Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2020-08-30 21:06 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Historia Svenska
Vi ska arbeta med forntiden och människans uppkomst och vandringar.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med...

Vi ska arbeta med forntiden där eleverna får en historisk referensram från Big Bang till järnåldern. 

 

Vad ska du få möjlighet att utveckla... 

Förståelse för hur tidslinjer fungerar och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.

Kunskap om människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Kunskap om de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern utifrån hur människorna levde med redskap, kläder, material och bostad etc.  

Förståelse för hur naturliga krafter har format vårt naturlandskap och hur dessa krafter lämnat spår efter sig som vi kan undersöka i nutiden - spår från forntiden i naturen.

Centrala begrepp: istid, stenåldern, bronsåldern, järnåldern, dåtid, nutid, framtid, rullstensås, rundhäll, jättegryta, isräfflor

Kritisk aspekt: Vi ska försöka åskådliggöra tidsaspekten från Big Bang till nutid på ett flertal sätt för att eleverna ska få möjlighet att få insikt i hur kort period människan har funnits på jorden.

Skriva faktatexter utifrån stödord. 

Läsa och tolka faktatexter. 

 

Hur ska vi arbeta, undervisning...  

Försöka ge eleverna en förståelse kring tiden innan senaste istiden. Prekambrium, Kambrium m.fl. Vi börjar med Big Bang och hur stjärnor, jorden bildades. Följa upp med första livet på jorden, bakterier, första fiskarna, första växterna, dinosaurierna, tidiga däggdjuren, hur dinosaurierna dog, förmänniskans intåg.  Mer ingående arbete kommer ske i arbetet med istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Vi kommer se filmer, läsa olika typer av texter, skriva texter och diskutera. Vi kommer använda oss av många olika typer av tidslinjer för att synliggöra tidsaspekten. Vi kommer arbeta i mindre grupper och enskilt. 

Eleverna är delaktiga i undervisningens upplägg genom diskussioner och enskilda post-it. 

Återkoppling sker kontinuerligt.

Hur ska du bedömas...

-        Du kan tidsordna de olika tidsåldrarna istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern på en tidslinje.

-       Skriva faktatexter där du använder ämnesspecifika begrepp och uttryck och visar på kunskap kring människans livsvillkor under stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

-        Du kan muntligt i stora drag redogöra för människors levnadsvillkor under tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

-        Du kan muntligt eller skriftligt beskriva spår av forntiden i naturen.

 

Analys av genomfört arbete... (skrivs under/efter arbetsområdet)

26/1- 21

Både målen och de kritiska aspekterna synliggjordes tydlig för eleverna kontinuerligt under lektionerna. Eleverna påverkade lektionernas upplägg vilket även stämde bra överens med den grundplanering som gjordes för området.

Bra att inte grotta ned sig så mycket tiden innan istiden. Bra variation för eleverna att visa sina kunskaper. Bra tempo, alla elever kunde hänga med och göra uppgifterna på sin nivå.

Fakta belystes från olika håll, läsa, prata, diskutera, visuellt, skriva etc. Detta har lett till en djupare förståelse hos många elever. 

Arbetet för denna gång avbröts med asagudarna. Vi fortsätter i svenskan genom att följa upp vår högläsningsbok Halvdan viking med del 2 som läsläxa. Bra sätt att synliggöra kristendom/asatro.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: