Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, procent och decimaltal

Skapad 2020-08-28 09:07 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi lär oss om bråk, procent och decimaltal samt sambandet mellan dessa. Vi arbetar med rutinuppgifter och problemlösning. Vi börjar med en kort repetition från åk 5.

Innehåll

Det här övar vi på lektionerna: 

 Begrepp och metoder

 • jämföra och stroleksordna tal (bråk, procent, decimaltal)
 • räkna ut en viss del av ett antal, tex 2/3 av 18
 • skriva bråk som decimaltal och procent
 • procent i cirkeldiagram
 • avrunda decimaltal
 • räkna med överslagsräkning
 • räkna med decimaltal (addition, subtraktion, multiplikation)
 • textuppgifter, problemlösning - enskilt, i par och helklass

Problemlösning

 • Förstå frågan i en textuppgift
 • Använda olika strategier för att lösa uppgiften - rita och pröva
 • Rita en bild och/eller prova dig fram
 • Skriva en uträkning (formulera uttryck)

Resonemang

 • Ställa frågor, besvara frågor och samtala om ett matematiskt innehåll.

 Kommunikation

 • Visa tydligt din uträkning, med siffror, symboler och/eller bild.
 • Bedöma rimlighet

Så här arbetar vi:

 • Genomgång av lärare
 • Arbeta enskilt, par/grupp och helklass
 • Film
 • Spel
 • Träna på dator, nomp.se och elevspel.se

Vi bedömer hur väl du visar dina kunskaper om det vi tränar på lektionerna genom:

 • Diagnos och prov, på papper och/eller skolverkets diamantdiagnoser på nomp.se
 • Hur du arbetar under lektionerna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: