Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 5

Skapad 2020-08-28 10:31 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Engelska
English 5

Innehåll

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
 • Innehåll och form i olika typer av fiktion.
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.

Reception

 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
 • Skönlitteratur och annan fiktion.
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.
 • Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.
 • Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk.
 • Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.

Produktion och interaktion

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
 • Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter.

 

Uppgifter

 • Reading Log

 • Mock NP Listening

 • Mock Test NP Reading

 • English Speaking Countries

 • Reading Log

 • Five Paragraph Essay

 • Am I Blue - Understanding Literature-questions

 • Am I Blue - Understanding literature questions

 • Listening comprehension test

 • The True Cost

 • The True Cost

 • Personal letter

Matriser

Eng
English 5 Writing - bedömningsmatris

E
D
C
B
A
Språkets omfång och bredd
Enkelt språk, grundläggande förråd av ord och enkla fraser. Eleven klarar att skriva minst 300 ord.
Ett mer avancerat språk som visar prov på ett ganska stort förråd av ord och fraser samt förmåga att skriva längre och mer avancerade meningar (svårare satsstrukturer). Eleven skriver texter inom spannet 300-500 ord.
Ett mer avancerat språk som visar prov på ett stort förråd av ord och fraser samt förmåga att skriva längre och mer avancerade meningar (svårare satsstrukturer). Eleven skriver utan problem texter på ca 500 ord.
Språkets precision
Språket är begripligt och en engelskspråkig person kan förstå det mesta av texten. Språket är ganska varierat och sammanhängande.
Språket är ganska tydligt, till största delen varierat och sammanhängande. Det finns en ganska tydlig struktur och en engelskspråkig person kan förstå texten.
Språket är väldigt tydligt, varierat, sammanhängande och exakt och en engelskspråkig person kan utan problem förstå texten.
Korrekthet
Det finns ett flertal fel av typen kongruensfel, fel tempus, stavfel, "s" (plural/genitiv/3e person singular), relativa pronomen (who/which/that) men texten är fullt begriplig.
Det finns några fel av typen kongruensfel, fel tempus, stavfel "s" (plural/genitiv/3e pers singular), relativa pronomen (who/which/that) men det påverkar inte textens flyt så mycket.
Det finns ytterst få fel av typen kongruensfel, fel tempus, stavfel "s" (plural/genitiv/3e pers singular), relativa pronomen (who/which/that) och textens flyt påverkas inte.
Textbindning
Enkla korta meningar. Viss variation i texten med hjälp av t.ex. kommatecken i stället för upprepningar.
Längre meningar med satsbidningar och även sambandsbindningar mellan meningar.
Längre meningar med satsbindningar och även tydliga sambandsbindningar mellan meningar som gör texten sammanhängande både språk-och innehållsmässigt.
Flyt
Det finns till viss del en "röd tråd" i texten.
Det finns till största delen en "röd tråd" i texten.
Det finns en tydlig "röd tråd" i texten.
Mottagaranpassning
För det mesta är texten skriven så att någon utan förkunskaper kan förstå vad den handlar om. Eleven håller sig till ämnet och de tidsramar som ges för uppgiften.
Texten är nästan uteslutande skriven så att någon utan förkunskaper kan förstå vad den handlar om. Ämnet är väl utvecklat och eleven håller sig till de tidsramar som ges för uppgiften.
Texten är nästan uteslutande skriven så att någon utan förkunskaper kan förstå vad den handlar om. Ämnet är väl utvecklat och eleven håller sig till de tidsramar som ges för uppgiften.
Textens innehåll
Kort, ganska ytlig behandling av ämnet, relevant innehåll men få och ganska enkla egna reflektioner, resonemang och jämförelser.
Djupare behandling av ämnet där det finns gott om relevant innehåll samt utvecklade resonemang, jämförelser och en tydlig slutsats.
Ämnet på djupet dvs. utförligt och nyanserat. Texten har en bra balans mellan fakta/återberättande och jämförelser/reflektioner av egna erfarenheter och kunskaper. De egna reflektionerna är mycket väl utvecklade och stöttas ofta av exempel.
Bearbetning av texten
Enkla förbättringar kan göras av texten när felen har markerats, t.ex. stavfel och enklare grammatiska fel.
Förbättringar och stav-och grammatikfel samt olika strukturella fel som markerats kan göras och kan förklaras av eleven.
Förbättringar av stav- och grammatikfel samt olika strukturella fel som markerats kan göras och kan tydligt förklaras av eleven.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: