👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Domherren NORMER & VÄRDEN 2020/2021

Skapad 2020-08-31 09:21 i Holkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang (Lpfö 18). På förskolorna Holken och Kobjer har pedagogerna tydliga riktlinjer, är konsekventa och goda förebilder. Verksamheten sker ofta i mindre grupper och i tvärgrupper och ger barnen möjlighet att skapa relationer mellan avdelningarna och få se en större mångfald. På förskolorna är leken grunden för utvecklandet av sociala kompetenser och regler för samvaron. Barnen är delaktiga i verksamheten och uppmanas till ett gemensamt ansvar för förskolans miljö. Pedagogerna är närvarande i barngruppen och är tillgängliga i barnens olika aktiviteter och situationer. Arbetet i verksamheten utgår från att ge barnen metoder och redskap för att självständigt lösa konfliktrelaterade situationer. Barnen görs även medvetna om att de kan söka hjälp hos andra barn och pedagoger vid behov. Verksamheten ger barnen en rik syn på mångfald genom att ta vara på de resurser som finns i samhället utanför förskolan samt genom olika media. Olikheter ses som en tillgång och verksamheten utgår från en positiv grund där individens styrkor får stå i centrum.

Innehåll

 

Infoga gärna en bild som visar er årsplan/årshjul/årsklocka/lotusdiagram

1. Planerade insatser - planerade aktiviteter utifrån prioriterade läroplansmål (Vad

Utflykter som en strategi att skapa gruppkänsla och sammanhållning.

Vi vill genom litteratur (te.x kompisböckerna men även annan litteratur) problematisera olika dilemman som barnen kan relatera till.

Göra barnen uppmärksamma på barnkonventionen och dess innehåll samt varför den finns. (t.ex genom kompisböckerna). 

Lyfta och normalisera olikheter genom att t.ex låta barnen berätta om sin egen familj, på så vis synliggöra olika familjekonstellationer, även de utanför barngruppen. 

Domherrespelen kopplat till temat, och samarbetsövningar för att få ihop gruppen, träna på turtagning, ta hänsyn, och ta ansvar för sin del.

2. Metodval - (t.ex. observationer, intervjuer, dokumentationer) - Hur får vi syn på de förväntande effekterna?

Observationer 

Dokumentation (Lärlogg, bilder och text, reflektion tillsammans med barnen)

Intervjuer (barnen ritar av, och berättar muntligt om sin familj i dialog med pedagog)

 

3. Förväntade effekter - (syfte/kännetecken/målkriterier) formulera kännetecken som ni förväntar er att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning. 

Vi förväntar oss att barnen visar mer hänsyn gentemot varandra, är respektfulla, lyssnar, tar in andras perspektiv och känslor men även kunna ge uttryck för sina egna känslor. Vi vill ge dem en ökad förståelse för sin omgivning och att det blir lättare för dem att förhålla sig till varandra. Ökad empati.   

4. Läroplansmål enligt nedan

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande