Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns rättigheter, inflytande och demokrati

Skapad 2020-09-01 07:20 i 023381 Förskolan Kuddby Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Terminens undervisningsplan är ett resultat utifrån reflektioner av förra terminens utvärdering. Vi kommer att arbeta med barnkonventionen som grund med betoning på barns medvetenhet om sina egna rättigheter, barns inflytande i sin vardag och barns förståelse för demokrati.

Innehåll

Nulägesbeskrivning

Barns inflytande var begrepp som vi ofta återkom till under våra reflektionsmöten. Vi reflekterade mycket kring hur mycket reellt inflytande som barnen gavs och deras möjligheter och rätt till att påverka sin vardag. Genom utvädringen som gjordes inom arbetslaget blev det synligt för oss att vi utgick ifrån ett gemensamt förhållningssätt med avstamp i barnkonventionen, där vi tydligt arbetade med barns påverkan gällande utformningen av miljön, innehållet i aktiviteter m.m. Dock såg vi en tydlig skillnad i det som vi kallade för barns påverkan och barns inflytande. Det finns en skillnad mellan att ge barnen inflytande och att låta de bli delaktiga. I nuläget ser vi därför ett behov av att specifikt arbeta med barns medvetenhet av sin egna rätt att påverka sin vardag. 

Trots att att vi baserade utformningen av miljön, aktiviteternas innehåll och vårt lyssnande efter barnens intressen insåg vi att detta inte räckte till om barnen inte var medvetna om det och hur stort inflytande de faktiskt har på förskolan vad gäller allt detta. Vi insåg att vi  behövde utveckla vårt förhållningssätt kring barnkonventionen där barnen inkluderades mer kring medvetenheten om sina egna rättigheter för att även kunna utöva sina rättigheter och möjlighet till inflytande, och därmed även utveckla vårt arbetssätt som pedagoger kring det.

Det huvudsakliga enhetsmålet som temat utgår ifrån är barnkonventionen och barnens rättigheter men i samband med detta kommer vi kunna inkorporera enhetsmålen i flera aktiviteter så att vi parallellt med temat även inkluderar matematik, språk, fysisk aktivitet m.m. 

 

Arbetslagets syfte och målbild om barnens förändrade kunnande

Syftet med det valda temat är att både att öka barnens inflytande i stort genom att medvetengöra deras rättigheter men även att vi som pedagoger ska kunna utveckla arbetet inom barns inflytande och  vårt ansvar/uppdrag i att realisera detta. Barnkonventionen är sedan 2020 lag, och för att aktivt kunna arbeta med samhällets yngsta medborgare och rättigheterna som omfattar dem behövs ett förhållningssätt där barnen medvetenhet sätts i fokus.

Målet med det valda fokusområdet är att varje barn ska kunna använda sig av sin rätt till inflytande och även skapa en förståelse för begreppet demokrati.  Vi strävar efter att barnens medvetenhet ska resultera i att de aktivt använder sitt inflytande i vardagen.

 

Läroplansmål att arbeta mot för att nå målbilden

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 •  öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande
 •  respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,
 •  förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå
  rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och 
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut  i enlighet med dem

 

Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

För att kunna möjliggöra barns rätt till inflytande behöver barnen en kommunikativ grund där de ges chansen att uttrycka sina tankar och viljor. I detta inkluderas även icke-verbal kommunikation. Vi kommer därför framförallt arbeta med att miljön ska få spegla barnen rätt till inflytande genom mer tillgängligt material, mer samtal med barnen om vad för material som ska finnas framme och tydlighet i planeringen av dagen där barnen själva blir både delaktiga och självständiga i planeringen (genom bland annat tillgängligt dagsschema där barnen får planera). Vi kommer att använda oss av mycket bild stöd och TAKK för att alla barnen ska inkluderas. Tanken är att detta ska finnas tillgängligt både ute och inne. 

Under ett antal veckor kommer arbetslaget överens om vilka gemensamma aktiviteter som det ska vara fokus på och dokumentationen från dessa används sedan som underlag för reflektion. Under reflektionsmöten planerar man även hur dessa aktiviteter ska vidareutvecklas. Eftersom temat är barns medvetenhet om sina rättigheter och inflytande kommer deras tankar, intresse och viljor att spela en stor roll i planeringen av aktiviteter och genomförandet av dessa.  

Då varje aktivitet ska anpassas till varje barns individuella behov kommer barnen att delas upp i olika grupper. De färgbaserade grupperna (Gula, Röda och gröna gruppen) är blandade med en tanke om kooperativt lärande, där tanken är att barnen ska lära av och med varandra. Men det kommer även att finnas språkgrupper där aktiviteterna baseras på barnens språkliga behov. 

Vi vill att den pedagogiska miljön ska spegla vad vi fokuserar på under terminen och vi jobbar därför extra mycket med  att använda miljön som ''den tredje pedagogen''. Ett arbetssätt som präglas av barns inflytande måste också spegla detta. Under reflektionsstunden kommer arbetslaget att diskutera vilka ändringar som ska göras i miljön för att spegla vad vi vill uppnå.  

 

Såhär ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

Vi kommer att jobba mycket med vårat förhållningssätt kring begreppet ''makt'' och även skillnaden på inflytande och delaktighet. Mycket kommer av reflektionerna kommer att handla om barnperspektiv då det rymmer många olika syner och föreställningar om barn, och för att hitta en gemensam grund till ett förhållningssätt att utgå ifrån behöver arbetslaget reflektera kring detta. Vi kommer att sträva mot en helhetsbild som både inkluderar barnperspektiv och barns perspektiv.

Sätta barnen i olika perspektiv så som being/becoming mot varandra, speciellt i reflektioner för att skapa diskussioner kring förhållningssätt, miljö och planering. 

Vad är inflytande om man inte är medveten om att man har inflytande? Är det verkligen inflytande då? Är frågor vi kommer att återkomma till vid planering och utförande av olika aktiviteter. 

Pedagogisk dokumentation som stöd för det systematiska kvalitetsarbetet

Den pedagogiska dokumentationen i form av bilder, ljud och videoupptagningar kommer att ligga till grund för våra reflektioner och även för hur vi planerar vidare undervisningen. Den pedagogiska dokumentationen ska tas fram med barnen och för barnen. Även skapande av olika slag som speglar vårt projekt eller barnens visade intresse kommer bli en del av vår pedagogiska dokumentation. Med den pedagogiska dokumentationen och dess tillgänglighet/synlighet i miljön hoppas vi kunna uppmuntra till reflektion och samtal både mellan barn/barn och barn/pedagoger i den vardagliga miljön. Just för att detta även ger barnen möjlighet till att på flera sätt uttrycka sina tankar, idéer, frågor och känslor. 

Då reflektioner av aktiviteter är det som vi grundar planeringen av fortsatta kommer dokumentationen från aktiviteterna att vara vårat viktigaste redskap.

Aktiviteter/projekt kopplade till fokusområdet

 •  Kompisböcker med avstamp i barnkonventionen.
 •  Liten böckerna - språklig utveckling kring känslor och rättigheter.
 •  Aktiviteter med tema Demokrati

Vad behöver vi för nya kompetenser/kunskaper för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete?

(Infoga efter reflektion)

 

 

 

Relevant litteratur och forskning

 

https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1386480&dswid=1361

 

https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1445260&dswid=9245

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: