👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prioriterat mål - Språk med fokus på matematik

Skapad 2020-09-01 13:44 i Solbackens förskola Malmö stad
Förskola
Språk med fokus på matematik är ett av våra prioriterade mål.

Innehåll

Mål:

Lpfö 18, 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

• både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

• både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

• svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

• förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

•förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

 

•förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 

Beskriv planerade insatser:

• Förskolan ska utveckla sitt arbete med alla barns språk och synliggöra alla barns olika språk i utbildningen.

• Förskolan ska skapa och upprätthålla en tillgänglig språklig miljö där barnens intresse för språkets olika former står i fokus.

• Förskolan ska arbeta medvetet med socialt samspel, språk och kommunikation mellan barn-barn, barn-vuxen och vuxen-vuxen.

• Språkundervisningen ska integreras med förskolans övriga strävansmål samt förskolans Grön Flagg*- teman: Kemikalier - gifter och skräp - avfall.

• Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

• Förskolan ska samverka med bibliotek samt ta del av kulturarrangemang i syfte att främja barnens språkutveckling.

• Förskolan ska arbeta med Läslyftet* – modul: Matematik och språkutveckling

• Lottas pärm med tips på matematiska aktiviteter

• Skapa matematiklådor

• Digitala verktyg ska användas i språkundervisningen.

• All personal ska ta del av litteratur och kompetensutveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18