Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stackens pedagogiska planering undervisning: "Sätta gruppen" HT20

Skapad 2020-09-01 09:41 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
När höstterminen startar har vi en ny grupp på Stacken, flera barn har börjat skolan och nya barn har börjat. Därför fokuserar vi extra mycket på att ”sätta gruppen”. Hur är en bra kompis? Hur vill vi ha det på Stacken? Vilka regler finns här. Vi samtalar om känslor, vänskap och hur vi kan lösa konflikter.

Innehåll

LPFÖ 18

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler” – Läroplan för förskolan; Lpfö 18.

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande.”  – Läroplan för förskolan; Lpfö 18.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap” – Läroplan för förskolan; Lpfö 18.

 

VARFÖR?

Ett nytt läsår innebär en ny barngrupp, i vilken en ny gruppdynamik ska växa fram. Vi vill:

 • låta barnen vara delaktiga i att utforma ett lugnt och harmoniskt socialt klimat i gruppen
 • stötta barnen till mer självständig konfliktlösning 

 

VAD?

Hur är en bra kompis? Hur vill vi ha det på Stacken? I mindre grupper kommer barnen att få diskutera om hur man är en bra kompis och tillsammans komma med förslag på förhållningsregler. Vi samtalar om känslor, vänskap och hur vi kan lösa konflikter. I dessa samtal stimuleras barnen i sin pragmatiska språkförmåga (hur vi använder språket). Vi samtalar kring grundprincipen i socialt samspel; hur jag agerar mot / talar till en annan person påverkar vilket bemötande jag får tillbaka. I helgrupp kommer vi att gå igenom de förslag på förhållningsregler som har uppkommit i samtalen. Barnen kommer sedan att få rösta om vilka regler de vill att vi ska ha på Stacken under det kommande läsåret. I syfte att illustrera vikten av det skrivna ordet skriver vi ner reglerna och sätter upp dem på väggen. 

Vi kommer att lära oss en ny sång på temat vänskap, samt lära oss tecken som stöd till texten.

Barnen blir tilldelade varsin hjälpkompis i syfte att uppmuntra hjälpsamhet barnen emellan och stärka sammanhållningen i gruppen.

 

HUR?

 • Genom delaktighet och inflytande skapar vi engagemang för ämnet
 • Genom sånger om känslor och vänskap skapar vi lustfylldhet  
 • Genom boksamtal och filmsamtal skapar vi stunder för reflektion

 

Hur ska det dokumenteras?

 • Vi kommer att dokumentera det som sker i undervisningssituationer och under utbildningen genom ljudupptagningar, fotografier och anteckningar.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnashavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: