👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur & teknik, kulturell identitet, motorik, skapande & delaktighet och inflytande, personlig och social utveckling HT 20 Akrobaterna 4 årsgrupp

Skapad 2020-09-02 11:03 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Planering för hur vi ska arbeta med natur & teknik, kulturell identitet, motorik, skapande & delaktighet och inflytande, personlig och social utveckling i Akrobaternas 4 årsgrupp hösten 2020.

Innehåll

Planering HT 2020 

Mål (Lpfö) 

-Förmåga att skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap 

-Sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i en mångfald samt intresse för de lokala kulturlivet 

-Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation 

-Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler 

 

Frågeställning utifrån strävansmålet:  

  • Hur uppfattar barnen sin närmiljö ?
  • Hur kan jag påverka min situation för att fungera både i enskilt och grupp?

Kriterier för strävansmålet : 

  • Vi vill utmana barnen i deras skapande kring deras närmiljö 

  • Vi vill utmana barnen i samarbeten och konflikthanteringen samt kunna påverka sin situation  

Nuläge: 

Vi ser att barnen bygger med lego och jämför deras olika byggen.  Dem bygger affärer, fängelse samt hus. Vi kan också se att barnen konstruerar olika sätt som figurerna ska transportera sig i   som till exempel  bil, cykel, tåg eller dylikt. Vi ser att barnen jämför och säger att: Mitt hus är finare än ditt.  

 

Metoder för att nå målet:  

-Använder barn som lärresurser till varandra 

-Använder visuellt och digitalt material 

-Vi kommer att reflektera med barnen för att de ska kunna se sitt eget lärande 

-Tillför material som utmanar dem i bygg, konstruktion och skapande 

- Ta hjälp av uppfinnare-Johanna 

   

Undervisningsmetod  

Poststrukturell ingång  

-Förskolans fysiska miljö har betydelse för barns lärande  

-I förskolan arbetar vi tematiskt och undviker att dela upp undervisningen i olika, avgränsade ämnen  

-Förskollärares och barnskötares förhållningssätt och agerande har betydelse för vad barn kan göra, vara och bli i olika sammanhang.  

-Undervisningen tar utgångspunkt i barns frågor och intressen, istället för att man gör en detaljerad planering av sin undervisning  

 

Vi kommer arbeta utifrån de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken:  

Variation -   Vi kommer variera i undervisningstillfällena för att fånga barnens intressen.  

Inramning - Vi kommer att rama in undervisningstillfälle med att reflektera tillsammans med barnen utifrån bilder från undervisningstillfället och ställa reflekterande frågor om vad barnen har lärt sig.  

Mönster görs synliga -  vi arbetar ut ifrån ha tydliga rutiner och mönster i vår utbildning och undervisning så att barnen känner igen sig fast det kanske är något nytt som är lärobjektet.  

 Samordning av perspektiv - Vi kommer att utgå från barnens erfarenheter och ålder. Vi utökar och berikar för att utmana och vidga deras förståelse genom att lägga till begrepp i samtalet/undervisningen/ utbildningen/leken.  

Från lokalt till expansivt språk -  Barnens lokala språk sätter vi ord på så det hör hur det expansiva språket låter och till slut kan använda sig av det.