Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5- Resan till språket

Skapad 2020-09-02 16:29 i Uppsävjaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Svenska
För att klara framtida studier och för att delta aktivt i samhället behöver man kunna: * läsa och förstå det man läser. * skriva så att andra förstår hur man tänker och menar. * samtala på ett sätt så att andra kan följa ens tankegångar.

Innehåll

Undervisning och bedömning

Vi kommer att i stora drag att jobba med:

 • Läsning av olika typer av texter och genom dem diskutera innehållet i texterna, uppbyggnad, strukturer och språkliga drag.
 • Skrivning av olika typer av texter och genom det arbetet jobba med stavning och strukturer samt kommunikation i skrift för olika syften och mottagare
 • Diskussioner av olika slag och därigenom arbeta med hur man på ett bra sätt kan framföra sin åsikt så att ens åhörare blir intresserade och lyssnar på dig.
 • Muntliga presentationers uppbyggnad och hur tex kroppsspråk, ordval osv påverkar din presentation.

 

Du kommer bedömas löpande under arbetets gång genom de övningar du genomför i skolan.

 

 

 

Konkretisering av kunskapskraven

Du kommer bedömas i hur väl du kan:

 • läsa, förstå och relatera till det du läser. 
 • skriva olika typer av texter och hur väl du kan stava de ord du använder, använda skiljetecken, variera ordval/meningarna, använda lämpliga strukturer för texttypen, skriva gestaltande beskrivningar.
 • välja ut och sammanställa information från olika källor.
 • samtala om elevnära händelser samt kunna förbereda och genomföra muntliga presentationer.
 • ge och ta emot feedback (respons/omdömen).
 • kombinera text (läst eller skriven) med estetiska uttryck tex illustrationer/dramatisering eller liknande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: