Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ABC - Klubben: Nyckeln till skatten

Skapad 2020-08-31 20:52 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Under år 3 kommer du att få följa den rafflande avslutningen på historien om Asta, Bea och Cesar. Du kommer varje vecka att få läsa ett nytt kapitel i Läseboken både i skolan och hemma för en vuxen. Genom att läsa en text flera gånger övar du upp flytet i läsningen. Du övar på att betona ord och meningar rätt och att använda inlevelse vid till exempel dialoger. På lektionerna kommer du att få träna din läsförståelse genom olika övningar enskilt, i par och i grupp.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

utveckla förmågorna att:

 • formulera sig och kommunicera i tal
 • läsa och analyser skönlitteratur och andra texter för olika syfte

Så att eleven

 • läser elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett huvudsak fungerande sätt. 
 • genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • för resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • samtalar om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • beskriver vardagliga händelser så att innehållet tydligt framgår.

Så här ska vi arbeta...

för att utveckla elevernas läsning med hjälp av Nyckeln till skatten:

 • högläsning
 • parläsning
 • läsläxa
 • diskussioner och samtal
 • textkopplingar
 • kooperativa övningar
 • arbetsbok med läsförståelse övningar

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • läser elevnära texter med flyt. 
 • använder lässtrategier på ett huvudsak fungerande sätt.
 • återger några viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt och visar grundläggande läsförståelse.
 • för resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relaterar detta till egna erfarenheter.
 • samtalar om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • beskriver det du läst så att innehållet tydligt framgår.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
ABC - Klubben: Nyckeln till skatten

Läsutveckling

 • Sv   3   Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3   Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3   Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
Ljudar
Ljudar samman enstaviga ord med ljudenlig stavning.
Ljudar samman flerstaviga ord med ljudenlig stavning.
Läser med flyt bekanta ord med både ljudenlig och ljudstridig stavning.
Läser med flyt och använder automatiskt strategier för att identifiera främmande ord.
Känner igen vanliga ord och ordbilder
Känner igen vanliga småord.
Känner igen vanliga och bekanta ord.
Läser de flesta bekanta ord flytande genom igenkänning.
Använder sin kunskap om orddelar för att läsa långa och/ eller obekanta ord med flyt.
Tar hjälp av meningsbyggnad och interpunktion
Är medveten om hur interpunktion fungerar, stannar t.ex. upp vid punkt.
Tar hänsyn till flera skiljetecken vid läsning.
Läser bekanta texter med flyt och intonation. Tar hänsyn till interpunktion.
Läser obekanta texter med gott flyt, intonation och självförtroende. Använder interpunktion för att få kontroll över långa meningar och stycken.
Känner igen mönster i texter
Känner med stöd igen ord och fraser som upprepas i texten.
Läser själv fraser och meningar som upprepas i texten.
Läser med flyt och självförtroende fraser och meningar som upprepas i texten.
Läser självständigt olika texttyper och använder då mönster i texterna för att få flyt i läsningen.
Använder innehållet för att skapa mening
Läser för förståelse. Använder bilder för att förstå och skapa mening.
Rättar sig själv. Ersätter misstag vid läsningen med för innehållet troliga alternativ.
Använder några olika läsförståelsestrategier och tar hjälp av textens struktur för att skapa mening.
Använder automatiskt en rad olika läsförståelsestrategier för att förstå obekanta ord eller obekant innehåll, allt för att skapa mening.
Återger innehållet
Kan med stöd återge de viktigaste händelserna i enkla berättelser samt återge vad enkla sakprosatexter handlar om.
Börjar själv identifiera viktiga händelser i berättelser samt innehållet i sakprosatexter.
Identifierar och återger innehållet i berättelser och sakprosatexter. Tar med viktiga händelser och viktig information.
Identifierar och återger självständigt mer komplexa berättelser och sakprosatexter. Tar med viktiga personer, platser och händelser samt orsaker och sammanhang.
Kommenterar innehållet
Svarar på frågor vars svar tydligt finns i texten. Kan med stöd dra enkla slutsatser och förutspå fortsättningen.
Svarar på frågor som kräver att man använder information från texten för att dra slutsatser och förutspå fortsättningen.
Drar slutsatser och förutspår innehåll, i olika typer av texter och kommenterar detta.
Drar slutsatser och förutspår innehåll, i olika typer av texter. Kan överföra detta till nya sammanhang och kommenterar detta.
Resonerar om innehållet
Deltar i samtal om innehåll i enkla texter.
Deltar i samtal om teman i texter.
Deltar aktivt i samtal om texters innehåll, teman, personer, platser, händelser och budskap.
Påverkar aktivt samtal om texters budskap och innehåll. Kan överföra resonemanget till andra sammanhang.
Relaterar till budskapet
Relaterar till egna personliga erfarenheter.
Uttrycker åsikter om innehållet i texten och relaterar dessa till egna erfarenheter.
Uttrycker och motiverar åsikter och tankar om textens innehåll och relaterar dessa till andra händelser.
Uttrycker och motiverar åsikter och tankar utifrån speci ka delar av texten. Relaterar dessa till andra händelser och texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: