Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hungerspelen sva

Skapad 2020-09-02 13:38 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
24 deltagare. Bara en överlever. Allt direktsänds. Har du någonsin funderat över hur du skulle klara dig i en extrem situation som till exempel en jordbävning, strandsatt i en öken eller en djungel eller kanske helt utan mat och vatten? Kan allt visas i en direktsänd tävling? Boken Hungerspelen av Susanne Collins kommer att ge dig möjlighet att både skriva och prata om innehåll, budskap och dina egna funderingar och erfarenheter utifrån de händelser och karaktärer som huvudpersonen stöter på i sin kamp för överlevnad.

Innehåll

Arbetsperiod:

Vecka 35-43

Arbetsgång:

 • Du läser boken Hungerspelen.
 • Du skriver läslogg  under läsningens gång där du svarar på frågor och reflekterar kring innehåll och budskap, samt gör kopplingar till egna funderingar och erfarenheter.
 • Genom att ge och ta emot respons (via Two stars and a wish), tränar du och dina kamrater på att vidareutveckla och anpassa ert skriftspråk så att era tankar och åsikter blir tydliga, men också att ni följer regler för stavning, meningsbyggnad och skiljetecken.
 • Du tränar på att delta i samtal och ställa relevanta frågor som leder diskussionen vidare.
 • Du arbetar med nya ord.
 • Texter som vi skriver under arbetets gång: dialoger, dagbok, analys, nytt kapitel samt debattartikel.

 

 

 

Bedömning:

Bedömning kommer att ske under arbetets gång genom att du:

Läser samt svarar på läsförståelsefrågor

Deltar och bidrar i diskussioner/boksamtal

Skriver dagbok, analys, dialoger, nytt kapitel samt en debattartikel. 

 

 

Planering: 

Finns för varje vecka via din lärlogg. 

  •  

 

 

 

 

Uppgifter

 • Frågor kap 10-18

 • Dagbok

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Matris Hungerspelen

Syftet med undervisningen i svenska är att eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Har arbetat med
E
C
A

Läsförmåga

Läsa med flyt
Du kan läsa Hungerspelen med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa Hungerspelen med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa Hungerspelen med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av bokens innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av bokens innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av bokens innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i Hungerspelen.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i Hungerspelen.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i Hungerspelen.
Historiska & kulturella sammanhang
Du drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Skriftlig förmåga

Dagbok
Din dagbok har viss språklig variation och enkel textbindning. Dagboken fungerar i huvudsak som dagbok utifrån texttyp, språkliga normer och struktur.
Din dagbok har relativt god språklig variation och utvecklad textbindning. Dagboken fungerar i relativt väl som dagbok utifrån texttyp, språkliga normer och struktur.
Din dagbok har god språklig variation och välutvecklad textbindning. Dagboken fungerar i väl som dagbok utifrån texttyp, språkliga normer och struktur.
Dagbok
Din dagbok innehåller enkla gestaltande beskrivningar(du målar med språket) och berättargrepp(t.ex. liknelser och metaforer) samt är enkelt uppbyggd.
Din dagbok innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar(du målar med språket) och berättargrepp(t.ex. liknelser och metaforer) samt har en relativt komplex uppbyggnad.
Din dagbok innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar(du målar med språket) och berättargrepp(t.ex. liknelser och metaforer) samt har en komplex uppbyggnad.
Analys
I din analys resonerar du på ett enkelt sätt kring ditt valda tema. Du kopplar din analys till några av bokens händelser så att temat framgår på ett relativt tydligt sätt.
I din analys resonerar du på ett utvecklat sätt kring ditt valda tema. Du kopplar din analys till några av bokens händelser så att temat framgår på ett tydligt sätt.
Du skriver en fördjupande analys av boken genom att resonera på ett välutvecklat sätt kring ditt valda tema. Du kopplar din analys till flera av bokens händelser så att temat framgår på ett tydligt sätt.
Analys
Du skriver din analys med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du skriver din analys med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du skriver din analys med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Argumenterande text
Du argumenterar på ett enkelt sätt för eller emot de verkliga hungerspelen. Du använder dig av något från artikeln och gör ett försök till att källhänvisa. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Du argumenterar på ett utvecklat sätt för eller emot de verkliga hungerspelen. Det du använder från artikeln (och ev. boken) är relevant för innehållet i din text. Du anger källan på ett relativt fungerande sätt. Texten är sammanhängande och begriplig och har en relativt väl fungerande struktur. Textbindningen är utvecklande.
Du argumenterar på ett välutvecklat sätt för eller emot de verkliga hungerspelen. Det du använder från artikeln (och ev. boken) är passande för innehållet i din text. Du anger källan på ett fungerande sätt. Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur.. Textbindningen är välutvecklad.
Argumenterande text
Språket passar i huvudsak i en argumenterande text. Ordvalet uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Språket passar relativt väl i en argumenterande text. Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Språket passar väl i en argumenterande text. Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan du ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan du ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett fungerande sätt.
Dessutom kan du ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett väl fungerande sätt.
Ge omdömen om & bearbeta text
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Muntlig förmåga

Samtala & diskutera
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: