Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning åk 7.

Skapad 2020-08-30 19:56 i Öregrunds skola Östhammar
Planering av kapitel 1, matematik X.
Grundskola 7 Matematik
Första arbetsområdet denna termin är taluppfattning och tals användning. Vi kommer bland annat lära oss om taluppfattning, primtal, delbarhet, samt olika sorters tal och hur man använder olika strategier vid problemlösning.

Innehåll

Tal år 7       

Sid 6-65  i Matematik X

Syfte ur Lgr11

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (problemlösning)

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (begrepp)

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (metod)

·       föra och följa matematiska resonemang, och (resonemang)

·       använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (kommunikation)

 

Centralt innehåll

 • Rationella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga matematiska situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. 
 • Matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden. 

 

Ämnesinnehåll

 • Hur vårt positionssystem är uppbyggt (hela kapitlet). 
 • Uttrycka storleken på tal i form av naturliga tal, negativa tal, tal i bråkform och tal i decimalform. 
 • Känna till och förklara de olika matematiska begreppen som tas upp i kapitlet (sid 7). 
 • Känna till skillnaden mellan tal och siffror (sid 8-12).
 • Uppdela tal i primfaktorer (sid 8-12).
 • Kunna använda delbarhetsregler (sid 8-12).
 • Behärska de fyra räknesätten (sid 13-18 samt 26-29)
 • Kunna använda prioriteringsreglerna (sid 13-18).
 • Kunna räkna med positiva och negativa heltal (sid 19-23).
 • Kunna storleks ordna tal i decimalform och bråkform (sid 24-29). 
 • Kunna räkna med bråk (sid 30-34).
 • Kunna multiplicera och dividera med 10, 100, 1000 (sid 35-39).
 • Kunna dividera och multiplicera med stora och små tal (sid 40-44).
 • Kunna göra avrundningar (sid 48-50). 
 • Använda överslagsräkning (sid 48-50). 
 • Lösa matematiska problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt.
 • Kunna multiplikationstabellerna 1-9. 
 • Sambandet mellan multiplikation och division.
 • Ha olika strategier för problemlösning.
 • Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlen.

 

Viktiga begrepp (matteord):

Tal                siffra            tallinje         tiosystemet                     naturliga tal

decimal       decimalform                    jämna- och udda tal      primtal       

negativa tal                     delbarhet   olikhetstecken                rationella tal

bråkform    blandad form                  positionssystemet         addition

subtraktion                     multiplikation                 division       utvecklad form

avrundning                       närmevärde                    överslagsräkning            term

summa        differens     faktor          produkt       täljare          nämnare     kvot

                     

 

Undervisningen

 

 • Vi pratar om och diskuterar grundläggande begrepp.
 • Vi färdighetstränar i matematikboken och i häfte samt på stenciler.
 • Vi har uppgifter som vi går igenom på tavlan.
 • Vi utför olika uppgifter i grupp samt diskuterar och redovisar vad vi kommit fram till.

 Bedömning

 Hur ska det bedömas?

 

 • Kontinuerligt under lektionerna vid genomgångar och diskussioner.
 • Vid muntliga diskussioner av gemensamma problem/laborationer under lektionerna.
 • Inlämningsuppgifter. 
 • Skriftligt prov. Preliminärt v43, exakt datum kommer senare.

 

Vad ska bedömas?

 Problemlösning och metoder.

 • Kvalitén på de metoder och strategier du använder.
 • Hur väl du genomför procedurer och beräkningar.
 • På vilken nivå du tolkar resultat och drar slutsatser.

 Kommunikation

 • Kvaliteten på dina redovisningar. Hur väl du använder matematikens uttrycksformer och språk.
 • På vilken nivå du ställer frågor, framför och bemöter åsikter och argument och hur du för diskussionerna framåt

 

 

  

 

Matriser

Ma
Matematik X - åk 7 kapitel 1 Tal

E
C
A
PROBLEMLÖSNING
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett..
i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Metod
Eleven kan välja och använda..
i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett..
i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: