin tur, självkänsla och identitet, allas lika värde och identitet.

 

         Vi kommer även att synliggöra olikheter och likheter, prata om vikten att respektera varandra och miljön.

 

         Vi håller vår likabehandlingsplan levande genom att vi pedagoger använder den i vårt dagliga arbete.

 

         Vi kommer med hjälp av såväl skapande med färg och form som med drama och musik att improvisera och planera aktiviteter utifrån barngruppens intressen för att på så vis skapa möjligheter till ett lustfyllt lärande.

 

 

 

Målet når vi genom att

 

·         Vi delar in barnen i mindre grupper där vi lägger stort fokus vid värdegrundsarbetet.

 

·         Förändra och anpassa lekmiljön när det behövs samt ge barnen möjlighet att delta i dessa processer.

 

·         Ta vara på olika återvinningsmaterial så som kartong, korkar m.m. för att på så vis kunna skapa tillsammans med barnen på ett allt mer hållbart vis.

 

·         Vi vistas i utomhusmiljön i stor utsträckning.

 

·         Vi pedagoger deltar i de lärogrupper som erbjuds. Genom att vi deltar i dessa processer så skapas möjligheter för oss att vidareutveckla den kunskap vi besitter.

 

 

 

Arbetssätt - genomförande: Hur gör vi?

 

Nyponets och Blåbärets kunskapssyn

 

Vi är medskapare med barnen vilket innebär att vi pedagoger är en del i samspelet med barnen och därför också delaktiga i att skapa kunskap tillsammans med barnen. Vi jobbar på ett utforskande sätt där vi är nyfikna och intresserade av vad barnen visar intresse för, deras tankar, funderingar och vad de vill undersöka. Genom att barn och vuxna ses som medkonstruktörer av kunskap blir kreativitet och fantasin centrala aspekter av det utforskande arbetet och ger nya infallsvinklar till den undervisning som bedrivs. Vi anser språket vara av stor betydelse för produktion av kunskap vilket vi lägger stor vikt vid då vi har en kunskapssyn där vi ser att kunskap uppstår i dialoger, reflektioner, möten och relationer med barn/barn, barn/vuxna och vuxna/vuxna.  Vi ser att kunskap skapas på olika sätt och i olika sammanhang och då också betydelsen av hur den pedagogiska miljön utformas - vad vi erbjuder såsom leksaker, material, skapande aktiviteter och olika uttrycksformer så att barnen ges möjligheter att få uppleva med alla sina olika sinnen.

 

 

 

BARNS DELAKTIGHET

 

Syfte: 

 

Vi tycker att det är viktigt att barnen känner sig delaktiga i den undervisning som bedrivs inom förskolan. Genom att barnen får möjlighet att påverka den utbildning som bedrivs så ger vi dem möjlighet att på ett lustfyllt vis utvecklas och lära individuellt såväl som tillsammans. Efter vår analys av höstterminens arbete med delaktighet och inflytande ser vi att vi kommit en ganska bra bit på väg inom dessa områden men att vi kan utveckla detta ytterligare. Vi kommer därför fortsätta detta arbete under våren där vi ger barnen möjlighet att vara delaktiga och att ha inflytande i den utbildningen som erbjuds på förskolan. För att på så vis ta tillvara och lyfta de intressen som barnen visar på för att på så vis skapa goda möjligheter till en undervisning som bedrivs efter barnens egna intressen.

 

 

 

Mål

 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Skolverket, 2019, s. 16)

 

 

 

Målet når vi genom att

 

         Närvarande och lyhörda pedagoger som tar tillvara på barnens värdefulla tankar, idéer, funderingar och intresse.

 

         Barnen kommer att ges möjligheter till att vara med och inreda den pedagogiska miljön.

 

         Barnen erbjuds möjligheter att själva få välja vad, var och med vem de vill leka med och på så sätt inkludera barnen i olika beslut som fattas.

 

 

 

 

 

Förskola och hem

 

Syfte

 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. (Skolverket, 2019, s. 17)

 

 

Mål

 

På Nyponet och Blåbäret arbetar vi för att varje barn tillsammans med sina föräldrar ska ges möjligheter till en god introduktion i förskolan. Att ge föräldrar möjligheter till delaktighet i verksamheten och ta del av den pedagogiska planeringen som sker.

 

 

 

Målet nås genom

 

       Vi kommer kontinuerligt lägga ut lärloggsinlägg på Unikum om den utbildning som bedrivs inom avdelningen, både på gruppnivå samt individuell nivå.

 

         Pedagogiska planeringar kring de aktiviteter som äger rum.

 

         Vi planerar att använda oss av Lärloggen för en tydligare dokumentation kring barnets intresse, utveckling och lärande.

 

         Föräldramöte 1 gång på hösten.

 

         Erbjuda 1 samtal/läsår.

 

         Uppföljningssamtal efter inskolning.

 

         Bjuda in till någon familjeaktivitet/år.

 

         Daglig kommunikation med vårdnadshavarna.

 

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

 

Genom att använda oss av olika dokumentatiosmetoder såsom filmer, bilder, barnen och föräldrarnas kommentarer, observationer, reflektionssamtal med barnen och vår pedagogiska dokumentation ges vi möjligheter att utvärdera och utveckla den verksamheten som bedrivs.

 

Genom filmer, bilder, samtal med och kommentarer från barn och föräldrar ser vi barnens gensvar på det vi har att erbjuda dem. Det är barnens visade intresse, tankar och erfarenheter som för undervisningen vidare.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: