Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Du & Jag med Kanin och Igelkott

Skapad 2020-09-01 09:47 i Ekskogens förskola Alingsås
Förskola
Kanin och Igelkott (kompisböcker för de yngsta samt tio kompisböcker baserade på barnkonventionen) är ett material som Linda Palm och Lisa Sollenberg har arbetat fram. Materialet handlar om hur barnen kan lära sig om Social Hållbarhet på ett lekfullt sätt.

Innehåll

 

Syfte 

Vårt arbete med Kanin och Igelkott syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra. 

Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna: 

• Prata om när något känns fel

• Lyssna på varandra och komma överens 

• Dela med sig

• Samarbeta 

• Vänta på sin tur

• Säga förlåt

• Visa känslor

• Sprida glädje 

• Säga stopp 

• Lugna ner sig

Mål

Vi har i vår arbetsplan bestämt på vår förskola att vi ska arbeta med Kanin och Igelkotts material i förhållandet till våra mål social hållbarhet och hälsa. Dessa är:

Mål i läroplanen LPFÖ 18
“Förmågan att ta hänsyn till och leva sig in andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.”

Mål i läroplanen LPFÖ 18
”Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.”

“Sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet .”

Nuläge och intention

På virvelvinden arbetar vi efter ett material som heter Kanin och Igelkotts kompisböcker för de allra yngsta barnen. Vi läser och diskuterar kring böckerna med barnen för att belysa olika strategier som de kan använda sig av i sitt samspel med sina kompisar i vardagen. Under höstterminen kommer flera nya kompisar att börja hos oss och därför tycker vi att det är viktigt att arbeta ihop barngruppen så att alla känner sig välkomna och trygga på vår avdelning. 

Med mjukisdjuren Kanin och Igelkott som verktyg, kommer de att finnas som stöd till att hjälpa oss pedagoger att fånga barnens intresse för olika områden som vi kommer att arbeta med utifrån läroplanen för förskolan. Kanin och Igelkott är också med när vi går till skogen, har gympa och andra former av rörelseglädje. Att röra på sig är något vi uppmuntrar barnen för att de ska få en god hälsa. 

Genomförande 

Vi kommer att starta upp höstterminen med att träffa våra vänner Kanin och igelkott, läsa ur deras böcker både fysiskt och digitalt genom polyglutt, ett bibliotek med e-böcker. Med hjälp av Kanin och Igelkott kan vi fånga barnens olika intressen genom att dem kommer med inspirerande frågeställningar och funderingar som ligger i linjen i barnens behov av kunskap. I vår planering kommer vi utgå från temat "Du och Jag" samt våra mål kring social hållbarhet och hälsa. Det kommer att vara kanin och igelkott som kommer att introducera detta under läsåret

Vem ansvarar för vad?

Vi alla pedagoger på hemvisten ansvarar för att vi arbetar utefter vår planering. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,
  Lpfö 18
 • planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 
  Lpfö 18
 • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: