👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MYSINGEN - Teamplan och Process veckoreflektion Skulltorps förskolor HT20

Skapad 2020-08-31 16:09 i Norrgårdens förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Planeringsmall för veckan

Innehåll

Teamplansmall

 

 

VAR ÄR VI?

Analys av barnkonferens. Kartläggning.

Vilka situationer fångar barnens intressen?

Låt alla sinnen tala
När vi spanade efter barnens intressen i augusti blev det synligt att barnen använder kroppen och alla sina sinnen i sitt utforskande och i sin lek. De känner, klämmer, smakar, lyssnar och tittar för att skapa en förståelse av sin omgivning.

 

Vilka behov ser ni hos barngruppen som ni behöver arbeta med?

I den fria leken och i vardagen vill barnen gärna kommunicera med varandra och med oss pedagoger. Barnen kommer till förskolan med olika språkliga förutsättningar. De förmedlar budskap och avsikter med hela sin kropp och uttrycker sina känslor och tankar med hjälpa av kroppsspråket och genom ord. Vi pedagoger anser att förskolan är en enastående möjlighet att vara den plats där barns intresse för ord och andra språkliga uttryck utvecklas och där deras naturliga språkglädje ska uppmuntras och stimuleras. Ett bra ordförråd och en bra begreppsbildning hjälper barnen att kunna uttrycka sig bättre. Ordförrådet har betydelse för språkutvecklingen och för läsförståelsen. Vi vill därför ta tillvara på detta och denna terminen skapa förutsättningar för språkutveckling.

 

 

VART SKA VI?

Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss i utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning?

• Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.(s.6)

 

• ”Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, utrycka tankar och kommunicera med andra” (2.2)
Bruce (2009, 2010a) menar att den viktigaste språkstimuleringen ges under leken och i de samtal som där uppstår barn emellan samt mellan barn och vuxna.

 

Vad innebär strävansmålet/en för er i arbetslaget?

Xxxxxx

 

 

HUR GÖR VI?

Vad ska vi skapa för erbjudanden/aktiviteter utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring?

Xxxxxx

 

Hur skapar vi en inspirerande lärmiljö både inom- och utomhus utifrån vårt valda tema? Vilket material behöver vi tillföra?

Xxxxxx 

 

Hur gör vi barnen delaktiga och hur får de inflytande?

Xxxxxx 

 

Vilken blir min roll som pedagog?

Vi pedagoger kommer att sträva efter att inta ett språkutvecklande arbetssätt. Detta innebär att vi använder språket på ett medvetet sätt under hela dagen. Vårt förhållningssätt i mötet med barn är att använda oss av ett rikt och relevant språk. Det betyder att vi kommer att arbeta utifrån det som barnet har med sig av sitt språk, sin förståelse samt sina erfarenheter. Vi vill ge barnen utrymme för språk i alla rutinsituationer och aktiviteter. Vi vill ge barnen möjlighet till samtal i större och i mindre sammanhang.

 • Språkliga utmaningar
  Vi pedagoger vill ge barnen språkliga utmaningar. Vi vill skapa möjligheter till ett rikt ordförråd genom att skapa utrymme för dialog och genom att hjälpa dem att sätta ord på sitt utforskande. Vi tror på att man behöver höra ord många gånger för att lära sig dem.
 • Upplevelser
  Språket utvecklas om ett barn får klä sina upplevelser i språk. Vi tror på att om barnen får vara med om, med sina sinnen uppleva saker får de möjlighet att riktigt kunna förstå vad orden betyder. Nya samtalsämnen fördjupar barnets språk.
  Christina Lagergren brukar tala om ”den semantiska* apelsinen” och beskriver det stora gapet mellan att kunna peka ut en apelsin och säga ordet och att verkligen veta och förstå vad en apelsin är – att kunna tala om en apelsin i flera minuter, att berätta hur den smakar, att det finns stora och små, att vissa har tjocka skal och andra tunna och så vidare. För att kunna prata om en apelsin på det viset måste barnet ha sett, hållit i och smakat en apelsin, kanske själv försökt att skala den, samtidigt som en vuxen har satt ord på det som skett.
 • Begriplighet
  Komplettera med kroppsspråk, gester, konkret material, tecken eller bilder.

 

Hur kommer vi att arbeta med barns sinnen och deras språkutveckling?
Vi vill låta barnen uppmärksamma och uppleva sina fem sinnen som är lukt, smak, hörsel, känsel, syn och ge dem möjlighet att skapa förståelse för att alla våra sinnen är kopplade till de olika kroppsdelarna. Att tillsammans få möjlighet att undra lite över varför och till vilken nytta vi har av våra sinnen. Vi kommer att dela barnen i grupper och anpassa aktiviteterna efter deras mognad och utveckling.
För att försöka skapa en inspirerande miljö som kan möjliggöra barnens inflytande i förskolan kommer vi pedagoger att stanna kvar i situationer som lockar barnen i vardagen och ta tillvara på det som intresserar barnen här och nu. Vi kommer se efter var barnen leker och med vad.

 

 

Hur ska vi dokumentera, dvs val av metod.

Vi kommer att använda oss utav pedagogisk dokumentation (filma, ta kort) för att få syn på hur barn använder språket i olika situationer och hur barn tänker. Genom dokumentation kan vi hjälpa barnet att få syn på sin egen lärprocess.

 

 

 

HUR BLEV DET?

Vilka mål ur Läroplanen har vi lyft extra utifrån barnens behov och intressen? 

Xxxxxx 

 

Vad har vi gjort? Vad har vi erbjudit barnen?

Xxxxxx 

 

Hur vet vi att barnens förmågor har utvecklats utifrån läroplansmålen? Vad har vi sett?

Xxxxxx 

 

Vad i vårt arbetssätt och/eller förhållningssätt vill vi utveckla? Vad tar vi med oss?

Xxxxxx 

   

 

Veckoplaneringsmall

 Hur blev det?

 • Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?
 • Vad var barnens reaktioner?

 

Var är vi?

 • Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde.

 

Vart ska vi?

 • Vilka aktiviteter ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

 

Hur gör vi?

 • Planering för veckan/Hur gör vi konkret?
 • Vem ansvarar för vad?