Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering språk, Stora gruppen, HT-20

Skapad 2020-09-01 12:21 i LillTunas Förskola LiCa förskolor
Förskola
Vi vill att vår verksamhet ska genomsyras av känslan att vi ser hela dagen som en helhet och ett lärande. Vardagssituationerna ska innefattas av ett stort lärande och de ska inte stressas igenom. Alla i arbetslaget ska ha inställningen att se det kompetenta barnet – barn kan.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

 Vi kommer att fortsätta vårt pedagogiska arbete i alla våra vardagssituationer, att se det lärande som sker i dessa moment. Ge barnen tid och uppmuntran till att försöka själva och att tro på sig själv. Även denna termin fokuserar vi mycket på språket i våra vardagsrutiner men också i vårt grupparbete. ”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att upp­muntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.” (Lpfö 18, s. 8)

Gruppen består av åtta barn varav sex är födda 2016 och två är födda 2015. De flesta barn har gått hos oss på LillTuna sedan de började förskolan och vi känner att de är en sammansvetsad grupp som nu behöver utmaningar.

Många av barnen visar intresse för bokstäver och siffror vilket vi vill ta vara på och ge dem utmaningar efter barnens individuella nivå. Vi kommer ta hjälp av kompisböckerna och även väva in vårt arbete med grön flagg, speciellt målet stad och samhälle.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - Prioritera goda samtal med mycket reflektion och tid för barnens funderingar och egna tankar. Vi vill uppnå en verksamhet i vilken alla barn utvecklar sin självständighet och sitt inflytande över sin vardag genom att ge dem tid och vägledning. Denna termin arbetar vi extra mycket med barnens språkutveckling och den kan vi gynna mycket i dessa situationer. Vi kommer också under våra gruppaktiviteter och våra samlingar jobba medvetet med språket för att barnen ska få chansen att utveckla det och bli en trygg individ som tror på sig själv och får en bra självkänsla. Att ta vara på barnens intresse för bokstäver och siffror.

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 • ·       Efter ålder och mognad ges möjlighet att utveckla sitt språk och ett intresse för kommunikation och socialt samspel i olika vardagssituationer men även på grupptid.
 • ·       Efter ålder och mognad ges möjlighet att utveckla en förståelse för vad som ska hända härnäst – både i vardagssituationer och på grupptiden. Reflektion och eftertanke om sin vardag och vid grupparbete tillsammans med andra barn.
 • ·       Visar intresse för olika uttrycksformer och medier.
 • ·       Visar förmåga för literacy i olika former.

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - 

Vi arbetar med de dagliga rutinerna och de gemensamma reglerna för att skapa trygghet. Vi kommer att använda oss av boksamtal, regellekar och samlingar. Vi kommer att se till barnens intresse och plocka upp det när vi planerar våra olika aktiviteter. Framför allt vill vi ta tillvara barnens intressen för böcker, bokstäver och siffror.

Förutsättningar - 

Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning, tidsram för arbetet.

Framförallt grupptiden med barnen födda 2015 och 2016. Ansvarspedagoger Jessica och Zanna.

Dokumentation - 

Vi dokumenterar genom att använda oss av observationer, iPad och text.

Vad ska vi dokumentera? Vi dokumenterar hur barnen är mot varandra och deras reflektioner.

Förberedelser - Vilket material behövs?

Kompisböckerna

Material från Unicef om barnkonventionen

Sedan anpassas materialet efter vad barnen är intresserade av och vad vi väljer att arbeta med.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: