👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - vecka 10-

Skapad 2020-09-02 16:08 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 7 Svenska
Vi arbetar i svenskan med arbetsområden som har fokus på specifika färdigheter (läsa, skriva eller tala), men man kommer att märka att man alltid har möjlighet att öva på alla färdigheter nästan hela tiden.

Innehåll

Vecka 36

Ett brev om mig själv - skrivuppgift

 

Vecka 37

Personbeskrivningar - skrivuppgifter

 

Vecka 38

Boken “Sprickan” - kapitel 1-2

Läs och gör frågor

 

Vecka 39

Boken “Sprickan” - kapitel 3-4

Läs och gör frågor

 

Vecka 40

Boken “Sprickan” - kapitel 5-7

Läs och gör frågor

 

Vecka 41

Boken “Sprickan” - kapitel 8-9

Läs och gör frågor. Vi kommer även att ha bokdiskussion. Ta vara på tisdagens studietid för att hinna klart.

 

Läsförståelsediagnos

 

Vecka 42

Sagor

 

Vecka 43

Sagor

 

Vecka 45

Vi fortsätter arbeta med sagor - går igenom vad som är typiskt med sagor och olika faktakunskaper kring sagor. Vi kommer också att inleda skrivandet av en egen saga.

 

Vecka 46-47

Vi arbetar vidare med sagorna under lektionstid (Inlämning vecka 48)

 

Vecka 48-49

Vi arbetar med grundläggande grammatik i svenskan, skiljetecken m.m. Vi arbetar också med språklig finslipning av sagorna, utifrån de genomgångar och övningar vi har under lektionstid.

 

Vecka 2-3

Vi arbetar med tidningstexter. Mer information finns i Classroom.

Vecka 4-8

Insändare och nyhetsartikel är bedömningsuppgifter som vi arbetar med under dessa veckor. Vi arbetar också med boken "Min bror Benjamin"

Vecka 10-

Boken "Min bror Benjamin" samt att vi börjar arbeta med reportage

Matriser

Sv
Brev till mig själv

Rubrik 1

E
C
A
Innehåll
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Texten fungerar i huvudsak som en informativ och förklarande text i brevform om hur du lever ditt liv när du ska sluta nian på högstadiet. Elevens tankegång framgår och är delvis underbyggd.
Texten fungerar relativt väl som en informativ och förklarande text i brevform om hu du lever ditt liv när du du ska sluta nian på högstadiet. Elevens tankegång framgår tydligt och är underbyggd.
Texten fungerar väl som en informativ och förklarande text i brevform om hur du lever ditt liv när du du ska sluta nian på högstadiet. Elevens tankegång framgår tydligt och är underbyggd.
Struktur
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur.
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur.
Textbindning
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Textbindningen är enkel men fungerande.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.

Sv
Sagor - matris

Innehåll och struktur

 • Sv  E 9   De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
 • Sv  C 9   De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
 • Sv  A 9   De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Sagan innehåller enkla beskrivningar av miljöer, händelser eller personer.
Sagan innehåller inslag av gestaltande/levande och detaljerade beskrivningar av miljöer, händelser och personer.
Sagan innehåller gestaltande/levande beskrivningar av miljöer, händelser och personer. Dessa beskrivningar bidrar till textens liv och spänning.
Innehåll
Sagan innehåller några enkelt infogade exempel på typiska sagoingredienser som exempelvis svåra uppdrag, talen tre och sju etc.
Sagan innehåller tydliga exempel på typiska sagoingredienser som exempelvis svåra uppdrag, talen tre och sju etc., som passar bra in i sagans handling.
Sagan innehåller tydliga exempel på typiska sagoingredienser som exempelvis svåra uppdrag, talen tre och sju etc., som passar bra in i sagans handling på ett naturligt sätt.
Struktur
Sagans dramaturgi är enkel, och innehåller inledning viktiga händelser och ett slut som hänger ihop ganska bra.
Sagans dramaturgi är relativt komplex. Man presenteras för karaktärer och miljöer, handling och problem presenteras och ett slut som innehåller ett budskap som sammanfattar sagans betydelse på något sätt.
Sagans dramaturgi är komplex, och följer den dramaturgiska kurvan väl (möjligtvis med något tillägg). Sagan bjuder på något oväntat, en upptrappning och ett slut som tydligt förmedlar vad man ska lära sig av sagan.

Språkliga strukturer, normer och regler

 • Sv  E 9   Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  C 9   Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  A 9   Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Texttyp
Texten liknar en saga till viss del.
Texten liknar en saga till stor del
Texten liknar en saga väldigt mycket
Språklig struktur
Sagan är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en enkel textbindning.
Sagan är sammanhängande och har en utvecklad textbindning. Strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik med sagokänsla.
Sagan är sammanhängande med välutvecklad textbindning. Texten är välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning och rubrik, där alla delar är väl anpassade för sagans form/innehåll.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i sagan. Exempelvis användning av ålderdomliga ord eller andra sagotypiska ord.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i sagan väl. Exempelvis användning av ålderdomliga ord eller andra sagotypiska ord.
Skrivregler
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande, dvs att du växlar mellan långa och korta meningar samt inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande, dvs att du växlar mellan långa och korta meningar samt inleder meningarna på olika sätt.
Skrivregler
Tempus fungerar i huvudsak
Tempus används mestadels korrekt
Tempus används på ett korrekt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Respons och bearbetning

 • Sv  E 9   Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  C 9   Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Sv  A 9   Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Respons
Du kan ge enkla omdömen om andras texter. Om du fått respons på din text visar du att du kan du bearbeta delar av den utifrån konkret respons.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om du fått respons på din text visar du att du kan bearbeta och förbättra den utifrån responsen.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om du fått respons på din text visar du att du kan bearbeta och förbättra den utifrån responsen, på ett sätt som visar att du med hjälp av respons utvecklar ditt skrivande och förbättrar kvaliteten på din text.

Sv
Arbetsområde svensk grammatik

Grammatikprov

F
E
C
A
Visade kunskaper på grammatikprovet
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Grammatikprovet: Kunskaper på grammatikprovet motsvarar denna nivå i denna del av kunskapskraven Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Grammatikprovet: Kunskaper på grammatikprovet motsvarar denna nivå i denna del av kunskapskraven Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Grammatikprovet: Kunskaper på grammatikprovet motsvarar denna nivå i denna del av kunskapskraven Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Sv
Nyhetsartikel

Innehåll

Når ännu inte godtagbara kunskaper
E
C
A
Allmänt innehåll De journalistiska grundfrågorna: (Vad? När? Var? Vem? Varför? Hur?)
Texten är för kort. Du svarar inte på de journalistiska grundfrågorna.
Texten är enkel och ganska kort. Du skriver en artikel, där du förmedlar viss information om händelsen. Du svarar på de flesta av de journalistiska grundfrågorna.
Texten är relativt utvecklad. Du skriver en artikel, där du förmedlar relativt mycket information om händelsen. Du svarar på de journalistiska grundfrågorna.
Texten är utvecklad och fyllig. Du skriver en artikel, där du förmedlar mycket information om händelsen. Du svarar utförligt på de journalistiska grundfrågorna.
Intervju
Du återger inte någon intervju i artikeln.
Din artikel innehåller en intervju, men den förmedlar inte så mycket information och/eller är lösryckt från den övriga texten.
Din artikel innehåller en intervju, som förmedlar information om händelsen och som fogas in i texten.
Din artikel innehåller en intervju, som förmedlar mycket information om händelsen och som fogas in i texten på ett smidigt och elegant sätt.
Bild
Du har ingen bild i artikeln
Din artikel innehåller en bild.
Din artikel innehåller en bild som kopplar till innehållet i artikeln.
Din artikel innehåller en bild som kopplar till innehållet och bidrar till att utveckla nyhetsartikeln.

Struktur

Når ännu inte godtagbara kunskaper
E
C
A
Sammanhang och struktur (rubrik, ingress, brödtext, underrubriker)
Texten saknar sammanhang och är svår att förstå. Du använder inte den struktur som passar i en artikel.
Din text är enkelt uppbyggd. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Du försöker använda den struktur som passar i en artikel.
Din text är uppbyggd på ett relativt passande sätt. Texten är sammanhängande. Du använder en struktur som passar i en artikel.
Din text är uppbyggd på ett passande sätt. Texten är sammanhängande. Du använder på ett ändamålsenligt sätt en struktur som passar i en artikel.
Du glömmer att dela in i stycken.
Du försöker dela in din text i stycken.
Styckeindelningen fungerar relativt väl.
Styckeindelningen fungerar väl.

Språk

Når ännu inte godtagbara kunskaper
E
C
A
Ordval och formuleringsförmåga
Ordförrådet räcker inte till att berätta det som behövs.
Ordvalet är lämpligt och passande i sammanhanget. Du formulerar dig på ett enkelt och fungerande sätt.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och du strävar efter att använda ett språk, som passar i en artikel. Du formulerar dig väl.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar väl i en artikel. Du formulerar dig mycket väl.
Meningsbyggnad
Ordföljd, hur meningarna börjar/ är uppbyggda, tempus
Brister i meningsbyggnad gör att det är svårt att förstå texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du växlar mellan olika tempus utan anledning.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Stavning, skiljetecken
Brister i användning av skiljetecken, samt stavning, försvårar förståelsen av texten.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Sv
Insändare

Når inte E-nivå
E
C
A
Innehåll
I din inledning beskriver du på ett enkelt sätt vad du har reagerat på och varför du tycker att det är ett problem.
I din inledning beskriver du utförligt vad du har reagerat på och varför du tycker att det är ett problem.
I din inledning beskriver du utförligt och med engagemang vad du har reagerat på och varför du tycker att det är ett problem.
Du har minst ett argument och förklarar på ett enkelt sätt varför du tycker som du gör.
Du har ett par argument och förklarar på ett utförligt sätt varför du tycker som du gör.
Du har flera argument och förklarar på ett utförligt och engagerat sätt varför du tycker som du gör.
Du ger förslag på lösning.
Du ger förslag på en realistisk lösning.
Du ger förslag på realistiska lösningar till varje argument. Du använder värdeladdade ord för att att stärka dina argument.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har en utvecklad textbindning till exempel med ord som “för det första, för det andra…”, “å ena sidan…”
Texten är sammanhängande och med välutvecklad textbindning.
Texten är indelad i stycken.
Texten har en struktur som passar en insändare till exempel med rubrik, inledning med presentation av din åsikt och avslutning med en uppmaning. Din text är styckeindelad.
Texten är välstrukturerad till exempel genom konsekvent genomförd styckeindelning, och effektiv inledning och avslutning som passar en insändare.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en insändare till exempel med ord och uttryck som passar genren.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt med till exempel ord som passar genren.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av insändaren.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Sv
Reportage

Rubrik 1

F
E
C
A
Form
Texten fungerar i huvudsak som en reportage. Du har bla en intervju, enkel fakta och enkla beskrivningar.
Texten fungerar relativt väl som en reportage Du har bla en intervju, utvecklad fakta och utvecklade beskrivningar.
Texten fungerar väl som en reportage. Du har bla en intervju, välutvecklad fakta och välutvecklade beskrivningar.
Innehåll
Dina tankar och åsikter framgår. Reportaget innehåller enkla gestaltande beskrivningar t ex av personer och miljöer. Ämnet för reportaget behandlas på ett enkelt sätt t.ex. genom att återberätta
Dina tankar och åsikter framgår tydligt. Reportaget innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t ex av personer, miljöer och sinnesintryck. Ämnet för reportaget behandlas på ett utvecklat sätt t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning, intervjuer och genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne.
Dina tankar och åsikter framgår tydligt. Reportaget innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t ex av personer, miljöer och sinnesintryck. Ämnet för reportaget behandlas på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex.genom att växla mellan fakta, beskrivning, intervjuer och genom att resonera nyanserat samt ta in flera perspektiv.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Strukturen är enkel men fungerar ganska väl. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och det finns en tydlig struktur som är lätt att följa då fakta, beskrivning och intervjuer hänger ihop. Textens struktur passar ett reportage rubrik, ingress och brödtext. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande, välstrukturerad och lätt att följa då fakta, beskrivning och intervjuer hänger väl ihop.Textens struktur passar mycket väl ett reportage (genom konsekvent genomförd styckeindelning, mellanrubriker och effektiv rubrik, ingress och brödtext). Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden är till stor del korrekt. Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Ordvalet är varierat och passar till ett reportage (tex några livfulla sätt att beskriva och uttrycka det du ser och upplever). Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl( t ex genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten (presens - nutidsform)
Ordvalet och språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Språket passar ett reportage väl. (t ex med flera livfulla sätt att beskriva och uttrycka det du ser och upplever). Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande (t ex genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus används korrekt (presens - nutidsform).
Intervjun
Eleven har skrivit en presentation av person som har intervjuats. Eleven har fått svar på några ja/nej-frågor och även några öppna frågor.
Eleven har skrivit en presentation av personen som har intervjuats. Eleven har fått svar på öppna frågor som delvis har följts upp med följdfrågor.
Eleven har skrivit en presentation av personen som har intervjuats. Eleven har fått svar på öppna och personliga frågor som följs upp med följdfrågor.
Beskrivningar
Texten innehåller enkla gestaltningar av platser och/eller personer.
Texten innehåller utvecklade gestaltningar av både personer och platser.
Texten innehåller välutvecklade och målande gestaltningar av personer och platser.
Bilder
Det finns någon bild som knyter an till innehållet.
Det finns minst två bilder som knyter an till innehållet och förtydligar och/eller kompletterar texten
Det finns minst två bilder som starkt bidrar till känslan av närvaro i reportaget. Det finns informativ och känsloskapande bildtext alternativt sådana hänvisningar till bilderna i texten.

Sv
Läsförståelse - test

E
C
A
Läsning
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Sammanfattning
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Mellan raderna
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.