Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia, Samhällskunskap och Religion- då och nu-- år 7-9- Kolonialism och imperialism

Skapad 2020-08-30 21:48 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Ämnesöverskridande SO-arbete
Grundskola 7 – 9 Historia Samhällskunskap Religionskunskap
Varför ser världskartan ut som den gör? Varför är så stor del av Amerikas befolkning av afrikanskt ursprung och varför talar man engelska i så många afrikanska länder? Det finns en hel del förklaringar till detta och lite mer. SO består som du vet av flera ämnen som går in i varandra. På grund av exempelvis krig eller ekonomiska skäl så flyttar en stor grupp människor från sina hemländer eller så förflyttas de med våld för att andra vill utnyttja dem för egen vinning. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om varför världen ser ut som den gör och hur man använt historia och religion för att ta över olika folkgruppers landområden men också hur folkgrupper använt sig av historia och religion för att kräva frihet och självständighet. Vad har BLACK LIVES MATTER med det som hände för flera hundra år sedan att göra? Hur kan vi ta reda på det? Kan vi ens lita på det vi får veta? Vilka källor är då mer eller mindre trovärdiga? Vad är det som hindrar vissa länder från att idag kolonisera andra länder eller koloniseras länder fortfarande utan att man kallar det för kolonisering??? Vad har massmedia för roll i det hela? Hur påverkas vi egentligen av den information vi får? Finns det information som vi kanske inte får? Varför i så fall får vi inte den?

Innehåll

Syfte- varför du ska få arbeta med det här.

Vi kommer att arbeta med ett ämnesövergripande område. Det betyder att det vi gör ska få dig att utveckla förmågor inom flera ämnen. Som du lär märka så är det samma förmågor fast inom olika ämnen så du kommer att bli något av en expert innan du lämnat grundskolan!

Bli inte skrämd av att texten är lång, du tjänar på att vi arbetar med detta så att vi övar på flera ämnen samtidigt. Glöm inte att du kommer att få gå igenom den med mig och att du kan klippa ut texten och klistra in den i Word och där få den uppläst ifall du behöver läsa om vissa punkter. 

I historia kommer du att få utveckla följande förmågor: 

1. Att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

FÖRKLARING: Du ska bli bättre på att peka ut och förstå hur olika perioder, händelser,personer, kulturer och förändringar påverkades av det som hänt innan, hur det faktiskt gick till när något hände och hur det som hänt påverkar oss än idag.

2. Att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

FÖRKLARING: Du ska få bli bättre på att vara källkritisk.

3. Att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.

FÖRKLARING: Du ska få bli bättre på att förstå att vi människor faktiskt använder historia för att visa vilka vi är eller vill vara. Du ska också bli bättre på att förstå att samma händelse, t.ex. ett krig kan tolkas olika från olika länder som deltog i det kriget och även att då också kunna sätta dig in i hur de olika länderna kan tolka just det kriget.

4. Att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

FÖRKLARING: när vi arbetar med det här området ska du få använda olika historiska begrepp som exempelvis den kolonialism och imperialism när du visar hur du tänkt kring en viss period eller historisk händelse.

 

 

I samhällskunskap kommer du att få utveckla följande förmågor:

1. Att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

FÖRKLARING: du ska få bli bättre på att fundera över hur vi människor i olika samhällen påverkas av varandra och de händelser vi är med om.

2. Att analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

FÖRKLARING: du ska få bli bättre på att fundera över och undersöka hur olika frågor som påverkar oss kan upplevas av olika grupper i samhället både i liten men också i stor skala. Om vi exempelvis tar rasism eller homofobi, det kan tolkas olika av olika grupper och får också olika konsekvenser för olika grupper både i liten men också i stor skala. 

3. Att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

FÖRKLARING: du ska få bli bättre på att både berätta om dina åsikter kring en fråga, exempelvis islamofobi och argumentera för denna ståndpunkt utifrån fakta så att de inte bara bli en massa tyckanden. Du ska exempelvis också kunna se på islamofobi ur ett socialt perspektiv, ekonomiskt perspektiv och demokratiskt perspektiv.

4. Att söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

FÖRKLARING: du ska få bli bättre på att söka information från olika håll och även vara källkritisk. 

5. Att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

FÖRKLARING: du ska få bli bättre på att fundera över de mänskliga rättigheterna, hur man i en demokrati arbetar och fattar beslut. 

 

 

I religion kommer du att få utveckla följande förmågor: 

1. Att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

FÖRKLARING: du ska få bli bättre på att förstå och tänka kring hur religion inte bara påverkar samhällen utan också påverkas av de samhällen som den finns i.

2. Att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp.

FÖRKLARING:  du kommer att få bli bättre på att tänka kring, förklara och argumentera kring olika moraliska frågor. Vi kommer exempelvis att diskutera vart gränsen går mellan att man har yttrandefrihet och att man kan bli anmäld för exempelvis rasism eller homofobi. 

 

                                                   Centralt innehåll- Vad du ska få arbeta med

Historia

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper,

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Några historiska begrepp, t.ex. koloniala tiden eller imperialism samt olika syn på deras betydelser.

 

Samhällskunskap

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.

Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.

 

Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

 

Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

 

Religion

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

 

                                                                               Hur ska du arbeta?

Som du märkt så är detta ett stort tematiskt arbete där flera ämnen går in i varandra. Därför kommer vi att arbeta mycket med diskussioner av filmer, texter och att du får söka information så att du får öva på att vara källkritisk. 

 

                                                     

 

                                                                        Hjälp- hur får du stöd att klara arbetet?

Du kommer att få länkar till filmer vi kommer att arbeta med så att du kan se dem flera gånger. 

Vi kommer att arbeta med olika texter. Du kommer att få stödfrågor så att du kan kolla om du förstått filmernas och texternas innehåll.

Du kommer att få hjälp av att vi både i grupp och i helklass har diskussioner så att du får höra hur andra har tänkt och argumenterat. 

Vi kommer att arbeta mycket med bilder så att du får hjälp att tolka vilken historisk fakta som vi faktiskt ofta utan att reflektera ser i olika bilder. 

Du kommer att få arbeta med öva på att söka information och ha ett källkritiskt förhållningssätt. 

Du kommer att få arbeta med det vi gör i SO även på vissa av SVA-lektionerna så att du lättare minns innehåll och viktigast av allt- så att du får en djupare förståelse. 

Vi kommer att dela upp uppgifterna så att du har koll på vad som ska göras och i vilken ordning.

Ni får i klassen avgöra hur varje uppgift ska se ut och examineras. Dessa kommer vi sedan att lägga in på teams.

Du ska använda dig av de tips kring studieteknik som vi gått igenom i klassrummet i början av terminen.

Jag finns som du vet tillgänglig på Teams och brukar ju vara rätt aktiv vilket jag räknar med att du också är!

 

Matriser

Hi Re Sh
Historia

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Tidsperioder
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under¬ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under¬ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Villkor och värderingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam-band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder
Fortsätta utvecklingslinjer
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Använda källmaterial
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under-byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt välunderbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela¬tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under¬ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historians användning
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss delunderbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning¬ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning¬ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Hi Re Sh
Samhällskunskap

E
C
A
Påverka & påverkas
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Mänskliga rättigheter
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Demokrati
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Information & källor
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Hi Re Sh
Religion

E
C
A
Samband med samhälleliga förhållanden
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: