Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krea-Tiva tema: jorden med lärvännerna

Skapad 2020-08-31 14:56 i Ellagård Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Barnen tycker om att måla och tillsammans med Krea-Tiva kommer barnen att uppleva glädjen att skapa, vara kreativa och utforska olika material.Ta vara på barnens intressen kring skapande och möjliggöra tid för utförandet av olika skapartekniker. Vi kommer att uppleva med alla våra sinnen som syn, lukt, smak, hörsel och känsel.

Innehåll

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Varför? (Syfte med undervisningen) Vi vill ge barnen olika redskap, möjlighet och sätt att uttrycka sig på i förskolan. T. exempel genom estetiska medel kan barn uttrycka sig på ett sätt genom att använda flera olika sinnen som känsel och visuellt. Att lära barnen att utforska sin kreativitet, att man skapar saker med hjälp av olika metoder och olika material.

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

  Vi lutar på Vygotskijs proximala utvecklingszon

  Vi har en ateljé där materialen ligger i barnens nivå. Vi  kommer att dela in barnen i mindre grupper när vi har skapande aktiviteter inomhus. Detta för att man som pedagog ska se varje enskilt barns behov och ge dem tid till att utforska och utveckla de olika teknikerna som erbjuds. Vi kommer att presentera olika sätt att arbeta med bland annat målarfärg, olika färg/kritor, limstift/ klister och saxar etc.

  Vi kommer att måla en färg i taget och använda olika tekniker och redskap som till exempel bilar, kulor, potatis och kottar. Måla med akvarellfärg, vattenfärg, våt i våt, oljepastellkritor, måla med fingertopparna, måla till olika musikgenrer, måla årstiderna, blanda olika färger. Klippa och klistra.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

  Vi kommer att dokumentera det som barnen gör både på Unikum och avdelningen, titta tillsammans och reflekterar efter. Vi ska utföra en aktiv pedagogisk dokumentations observation tillsammans med barnen. Vi kommer att återkoppla verksamhets aktiviteterna som vi utför på förmidagarna även på samlingen. Vi kommer att använder sånger, sagor och ramsor.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  Barnen på Jollen 1-3 årsåldern

   

  Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

  Tessan, Patsuda och Selam

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   

  Motorik, lära sig olika tekniker, språk, utforska sin kreativitet, uttrycka sig genom bild/målning

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: