👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullvivans enhetsmål "Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande" 20/21

Skapad 2020-09-02 12:37 i Söralids förskola Österåker
Förskola
Gullvivans förväntade resultat inom Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande.

Innehåll

Förväntat resultat

 • Barnen erbjuds minst ett undervisningstillfälle i veckan med grovmotoriska övningar (tex hinderbana, dans, lek i skogen, Friskis och svettis).
 • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Lärande utifrån sagans värld”
 • Vi fokuserar på barnkonventionens punkt 31Barn har rätt till lek, vila och fritid” och tar diskussion med vårdnadshavare om vi upplever att barnen behöver sova/vila mer på förskolan  
 • Vi har med oss uppdraget att arbeta med “10 goda vanor” i vår planering
 • Vi arbetar vidare med projektet ”från jord till bord” tillsammans med köket
 • Undervisning och utveckling tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum

Avdelningens planering

 

  • Vad ska jag välja att undervisa om? (Innehåll)

Vi planerar att ge barnen möjligheter att utveckla kunskaper om vad som händer med det materiel som vi återvinner, hur vi människor påverkar miljön samt hur betydelsefullt det är att värna om sin egen hälsa (både fysisk och mental).

Vi kommer att undervisa om vikten av balans mellan vila och aktivitet för att man ska må bra och orka med sin vardag.

 

Varför ska jag välja just detta? (Syfte)

Att lär sig värna om vår planet, vår miljö och oss själva redan från tidig ålder kan bidra till att barnen även senare i livet gör detsamma. Att redan som barn få kunskaper om hur vi människor kan bidra till den miljö och det samhälle som vi lever i är viktigt ur ett framtidsperspektiv. Att även som barn få bekanta sig med olika hälsofrämjande aktiviter, både aktiva och lugna sådana, kan även det bidra till att barnen fortsätter med sådana aktiviteter senare i livet. Att varje enskilt barn får möjlighet att lär sig hitta en balans mellan vila och aktivitet som passar just den enskildes är av stor vikt för att få ha en god hälsa i livet.

 

Hur ska denna undervisning gå till? (Metod)

• Gå regelbundet till återvinningsstationen

• Återanvända materiel, i till exempel skapandeaktiviteter och lek

• Arbeta med projektet ”Från jord till bord”

• Berätta om Allemansrätten på plats i skogen och använda material kring allemansrätten på förskolan t ex Ali, Sara och allemansråttan

• Skapa rörelsepass så som dans, hinderbanor och lekar som uppmuntrar till rörelse. 

• Använda oss av yoga, massage och avslappning samt högläsning, ljudsagor och lugn musik

 

Vem gör (förbereder, undervisar, dokumenterar?) vad och med vilka? Vem förbereder?

Förskolläraren har det övergripande ansvaret, men hela arbetslaget tillför idéer och tips samt genomför aktiviteter. Vi arbetar både i våra mindre grupper och i storgrupp, beroende på vilken aktivitet det är. 

 

Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?

Vi lyssnar in barnens intressen och skapar aktiviteter efter de. Aktivt deltagande under våra aktiviteter. Vi anpassar aktiviteterna efter varje barns olika förmågor.

 

Hur kopplar vi undervisningen till läroplan och forskning?

Se koppling till Lpfö18 nedan.

 

 

 

 

Länkar/stöd i planeringsarbetet 

Länk till Hjärnberikad - 10 goda vanor

Barnombudsmannen - barnkonventionen

Unicef - barnkonventionen

Livsmedelsverket - Måltider i förskolan

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18