Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullvivans enhetsmål "Estetiska uttrycksformer" 20/21

Skapad 2020-09-02 12:35 i Söralids förskola Österåker
Förskola
Gullvivans övergripande planering inom estetiska uttryck.

Innehåll

Förväntat resultat

 

 • Avdelningens arbete utgår från de områden som berör estetiska uttrycksformer i läroplanens kapitel 2.2 Omsorg, utveckling och lärande
 • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Lärande utifrån sagans värld”
 • Alla barn har erbjudits tillfälle för kulturell upplevelse.
 • Förskolan erbjuder sångstunder 
 • Estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans mm ska finnas tillgängligt för barnen att själva välja efter mognad och intressen.
 • Vi ska utveckla våra ateljéer för så att det finns rikligt material tillgängligt för barnen att själva välja efter mognad.
 • Undervisning och utveckling tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum

 

Avdelningens planering

 

 Vad ska jag välja att undervisa om? (Innehåll)

Vi ska ge barnen möjligheter att delta i många olika former av estetiska uttrycksformer. Vi kommer erbjuda skapande i olika former, spela teater (spontant och/eller planerat), sångstunder, musikstunder, rörelselekar och dans i lekfulla sammanhang. 

 

Varför ska jag välja just detta? (Syfte)

Att kunna uttrycka sig på många olika sätt kan ge barnen nyttiga kunskaper för att klara sig bra i det mångfacetterade samhälle som de ingår i. Estetik är nära knutet till identitet, att få prova på olika estetiska uttrycksformer ger barnen många olika möjligheter att stärka sin identitet, sin tilltro till sig själv och sin självkänsla. 

 

Hur ska denna undervisning gå till? (Metod)

• Vi ska använda oss både av spontana och planerade undervisningstillfällen.

• Vi ska framförallt arbeta i våra mindre grupper med 1-2 pedagoger/grupp

• Ha aktiviteter som erbjuder estetiska uttrycksformer i samband med projekt som ”Lärande utifrån sagans värld” och ”Från jord till bord”

 

Vem gör (förbereder, undervisar, dokumenterar?) vad och med vilka? Vem förbereder?

Förskolläraren har det övergripande ansvaret, men hela arbetslaget tillför tips och idéer på lämpliga aktiviteter samt är med och genomför alla aktiviteter.

 

Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?

Vi tar tillvara på barnens intressen, de får vara med och påverka vad de vill få kunskaper om genom att ställa frågor och genom att vi pedagoger är lyhörda för vad de själva samtalar om.

 

Hur kopplar vi undervisningen till läroplan och forskning?

Se koppling till läroplanen nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: