Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag, min familj och min relation till omvärlden

Skapad 2020-08-31 07:20 i 185361 Förskolan Skogsbacken Stockholm Farsta
Förskola
Syftet med projektet är att barnen ska skapa en förståelse kring barnens identitet och sina relationer. Vem är jag? Vad tycker jag om? Vad tycker jag inte om? Hur är jag en bra kompis? Vart bor jag? Hur ser min familj ut? Vi kommer använda oss av böckerna "liten" som lyfter fram känslor och om att tolka olika känslor. "Vem" böckerna lyfter fram olika problem, känslor i relation till andra, som uppstår i barnens vardag, i relation till andra barn. Vi kommer att använda oss av olika uttrycksformer: Vi kommer besöka barnens hem, barnens kommer få rita sig själv, sin familj, sitt hus samt få skapa sitt hus med natur/och återvinningsmaterial.

Innehåll

Syfte med förskolans introduktion:

 

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar."

Läroplan för förskolan, lpfö18 s.7

 

 

Vad: 

Under introduktionsperioden ska vi lära känna varje barn, vad har de för tidigare erfarenheter och intressen för att identifiera ett nuläge. Vi utmanar barnen i sitt lärande, deras intressen och erfarenheter tas tillvara. Samtidigt ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Förskolan ger varje barn en möjlighet att känna samhörighet, de utvecklar en förmåga att lyssna och reflektera tillsammans med andra, både barn och vuxna.

 

Varför:

Varje barn ska känna att förskolan är till för dem, en plats dit de vill komma. De erbjuds en inspirerande och tillåtande miljö där utforskande, nyfikenhet, lek och lärande står i centrum. Samtidigt blir barnen en del av en gemenskap, de lär känna sin personal och de andra barnen i barngruppen. 

Vi använder oss av introduktionsplaneringen för att koppla lärloggar med observationer och dokumentationer vi samlar på oss under introduktionsperioden. Dessa använder vi sedan när vi går vidare och formulerar vår projektfråga i nästa planering. Det övergripande temat baseras på de målområden som vi identifierat att vi ska arbeta extra med utifrån vårterminens utvärdering. Detta är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete.

 

Hur:

Under introduktionsperioden iscensätter vi undervisningssituationer, där vi observerar barnens intressen samt hur de interagerar med aktiviteterna som erbjuds. Här introducerar vi samtidigt miljö och material, ute och inne. Vi organiserar för en utbildning som är tillgänglig och tillåtande för alla barn.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: