Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs- och skrivutveckling åk 1

Skapad 2020-09-01 12:01 i Hedekas skola Munkedal
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Att läsa är fantastiskt och att skriva likaså. Nu fortsätter resan in Bokstavslandet. Du ska nu få utveckla din läs- och skrivförmåga. Nu börjar vår fantastiska resa! Häng på! Alla är välkomna!

Innehåll

Mål - detta ska du sträva mot:

Kunna alfabetets bokstäver och alfabetisk ordning.

Kunna se samband mellan ljud och bokstav.

Kunna läsa elevnära texter, både längre och kortare, där ljudning endast förekommer vid längre och obekanta ord.

Kunna några grundläggande lässtrategier för att förstå en text.

Kunna forma alfabetets bokstäver samt skriva med läslig handstil.

Kunna göra enkel bearbetning av sin text. Exempelvis genom att gå tillbaka och se hur bokstäverna förhåller sig till raden.

(Se vidare nedan under syfte centralt innehåll)

 

Genomförande - så här arbetar vi:

Vi använder oss av;

Filmerna om Livet i bokstavslandet för att lära oss om bokstäverna.

"Vi lär oss läsa och skriva". Här tränar vi på bokstäverna, att skriva och enkel läsförståelse. 

Läsfixarna för att få strategier, för att kunna bearbeta en text.

 

Vi formar, rimmar, sjunger, leker, spelar spel och jobbar praktiskt. Under hösten kommer även arbete på dator att introduceras.

Vi läser regelbundet högt, tyst, tillsammans, enskilt och i mindre grupper.

 

Vi har små skrivuppgifter för att träna på att uttrycka sig och forma bokstäver.

 

Bedömning - så här ser jag vad du kan:

Bedömning sker kontinuerligt i vårt arbete samt med hjälp av olika kartläggningar som sker varje år.

 

Se vidare i matris nedan.

 

Detta bedömningsstöd (matrisen) är skapat utifrån Skolverkets Bedömningsstöd i läs-och skrivutveckling.

Ett riktmärke i bedömningsstödet är att en elev i...

... slutet av årskurs 1 bör ha uppnått Avstämning A.

... slutet av årskurs 2 bör ha uppnått Avstämning B..

Detta för att säkerställa att elevens läs- och  skrivutveckling fortskrider som det är tänkt.


För årskurs 3 gäller att Avstämning C samspelar med kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet
av årskursen enligt kursplanen i svenska.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
Sammanställning av din skrivutveckling

Avstämning A
Du börjar skriva för att uttrycka dig.
Avstämning B
Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
Avstämning C
Du skriver längre texter med handling och innehåll.
Du har skrivriktningen klar för dig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Du prövar att skriva för att kommunicera.
Du skriver text för att kommunicera.
Du skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Du utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Du använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Du skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Du gör ofta mellanrum mellan orden.
Du gör mellanrum mellan orden
Du söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Du kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Du kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Du kan stava många för eleven vanliga ord.
Du bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Du visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Du markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.

Sv SvA
Sammanställning av din läsutveckling

Avstämning A
Du har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
Du läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning samt visar förståelse vid egen läsning.
Avstämning C
Du använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter.
Du namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter
Du är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Du läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodnings-strategin.
Du urskiljer ord i meningar.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Du utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Du läser enkla ord och meningar med hjälp av både logografisk läsning och ljudningsstrategin.
Du stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Du korrigerar dig själv vid behov.
Du prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning
Du läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Du läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Du visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Du visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Du läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Du visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Du börjar använda olika förståelse-strategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: