Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spindeln Ht20 Tema vatten

Skapad 2020-08-28 15:20 i Ängsbergets förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med tema vatten som ett gemensamt projekt på hela Ängsberget. På Spindeln ska vi utforska vatten i dess olika former, vatten i vår närmiljö och i vår omvärld. Vi ska bl a undersöka vatten, utforska var vatten finns och vart det kommer ifrån.

Innehåll

 

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Spindelgrupppen består av barn från två olika avdelningar. Vi är tolv barn i gruppen mellan tre och fyra år. En pedagog från Blåklockan och en från Rödklövern är också med och vi träffas 09.30-13.00 tisdag, onsdag och torsdag i Blåklockans lokaler. 
Barnen är positiva och visar nyfikenhet inför det mesta. De väljer i nuläget att leka med djur, bygg- och konstruktion samt gillar att röra på sig. När vi har samling visar barnen engagemang och deltar i våra aktiviteter. Vi har börjat lära känna varandra och barnen visar intresse för att leka tillsammans. Vi försöker i vårt arbete ta tillvara på barnens nyfikenhet och glädje samt skapa förutsättningar för att barnen ska kunna vara delaktiga och kunna påverka verksamheten och de aktiviteter vi gör.

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

 • visa omtanke och omsorg om andra, samt visa förståelse och respekt för att vi alla är olika, att vi tänker och agerar olika i olika situationer och att detta är både en rättighet och en resurs.


Målet når vi genom att...

• vi gör aktiviteter tillsammans som stärker gruppkänslan. Vi benämner varje barn i samlingen, vem är här och vem är inte här, vi sjunger varje dag vår ”kompissång” och har andra gemensamma gruppstärkande aktiviteter.

• vi pedagoger är närvarande och delaktiga tillsammans med barnen, samt hjälper och stöttar vid behov. Vi försöker vara tydliga och goda förebilder i gruppen och arbetar med positiv förstärkning.

Omsorg, utveckling och lärande

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

 • samarbeta och vilja att dela med sig samt hjälpa och respektera varandra.
 • uttrycka sig i både mindre och större grupp, delta i lekar, aktiviteter, samtal och diskussioner samt uttrycka egna viljor och åsikter.
 • tänka själv och hitta lösningar på matematiska problem. Att utveckla intresse och förståelse för andras problemlösning.
 • förstå hur natur, djur, människor och miljö använder och är beroende av vatten, samt förstå vattnets kretslopp och förstå att vatten är något vi behöver vara rädda om.

Målet når vi genom att...

• planera och genomföra gemensamma aktiviteter där barnen utmanas i samarbete, t ex måla tillsammans med gemensam palett eller att arbeta i par när vi arbetar med flyta-sjunka. Vi pedagoger är närvarande och uppmuntrar barnen med positiv förstärkning.

• i samling och andra aktiviteter uppmuntrar vi barnen att uttrycka sig och visar intresse för vad de uttrycker både kroppsligt och verbalt. Vi lyssnar och försöker skapa förutsättningar så att alla barn blir sedda, hörda och respekterade.

• att erbjuda skapande och utmanande material som barnen visar intresse för och kan använda i sitt utforskande.

• att på ett konkret sätt närma sig vatten, genom att använda sina sinnen lära sig vad vatten är, vilka egenskaper det har och att vattnet inte är oändligt. Vi ser på UR’s filmer om vatten och på Polyglutt lyssnar vi på sagor om vatten. Vi sjunger om vatten och gör rörelselekar om vatten. 

Barns delaktighet och inflytande

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

 • uttrycka sina åsikter med ord och gester och uppleva en meningsfullhet med att kommunicera.

Målet når vi genom att...

 • uppmuntra och stötta barnen att uttrycka sig, att bekräfta dem i deras kommunikation och att lyssna till varje barn och det de uttrycker både kroppsligt och verbalt.
 • stötta barnen i samspelet med andra genom att vi pedagoger är medvetna, närvarande och lyhörda.

UTVÄRDERING - hur blev det?

Normer och värden

Omsorg, utveckling och lärande

Barns delaktighet och inflytande

Lust att lära

 

Reflektionsfrågor: 

 1. Bedömning hur arbetet fortskrider mot målen
 2. Reflektion över varför ni fick ett sådant resultat
 3. Behov av förändringar i arbetssätt/metoder. Varför och på vilket sätt?
 4. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: