Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 8

Skapad 2020-09-01 07:36 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 8 Matematik
I detta kapitel kommer du att använda symboler för att tolka vardagliga situationer och lösa problem. Du kommer också att lära dig mer om mönster, uttryck, ekvationer och problemlösning.

Innehåll

Arbetsgång:

- Genomgång och diskussioner

- Film, Sudi

- Tillämpa olika begrepp och metoder för att lösa  matematiska uppgifter

- Träna matematiska förmågor: Begrepp, Metod, Resonemang, Problemlösning och Kommunikation.

Följande kommer vi att behandla:

 • tolka mönster, fortsätta på ett ett talföljd eller rita figuren i en serie av figurer, kunna skillnaden mellan en aritmetisk talföljd och en geometrisk talföljd 2.1

 • kunna utifrån ett givet mönster skriva en passande formel och utifrån en formel rita mönster med figurer eller beräkna t.ex. antal prickar i nästa figur 2.2

 • kunna skillnaden mellan ett uttryck och en ekvation 2.3

 • kunna förenkla uttryck med parenteser, då det  är - eller + framför parenteser 2.3

 • kunna förenkla uttryck då det är multiplikation med ett tal framför parentesen 2.4

 • kunna lösa enkla ekvationer 2.5

 • kunna lösa ekvationer med parenteser 2.6

 • kunna med hjälp av ekvationer lösa matematiska problem: kunna tolka ett matematiskt problem och utifrån problemet  skriva en ekvation samt lösa den. Därefter tolka resultatet och pröva om det stämmer. 2.7


Alla fem förmågor testas på provet, på E/
C / A nivå dvs Begrepp, Metod, Resonemang, Problemlösning och Kommunikation.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Algebra

Ej ännu uppnått E
E
C
A
Begrepp
Har kunskaper om matematiska begrepp. Visar det genom att: •använder begreppen i (välkända, bekanta, nya) sammanhang •beskriver olika begrepp med matematiska uttrycksformer (ex. bild, ord, formel) •använder olika uttrycksformer för att beskriva begrepp samt resonera kring hur begreppen relaterar till varandra.
på en grundläggande nivå i välkända sammanhang i huvudsak fungerande
på en god nivå i bekanta sammanhang relativt väl fungerande
på en mycket god nivå i nya sammanhang väl fungerande
Metod
Väljer och använder matematiska metoder med anpassning till sammanhanget. För att lösa rutinuppgifter
i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning tillfredställande resultat
ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning gott resultat
ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning mycket gott resultat
Problemlösning
•Du väljer och använder strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär •Du formulerar matematiska modeller som tillämpas i sammanhanget
i huvudsak fungerande sätt anpassning till viss del bidra till att formulera
relativit väl fungernade sätt förhållandevis god anpassning formulerar efter någon bearbetning
väl fungerande sätt god anpassning att formulera
Resonomang
För resonemang om: •val av tillvägagångssätt •om resultatets rimlighet •och ger förslag på alternativa tillvägagångssätt. För och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument som för resonemangen framåt.
enkla och till viss del underbyggda resonemang bidra till att ge något förslag enkla resonemang till viss del för resonemanget framåt
utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang ge något förslag utvecklande resonemang för resonemanget framåt
välutvecklande och väl underbyggda resonemang ge flera förslag välutvecklande resonemang för resonemanget framåt och fördjupar och breddar dem
Kommunikation
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt genom att använda: •symboler, •algebraiska uttryck, •formler, *tabeller …och andra matematiska uttrycksformer anpassade till syfte och sammanhang.
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: