Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri årskurs 5

Skapad 2020-09-01 20:34 i Tjärnaskolan Borlänge
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi ska arbeta med geometriska former, både två- och tredimensionella, med vinklar, konstruktioner, symmetri samt area och omkrets. Vi kommer även beröra några måttenheter såsom volym, massa och längd.

Innehåll

Vi ska gemensamt arbeta mot förmågorna, det centrala innehållet och i slutändan rikta oss mot kunskapskraven. Vi kommer arbeta på flera olika sätt, bland annat genom:

 

 • NE.se där jag har skapat olika kurser som vi gör både gemensamt och enskilt.
 •  att bearbeta begrepp och skapa vår egen mattebok. 
 •  diskutera och analysera de metoder vi lär oss. 
 •  stenciler och arbetsuppgifter i både grupp och enskilt. 

 

Du blir bedömd utifrån din delaktighet under lektioner samt hur väl du använder de rätta begreppen i diskussion men också genom några tester vi kommer att genomföra. 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, och
  Gr lgr11
 • samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter
  Gr lgr11
 • samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och
  Gr lgr11
 • utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,
  Gr lgr11
 • upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,
  Gr lgr11
 • får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,
  Gr lgr11
 • successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,
  Gr lgr11
 • får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och
  Gr lgr11
 • får möjligheter att arbeta ämnesövergripande
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Gr lgr11
 • verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
 • förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri årskurs 5

Geometriska figurer
 • Ma  4-6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Du känner igen och kan namnge några vanliga tvådimensionella figurer. Du kan också definiera dem.
Du känner igen och kan namnge några vanliga tredimensionella figurer. Du kan också definiera dem.

Konstruktion av geometriska objekt.
 • Ma  4-6
Du kan konstruera några vanliga tvådimensionella figurer samt vinklar genom att använda lämpliga hjälpmedel.
Du kan konstruera några vanliga tredimensionella figurer samt vinklar genom att använda lämpliga hjälpmedel.
Du kan konstruera två- och tredimensionella figurer med hjälp av digitala verktyg.
Skala
 • Ma  4-6
Du förstår vad skala är och när det används. Du vet skillnaden på förstoring och förminskning.
Du kan förstora och förminska givna saker.
Symmetri
 • Ma  4-6
Du vet vad symmetri innebär.
Du kan konstruera symmetri.
Omkrets och area
 • Ma  4-6
Du kan räkna ut omkretsen på några geometriska figurer.
Du kan räkna ut arean på kvadrater och rektanglar.
Du kan räkna ut arean på trianglar.
Måttenheter
 • Ma  4-6
Du vet vad man kan använda för olika måttenheter för att mäta volym och du kan omvandla dessa.
Du vet vad man kan använda för olika måttenheter för att mäta massa och du kan omvandla dessa.
Du vet vad man kan använda för olika måttenheter för att mäta längd och du kan omvandla dessa.
Geometriska begrepp
Du kan med stöd använda några geometriska begrepp och förstå dem.
Du kan självständigt använda några geometriska begrepp och förstå dem.
Du kan använda de flesta geometriska begrepp och du förstår dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: