Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3

Skapad 2020-09-02 15:27 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Vissa delar av svenskundervisningen kommer att ske under de teman som vi jobbar med under året. Där kommer eleverna att möta olika typer av texter och uppgifter. Vi kommer även att använda oss av svenskmaterialet "Fånga förmågan 3".
Grundskola 3 Svenska
Under 3:an kommer du fortsätta träna på att läsa, skriva, lyssna och hålla muntliga presentationer. Du kan redan mycket och nu är det dags att fördjupa dina kunskaper. Du ska helt enkelt bli ännu bättre på det du kan, så att du kan skriva och läsa mer avancerade texter. Du ska bli ännu säkrare på hur man planerar och genomför olika typer av muntliga uppgifter. Du kommer att ha en läsläxa med olika uppdrag till. Uppdragen kan till exempel vara att svara på frågor, sammanfatta vad du har läst, träna på stavning av ord som finns i texten eller skriva en fortsättning på vad du tror kommer hända i nästa kapitel. 

Innehåll

Arbetsområde

I trean kommer du få träna på;

 • att argumentera (det betyder att du kan presentera dina åsikter och kan lyssna på andras),
 • att planera en presentation och presentera den för dina kompisar,
 • att skriva berättande texter,
 • att skriva faktatexter,
 • att läsa skönlitteratur och lära dig att se olika samband som finns i texttypen samt lära dig strategier för att få en bättre läsförståelse,
 • att läsa faktatexter,
 • att söka information,
 • källkritik (och vad man får lov att använda i sina texter),
 • att skriva olika typer av texter (beskrivande text, förklarande text, återberättande text, instruerande text och argumenterande text),
 • att använda bilder för att förstärka budskapet i dina texter,
 • textbearbetning (och på att ge och få respons),
 • att efter respons kunna omarbeta och förbättra dina texter,
 • att utvärdera din egna kunskap

Du kommer även få lära dig mer om några författare och illustratörer och deras verk.

Mycket av detta arbete kommer att ske under våra tema-arbeten.

Mål

I slutet av trean ska du kunna:

 • planera din presentation så att du på ett tydligt sätt kan presentera ett ämne så att de som lyssnar förstår vad det är vad du vill berätta, 
 • lyssna på andras åsikter och kunna diskutera kring dessa,
 • kunna ge och få respons och kunna omarbeta dina texter utifrån respons som du har fått,
 • se likheter och skillnader mellan det som beskrivs i texten och ditt eget liv,
 • sammanfatta det du har läst,
 • använda dig av strategier för att få en bättre läsförståelse,
 • känna igen en faktatext och kunna förutspå vad den handlar om,
 • kunna ta ut nyckelord och använda dem i en tankekarta,
 • skriva berättelser med en tydlig handling och med personbeskrivningar,
 • att använda dig av bilder för att göra dina texter mer intressanta för läsaren,
 • känna till några olik sorters texttyper och veta vad som kännetecknar dem,
 • veta att det finns olika källor,
 • kunna göra enkla bedömning om du tror att källan går att lita på,
 • välja en källa som passar till ditt arbete,
 • känna till hur man får använda andras bilder och texter,
 • känna till några olika sätt att ta reda på information,
 • känna till några svenska författare och några av deras verk,
 • känna till någon illustratör och något verk som den har varit med och skapat,
 • kunna stava för dig kända och vanligt förekommande ord rätt.

 Arbetssätt

Du kommer att få jobba individuellt, i par och i större grupper. 

Du kommer att få jobba med skrivande både för hand och med att skriva på dator.

Du kommer att jobba med att redovisa i grupp och individuellt genom muntliga och skriftliga presentationer.

Du kommer att få lära dig olika sätt att redovisa och att du själv ska kunna välja vilket sätt du känner är lämpligast till uppgiften.

Du kommer att få träna din läsning genom att träna både individuellt och genom att vi läser i grupp.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån 'Backaskolan omdömesmatris svenska åk 1-6' som ligger under kunskaper.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: