👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur på hjul, årskurs 3 VT2021

Skapad 2020-08-30 21:22 i Gamla Uppsala skola Uppsala
Grundskola 3 Slöjd
En kul leksak på hjul. Du får själv välja ut ett riktigt eller fantasidjur du tycker om och tillverka det.

Innehåll

Konkretisering av syfte 

Under terminen kommer vi att tillverka ett djur på hjul. Målet är att du ska bli nyfiken på att prova och lära dig olika tekniker och att använda dig av olika verktyg. Du skall även göra en skiss av det djuret du ska tillverka.

Arbetsområde

Djur på hjul av furu och björk

Arbetssätt

Enskilt och tillsammans. Samlingar, genomgångar, arbetsbeskrivning och handledning. Prova på material, redskap och verktyg.

Elevens arbetsgång

De arbetsmoment du kommer gå igenom är följande:

1.      Börja med att välja vilket djur du vill tillverka efter egen design.

2.      Skissa olika alternativ på papper. Spara alla. Diskutera med läraren. Välj en av skisserna.

3.      Gör en enkel ritning på tjockt papper och klipp ut som en mall.

4.      Välj ut ett trästycke med mallen som hjälp. Måtta med mallen och lägg till sex centimeter på längden. Använd en anslagsvinkel och rita på trästycket.

5.      Såga av ditt trästycke med fogsvans.

6.      Rita efter mallen på trästycket.

7.      Såga ut figuren med figursåg.

8.      Fila, slipa och putsa din figur. Stryk figuren med kallt vatten. Låt torka ordentligt. Slut-putsa med fin-slippapper.

9.      När du lärt dig borra på spillvirke är du redo att borra hål för hjulen i ditt arbetsstycke.

10.  Såga till två stycken 4 cm långa rundstavar som passar hålen på hjulen. Sätt ihop dem med maskeringstejp, skriv ditt namn på och förvara dem i din gula mapp.

11.  Sätt fast hjulen med hjälp av en träklubba. Först sätter du fast ett hjul på ena rundstaven. För rundstaven genom hålet i figuren. Sätt fast det andra hjulet. Gör sedan likadant med det andra hjulparet.

12.   Olja in figuren med paraffinolja.

13.  När du är färdig med din figur så ska du fylla i själv-skattningen.

1.      Nu ska du fotografera ditt djur med Ipaden och lägga in bilden i Unikum på din lärlogg.

När alla elever färdigställt sitt djur kommer vi i gruppen utvärdera arbetet tillsammans  muntligt. Vi tar upp aspekter så som hållbarhet, personligt uttryck och vilka tekniker vi har använt. Vi skriver upp de slöjdspecifika begrepp som vi stöter på när vi utvärderar arbetet för att visa på hur många nya ord ni lärt er.

Bedömning

Bedömningen av elevernas kunskaper sker fortlöpande under arbetes gång genom observation och diskussion med eleven. När slöjdarbetet är klart får eleverna också visa upp sina arbeten och genom en utvärdering i grupp får de möjlighet att beskriva vad de tycker har varit svårt eller lätt.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

• …genomföra och slutföra ditt arbete från skiss till utvärdering av ditt färdiga arbete.

• …hantera de olika verktyg som krävs för att genomföra ditt arbete.

• …hitta lösningar och föra arbetet framåt med egna initiativ. Tar ansvar för att lektionstiden används effektivt så att du hinner slutföra dina arbeten.

• …utmana dig själv för att utveckla dina kunskaper samt se helheten i arbetet så att det blir välgjort.Syfte

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

Centralt innehåll

 •  Sl  1-3Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 •  Sl  1-3Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
 •  Sl  1-3Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Matris

Formge och framställa

Använder tydliga och korrekta bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.

 Sl

Arbetar utifrån tydliga instruktioner, med en bestämd idé och planering.

Förmedlar egen idé på vad man vill göra och hur man kan genomföra det. Gör t.ex. enkla bilder för att visa.

Har egna genomförbara idéer och kan förmedla dem. Förklara hur den ska genomföras för att resultatet ska bli bra. Gör enkla skisser och anger t.ex. förslag på lämpligt material.

Presenterar självständigt en utförlig beskrivning av en idé. Har egna förslag om arbetets utformning och genomförande. Gör skisser och förklarar vilket material man ska använda och hur man ska göra.

"Från en idé till en produkt."

Behöver mycket hjälp i sitt genomförande och under arbetets gång för att kunna slutföra sin produkt.

Planerar, genomför och kommenterar sitt arbete, med hjälp för att kunna slutföra slöjdföremålet.

Tänker igenom olika sätt för att göra och slutföra det planerade slöjdarbetet. Tar egna initiativ under arbetets gång genom att prova och ompröva (prova nya sätt) när problem uppstår.

Genomför och slutför sin idé självständigt och utvärderar sitt resultat och sin egen arbetsinsats. Tar egna initiativ under arbetets gång genom att prova och ompröva vid behov (t.ex. vid problem eller ny idé)

Välja och motivera

...hur man ska arbeta etc. - redskap(verktyg/tekniker ,

 Sl

Väljer lämpliga redskap/verktyg/tekniker utifrån tydliga instruktioner. Behöver hjälp att lära sig hantera material/verktyg/tekniker.

Väljer lämpliga redskap/verktyg/tekniker i kända situationer. Kan hantera de vanligaste redskap/verktyg/tekniker, med viss hjälp.

Väljer lämpliga redskap/verktyg/tekniker utifrån situationen. Har god förmåga att hantera redskap/verktyg/tekniker.

Väljer och hanterar redskap, verktyg och tekniker mycket bra utifrån syfte och situation..

- färg och form

Väljer färg och form utifrån tydliga instruktioner eller kopierar andras mönster och formgivning.

Väljer färg och form, men utgår ej alltid från vad som är lämpligast utifrån t.ex. slöjdföremålets syfte (t.ex. funktion).

Arbetar kreativt och väljer färg och form utifrån slöjdföremålets syfte.

Väljer medvetet färg och form utifrån slöjdföremålets syfte. Sätter en personlig prägel på sitt slöjdföremål. Använder sina kunskaper i olika sammanhang. Utvecklar sin känsla för färg och form genom nya erfarenheter och kunskaper.

- kvalitets- och miljöaspekt

Deltar i samtal kring hur våra val av t.ex. material påverkar kvalitén och miljön.

Förklarar på ett enkelt sätt hur de egna valen påverkar kvalitén och miljön. Ger konkreta exempel.

Förklarar på ett tydligt sätt hur olika val påverkar kvalitén och miljön. Ger konkreta exempel och förklarar vad följderna kan bli.

Förklarar på ett tydligt sätt hur olika val påverkar kvalitén och miljön. Förklarar tydligt sambandet mellan val och följder utifrån kvalité- och miljöaspekt.

Analysera och värdera

Använda ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och förklarar, samt resonera kring sin arbetsprocess och resultat.

 Sl

Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Använder egna ord för att beskriva och förklara på ett enkelt sätt.

Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Använder ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och värdera min arbetsprocess. Använder inte alltid ord och begrepp i rätt sammanhang eller på ett korrekt sätt.

Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Beskriver och förklarar, samt ger exempel på konkreta konsekvenser av val i kvalitén på slöjdföremålet. Använder ord och begrepp kopplat till slöjden på ett bra sätt då du beskriver och förklarar din arbetsprocess.

Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt, både kring arbetsinsats och resultat. Är medveten om konsekvenserna av olika val, med tanke på funktion och/eller utseende. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av slöjdspecifika ord och begrepp. Använder sina kunskaper även i andra sammanhang och nya situationer.

Tolka slöjdföremål

T.ex. hur kan man kommunicera/uttrycka sig med färg och form? hur påverkas våra val av design/mode? hur påverkas våra val av ett föremåls färg, form, symboler eller material? Hur inspireras man av andra föremål? Estetisk = föremålets utseende

 Sl

Deltar i samtal på ett enkelt och konkret sätt kring slöjdföremål. T.ex. hur man kan uttrycka känslor med färg och form, mode

Samtalar och resonerar kring t.ex. slöjdföremålets utseende och funktion. Ger egna konkreta enkla exempel på hur man t.ex. kan uttrycka känslor med färg, mode, symboler.

Samtalar och resonerar kring t.ex. slöjdföremålets utseende och funktion. Ger exempel och beskriver hur slöjdföremål kan ha olika uttryck i form av symboler, färg, form och material.

Samtalar och resonerar kring t.ex. slöjdföremålets utseende och funktion. Ger exempel och beskriver t.ex. hur man kan se hur olika slöjdföremål har påverkats av varandra eller hur man kan känna igen från vilket land den kommer ifrån. .