Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit 4A

Skapad 2020-09-02 13:44 i Furulunds skola Partille
Grundskola 4 Matematik
Under höstterminen kommer vi att arbeta i Favorit matematik 4A.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                       

 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  

 • kunna se om mitt tal är rimligt                                                                                                                            

 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

Begreppsförmåga                                                                                                            

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer                                                                        

 • kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra                    

Metodförmåga                                                                                                                                                       

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                          

 • kunna använda miniräknare                                                                                                              

Kommunikationsförmåga  

 • kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer                                    

 • kunna redovisa,samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument                                                                                                             

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 4A, problemlösning med och utan laborativt material, extrablad och digitala övningar. Vi kommer att arbeta formativt, med regelbundna avstämningar för att veta var vi befinner oss i förhållande till målet.

Du kommer att få undervisning om:

 • De fyra räknesätten och prioriteringsregeln

 • I addition och subtraktion arbetar vi med talområdet 0-10 000

 • Multiplikation, tabellerna, uppställning, med 10 och 100 samt med en talsort i taget.

 • Division, delningsdivision, innehållsdivision, kort division, division med rest samt division med 1, 10, 100 och 1000

 • Taluppfattning

 • Statistik

 • Algebra

 • Negativa tal m h a termometern

 • Stapel- och linjediagram

 • Ekvationer

 Detta ska bedömas :

 

Vi kommer att bedöma ditt arbete med utifrån de matematiska förmågorna under lektionerna i samtal med andra, med avstämningar både muntligt och skriftligt och du kommer att få utvärdera dig själv .

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favorit 4A

Kapitel 1 - De fyra räknesätten och priorteringsregeln

Når målen
Når ej målen
Additionsuppställning
Subtraktionsuppställning
Multiplikations- och divisionstabellerna 1-10
Prioriteringsregeln

Når målen
Når ej målen

Kapitel 2 - Multiplikation

Når målen
Når ej målen
Multiplikationstabeller
Multiplikation med uppställning
Multiplikation med 10 och 100
Multiplikation med en talsort i taget

Division

Når målen
Når ej målen
Delningsdivision
Innehållsdivision
Kort division
Division med rest
Division med 1, 10, 100 och 1000

Taluppfattning, statistik, algebra och programmering

Når målen
Når ej målen
Negativa tal
Stapeldiagram
Linjediagram
Ekvationer
Programmering, stegvisa instruktioner och algoritm
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: