Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde: Social och Emotionell kompetens

Skapad 2020-08-29 09:34 i Trönningesbjärsvägens förskola Varberg
Förskola
Att på ett kul och intressant sätt få möjlighet att utveckla sin sociala och emotionella kompetens

Innehåll

Inledning: Utifrån kartläggning i BHD och tidigare utvärdering/analys, vart riktar vi lärandet mot i vår grupp? 

Var befinner vi oss just nu? Vilka lärprocesser är barnen inne i just nu? Vad kan/vet barnen om detta? Speciella behov att ta hänsyn till? 

Intressen, intervjuer, 

Vi har en ny barngrupp med flera nya barn och även många som gått på Skogen under föregående läsår, där vi alla försöker hitta vår plats i gruppen. Många barn provar att leka med nya barn för dem och försöker hitta gemensamma intressen i leken. 

Innan sommaren var det många barn som uttryckte och visade att de var intresserade av att leka affär och speciellt Hajen. Vi bestämde då att vi skulle bygga upp en affär inne på Skogen. De nya barnen som har börjat på Skogen visar också intresse för detta och vi är i full gång med att skapa den. 

1. Vilket/vilka lärandemål ska vi arbeta med?  

a. Innehåll: Vad vill vi att barnen ska vara med om? Kopplat till Lpfö-18, se de kopplade målen

Att på ett kul och intressant sätt få möjlighet till att utveckla sin sociala kompetens, hur vi är mot varandra och vilket klimat vi vill ha i gruppen för att alla ska må bra. Att genom aktiviteter och samtal bearbeta hur man kan vara en bra kompis och göra empatiska handlingar gentemot varandra samt stödja varandra i vardagen. 

Vi tillsammans skapar regler och förhållningssätt för hur vi vill att vi alla på Skogen ska vara mot miljön omkring oss samt att ta ansvar för sina egna handlingar mot andra och miljön omkring som vi befinner oss i. 

I läroplanen står det att arbetslaget på förskolan ska medverka till att skapa ett demokratiskt klimat samt att stimulera barnens samspel och hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. 

Vi ser det som väldigt viktigt att skapa tillfällen för samtal och diskussion kring olika situationer som kan uppstå mellan barnen. Att vi löser konflikter som sker dagligen för att stödja barnen i deras sociala och emotionella utveckling. 

 

b. Syfte: Varför har vi valt detta/dessa mål? Varför ska barnen lära sig om just detta?

Vi har valt att arbeta utefter ett pedagogiskt årshjul som hjälper oss att kvalitetssäkra att vi går igenom de olika läroplansmålen i vår undervisning samt att skapa ett meningsfullt lärande i undervisningen.

För att alla ska må bra på förskolan behöver vi tillsammans med barnen arbeta med hur vi kan skapa en bra miljö för oss alla att vara i. 

Genom att använda oss utav en igenkännande och bekant miljö för barn och vuxna i detta fallet en mataffär, så är våran förhoppning att vi tillsammans med barnen kan skapa en lärmiljö för Alla att delta, utveckla och lära i oavsett språkutveckling, flerspråkigheter, mognad, funktionsnedsättningar, och ålder

2. Vilka kännetecken - kriterier strävar vi mot

Att öka barnens förståelse inom det valda fokusområdet


3. På vilket sätt gör vi/är barnen delaktiga i vår planering?

frågor, observationer, uppgifter, material

•Barnen fick göra en lista över saker de ville och tyckte att vi skulle ha i vår affär. Vi mailade med butikschefen på Hajen som gick med på att skänka så mycket de kunde som var med på listan. 
•De barn som vill får skapa olika saker vi kan sälja i affären ex genom att pärla och att göra saker med trolldeg 
•Dokumentation på väggen och i ipaden där de kan reflektera och komma med nya idéer. 
•Genom samtal i olika gruppsammansättningar får barnen tillsammans komma fram till ex en hjälp-kompis är, förhållningssätt i Minihajen och vilket kompletterande material som behövs till Minihajen

•Barnens intresse utav att ha glassförsäljning inne i affären togs tillvara genom att vi frågade Havet om vi kunde få komma på studiebesök, där de fick lära sig hur Havet hade tillverkat glasskulor och glasstrutar till sin glassaffär. På ett kul och lärorikt sätt så fick barnen tillfälle att lära sig utav varandra

4. Planerad tidsperiod:

September-2020

5. Genomförande - arbetsmetoder: Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

Introduktion - förberedelse av barnen, lärmiljö inne-ute, alla delaktiga (vårdnadshavarna), material, olika tekniker, olika verktyg, delning av barngruppen, spontan undervisning mm.

•Vi introducerar barnen i våra grupper vad det är vi ska arbeta med i ett tag fram över, detta gör vi på olika sätt i grupperna då vi utgår ifrån barnens olika förförståelse och inlärningsförmågor

• Vi använder återbruksmaterial, återvinningsmaterial samt eget skapandematerial

•Vi delar barnen i 3 grupper under förmiddagen mån-Tors, grupperna är bestående under detta fokusområde. Grupperna turas om att få vara inne på avd, ute och gemensamma ytor på förskolan. 

•Vi dokumenterar via Unikum för att vårdnadshavarna ska få möjlighet att känna sig delaktiga och få inblick i vad deras barn lär och gör på förskolan. Även genom att starta ett samarbete mellan hem och förskola där familjerna får bidra med det de vill och kan till vår lärmiljö ex. tomma förpackningar från kyl/frys/skafferi varor

Vi kommer använda oss av olika undervisningsmetoder i detta fokusområde. 

Ryggsäck med en bok: Barnen kommer få en ryggsäck med sig hem en i taget. I den finns med figur och en bok som vi uppmuntrar barn och föräldrar till att läsa hemma. Boken är kopplad till vårt arbete som handlar om att bygga upp en affär på Skogen. Här uppmärksammar vi varje barn genom att de alla får en chans att ta hem väskan och sen berätta för sina kompisar om vad figuren i väskan har varit med om hemma. Vi pratar om att man ska vara rädd om väskan och dess innehåll, att det är nåt som alla ska få en chans att få ta med hem och då behöver vi all hjälpas åt att vara rädda om den. 

OLIKA- böcker: I vårt bibliotek på torget uppe finns en serie med böcker som handlar om olika ämnen som rör den sociala utvecklingen. De kommer vi använda oss av och samtala om innehållet i böckerna och lyfta olika dilemman och situationer.

Affär: Vi kommer bygga upp en affär tillsammans med barnen och i leken och arbetet med den lyfter vi frågor och dilemman som handlar om hur man är mot varandra i en affär, hur man behandlar saker i affären och ex väntar på sin tur, står på kö, är artig och trevlig mot personalen och ställer tillbaka sakerna på rätt plats. 

Kompisblomma: Vi ska tillsammans i våra grupper prata om hur vi tycker att en vän är och göra en blomma tillsammans som vi sätter upp på väggen med de andra gruppernas blommor. 

•  Fadderverksamhet: I våra smågrupper uppmuntrar vi barnen till att hjälpa varandra genom att de äldre får en möjlighet att hjälpa de yngre med olika saker och vägleda dem i det som de kan. Barnen får ta ansvar för olika miljöer på avdelningen och se till så det är ordning på den aktuella platsen.

 

6. Dokumentation

a.Vad ska vi titta efter? 
•Se om vi kan se ett ökat lärande och utveckling både på gruppnivå och individnivå inom detta valda fokusområde
b.Vilka metoder har vi för att dokumentera?
•Digitala verktyg såsom iPad, telefon och skärm samt anteckningar på papper. Vi använder oss utav foto, film och skrift

7. Reflektion - Uppföljning

a. Bedömning av hur arbetet fortskrider

20-09-11
•Efter att ha fått in tillräckligt med material för att kunna iordningställa affären har vi bestämt ett datum då vi ska börja, 20-09-14 
•Skapandet av varor är i full gång
•Fadderverksamheten med att hjälpa varandra och att få ansvarsuppgifter är igång, ordet hjälp-kompis har börjats att använda för denna ”roll”.

20-10-14

Normer och värden är ett ständigt pågående arbetet i vår undervisning och verksamhet

b. Reflektion, både barn och pedagoger

Barnen:

20-09-11

•när ska vi öppna Minihajen? vi vill det nu
• Det är roligt att få vara en hjälp-kompis, ibland vill man inte hjälpa till för att man är trött i bena

20-10-14

•göra lite finare i affären och ha lite flera varor ex saftförpackningar

•vi vill alltid ha att man ska vara Hjälp-kompis för det är roligt och bra att vara det

•vi vill göra fler kompisblommor ex genom att använda kartong och annat material

 

Pedagoger:

20-09-11

•Kul att se så många engagerade i att samla in material till affären; pedagoger, vårdnadshavare, barn och annan personal i huset kommer med saker vi kan ha. 
•Att se hur barnen tagit till sig uppgiften att vara en hjälp-kompis i sina grupper är så upplyftande. När dagens hjälp-kompis ibland inte orkar att hjälpa till så rycker det in någon annan som gärna vill hjälpa till istället. Att se deras engangemang stärker en som pedagog i visheten om att vi tagit oss an det här läroplansmålet på ett bra sätt som fångar och intresserar barnen.

20-10-14

• Vi hör och ser i barngruppen att hur vi ska vara mot varandra uppmärksammas mer både genom handlingar och verbala uttryck

8. Utvärdering

a. Hur gick det?

Ryggsäcken gjorde vi iordning men det hanns inte med att sätta igång arbetet i barngruppen med den under detta fokusområde. Vi kommer däremot ta upp arbetet kring den i nästa fokusområde Språk och kommunikation.

•Alla grupperna hann inte börja med OLIKA materialet under denna tiden men vår ambition är att arbeta vidare med detta material med barngruppen

Affären är uppstartad och igång både under grupptid och i den fria leken.  Den kommer att få vara i fortgående utveckling och förändring. Vi kommer fortsätta att använda denna lärmiljö i vårt kommande fokusområde 

Fadderverksamheten/hjälp-kompis upplever vi är en uppskattad del i vår verksamhet och barnen efterfrågar varje dag vem som ska vara hjälp-kompis. Vi ser att de allra flesta av barnen vill ta till sig denna rollen under olika långa stunder, vill man inte så vill ofta någon annan hjälpa till. Hjälp-kompis kommer att fortsätta vara en del utav vår verksamhet

Kompisblomma vi uppmärksammar att barnen har ökat sin medvetenhet hur vi ska vara emot varandra. Barnen vill gärna göra fler kompisblommor. Vi fortsätter att lyfta detta i vår undervisning och verksamhet.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: