Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra nationella minoriteter och deras språk

Skapad 2020-08-30 14:14 i Östra skolan Falun
De fem nationella minoriteterna; deras kultur, historia och språk.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Musik Svenska
Samer, romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar är våra nationella minoriteter. Här kommer vi att bekanta oss med dem och deras kulturer, historia och språk.

Innehåll

Syfte

Se kopplingarna till läroplanen nedan:

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet ska du ges förutsättning att utveckla förmågan att:

* kunna namnge och berätta lite om våra nationella minoriteter

* kunna redogöra för vad begreppet urfolk betyder

* kunna berätta något om deras språk t.ex. om det är släkt med något annat språk

* kunna berätta något om den gamla samiska religionen

Arbetssätt

Hur kommer undervisningen att se ut?

Vi inleder med att tala om vad nationella minoriteter egentligen innebär, varför detta begrepp finns och kopplar det till de mänskliga rättigheterna.

Vi kommer att se korta filmer om de olika minoriteterna och minoritetsspråken. Vi kommer att lyssna på de olika språken, och även lyssna på musik från några av grupperna. Vi pratar om vad språk, musik och annan kultur kan betyda för människor.

Samerna är ett urfolk och vi kommer att arbeta mer med denna grupp än med de andra. Vi kommer också att ta upp samisk religion.

Vi kommer också att se en film om hur livet kunde vara förr för en av de andra minoritetsgrupperna. 

Du kommer att få skriva fakta om vad som menas med nationella minoriteter men även om varje minoritetsgrupp.

Bedömning

Vad ska bedömas och hur kommer bedömningen att gå till?

Vi tittar på dina fakta där du berättar vad som menas med minoritetsspråk och om de olika minoriteterna. Du kommer också att få en uppgift där du ska namnge de olika minoriteterna och para ihop dem med rätt beskrivningar.

Uppgifter

 • Samer: en beskrivande text

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: