👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullvivans enhetsmål "Barns inflytande och det demokratiska uppdraget" 20/21

Skapad 2020-09-02 10:37 i Söralids förskola Österåker
Förskola
Gullvivans övergripande planering inom barns inflytande och det demokratiska uppdraget.

Innehåll

Förväntat resultat

 • Avdelningens uppföljning, utvärdering och utveckling utgår från mål och riktlinjer i kapitel 2.3 ”Barns delaktighet och inflytande” i läroplanen.
 • Vi ska vidareutveckla gården tillsammans med barnen
 • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Lärande utifrån sagans värld”
 • Barns egna val, undervisning och utveckling tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum.

Avdelningens planering

 

Vad ska jag välja att undervisa om? (Innehåll)

Vi vill uppmärksamma och synliggöra för barnen att de kan påverka sina dagar på förskolan. Att barnen känner sig sedda och lyssnade till av oss vuxna. Att barnen ska känna att de har ett reellt inflytande över de aktiviteter som vi gör tillsammans. 

 

 

Varför ska jag välja just detta? (Syfte)

Att kunna göra sin röst hörd och påverka både sin egen situation och även samhällets situation är en grundläggande del av ett demokratiskt samhälle. 

 

Hur ska denna undervisning gå till? (Metod)

• Pedagogerna ser barnen som kompetenta individer, vilkas röster ska få ta plats.

• Pedagogerna ska låta barnen delta i demokratiska val, så som val av utflyktsmål och val av sånger till traditioner.

• Barnens intressen ska inverka på alla våra aktiviteter.

• Gullvivans pedagogiska miljö ändras efter barnens intressen, behov och förmågor.

• Barnen ska erbjudas möjlighet att dokumentera tillsammans med pedagogerna både på avdelningen och på Unikum samt reflekterar kring vår dokumentation tillsammans med barnen.

 

Vem gör (förbereder, undervisar, dokumenterar?) vad och med vilka? Vem förbereder?

Förskolläraren har det övergripande ansvaret, men hela arbetslaget tillför idéer och tips samt genomför undervisningen. Vi arbetar både i våra mindre grupper och i storgrupp, beroende på vilken form av undervisningdet är. 

 

Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?

Vi vuxna är lyhörda för barnens samtal med oss och med varandra, vi observerar deras intressen (till exempel vad de leker med och vad de skapar med).

 

Hur kopplar vi undervisningen till läroplan och forskning?

Se kop

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18