Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej Of The Week, GOTW

Skapad 2020-08-30 11:45 i Trönningeskolan Halmstad
Vi kommer att tillsammans ha microlektioner en gång i veckan. Då kommer vi att arbeta ämnesövergripande med allmänbildning.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Svenska NO (år 1-3)
En gång i veckan jobbar vi med GOTW. Vi har samma struktur vid alla GOTW lektioner. Vi lär oss om olika saker genom att samtala och skriva om dem. GOTW står för Grej of the week.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

 • Lgr11  
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11  
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Kursplanens syfte

Eleven ska väcka och utveckla en nyfikenhet och en lust till att lära mer och ta till vara denna.

"Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling.  Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarana ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i olika former"

innehåll

Konkretisering av målen

Vi kommer att berätta med stöd av bilder och/eller film samt text, om ett ämne/ ett begrepp/ en händelse ( "Grej"). Tillsammans kommer vi att skriva en text om detta. Eleverna kommer att få en egen GOTD bok som de använder. Ibland får de rita egna bilder till texten och ibland ger vi dem en färdig bild . Eleverna skriver samma text som läraren skriver på tavlan.

 

Arbetssätt

Vi har en genomgång om ämnet, med bild och text och kanske en liten film.

Vi skriver en kort text tillsammans utifrån den fakta vi lärt oss om, ibland skriver vi självständigt och ibland på iPad.

Texterna och bilderna sätter vi in i en Grej Of The Week bok som vi gör tillsammans.

Vi tränar på att sammanfatta en text med hjälp av stödord.

Vi tränar även på skrivning, att skriva meningar och använda stor bokstav, mellanrum och punkt.

 

Bedömning

 GOTD-lektionerna bedöms utefter hur delaktig eleven är på lektionen samt hur aktiv eleven är i skrivningen. Eleverna kommer att utveckla sina förmågor i att hantera information, analysera, kommunicera och att utveckla sin begreppsliga förmåga.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: