👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HERRGÅRDEN Teamplan Ensittarevägens förskola HT.2020

Skapad 2020-09-03 08:46 i Ensittarevägens förskola Partille
Förskola

Innehåll

Prioriterat utvecklingsområde för Björndammens förskolor 

 

Alla barn i våra förskolor har rätt att få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar deras utveckling och lärande

Alla barn i våra förskolor har rätt att möta personal som arbetar för att motverka könsmönster som begränsar deras utveckling, val och lärande

 

VAR ÄR VI?

Varför ska vi arbeta med detta område? Hur uppkom det? Behov/intresse hos barnen

Vissa barn är mer intresserade av lärplattan än andra. Det barnen oftast frågar efter är att få spela spel eller se på Youtube. Några sitter med Qr koder och Polyglutt. 

Då barnen tyckt det varit roligt att ta med sagor hemifrån så känner vi att vi vill utveckla detta intresse med sagor och berättande med hjälp av digitala verktyg.

I leken hör vi barnen diskutera normkritik Ex. "Alla kan ha klänning." Alla kan leka med bilar. " Det är tjejlego ". " Killar tycker om bilar". 

Detta kommer vi knyta samman i temat "Sagor och berättande".

 

Samlad beskrivning utifrån kartläggning och analys av nuläge.

Vi har inventerat i vad vi har för böcker. Fysiska böcker för de yngre barnen som har lättare text och pekböcker saknas. Böcker som motverkade könsmönster har vi några få av. Däremot har vi sett att det finns på Polyglutt om man söker på “normkreativa böcker”. 

För att kartlägga intresset för digitala verktyg så har vi en lista där vi bockar i vilka som suttit vid Lärplattan under en dag.

 

Miljöer 

Inne: Boklådor, QR-koder, bibliotek. Böcker finns tillgängliga i flera rum. I den mån det går så kopplar vi böcker till rätt miljö. Tex. Receptböcker till lägenheten. 

Ute: Böcker tas fram vid önskemål. 

 

 

VART SKA VI?

Vi vill väcka intresse och nyfikenhet hos barnen, vad kan man göra med en lärplatta? Hur ska man fånga de allra minsta barnens intresse för lärplattan?

 

Vilka av läroplanens mål ska vi fokusera på? 

"Förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa"

"Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande"

"Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande"

 

Vad händer i verksamheten när vi arbetar mot ovan uppsatta mål? 

Barnen har visat ett större intresse att skapa egna sagor genom sin egna fantasi. Många vill dokumentera berättandet på lärplattan. Vi ser också att barnen har lättare att fokusera med hjälp av objekt till berättandet.

Gruppen får en större kunskap kring en berättelses uppbyggnad. Början-Handling-Slut. 

  

 

HUR GÖR VI?

Vilket arbetssätt och metoder ska vi använda oss av?

Polyglutt, Qr-koder, objekt sagor och böcker. För att koppla på könsmönster, så kan man byta ut "gubben/gumman mot en figur". Skapa diskussioner tillsammans med barnen som är kopplade till normkritik.  

Hur kan vi samarbeta med hemmet i temat?

 

Hur skapar vi en miljö där barnens utforskande, nyfikenhet och lust att lära står i fokus? 

Lärplattan finns tillgänglig för att utforska Qr koder, Polyglytt och dokumentation. Böcker finns i många miljöer och en del knyts till lekmiljön. Tex. Dinosauriebok i dinosaurielådan. 

 

Hur blir barnen delaktiga och hur får de inflytande?

Lärplattan ligger på en hylla där barnen själva kan sätta sig för att använda den när de vill. Pedagogerna kartlägga så alla får chans att sitta. Böcker finns tillgängliga i de flesta miljöer för att skapa ett intresse för innehållet. Vad vill boken förmedla/handling?

 

Metoder för dokumentation? Vilka situationer ska dokumenteras?

Ta bilder, filma och skapa.

Dokumentera användandet av lärplattan. Vilka barn använder lärplattan? 

Tillsammans med barnen reflekterar vi en gång i veckan kring de aktiviteter vi gjort för att sedan delge V-H i Unikum.

 

Hur följer vi upp vår kartläggning för att se vilka effekterna vårt agerande har haft på barnens kunskaper och förmågor?

Vid varje SKA tillfälle reflekterar vi över vart vi är i temat, dokumentation samt unikum-inläggstexter för att se vad vi gjort. 

 

 

HUR BLEV DET? 

Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten. Skillnad mellan utvärdering och analys av genomförd undervisning: Utvärdering - VAD HAR HÄNT?   -----   Analys - HUR & VARFÖR hände det?

Vilka effekter har vårt agerande haft på barnens kunskaper och förmågor?

 

Nu har vi arbetat med "Sagor och berättande" i några veckor. Barnen visar intresse för att skapa egna sagor, läsa, polyglutt, Qr koder och att få återberätta en objektsaga eller en bok för varandra. Vi ser intresset i leken då barnen gärna tar med sig sagor, normkritiskt tänk och Qr koder in i leken.

Vi observerar barnen i leken och hör vid flera tillfällen hur de använder ord som figur eller hur det sker diskussioner mellan barnen där de förklarar för varandra att kläder eller leksaker inte tillhör något kön utan att de är material som är till för alla.

Viktors tröja” är en bok som flera barn har velat höra flera gånger och som vi ser att de även sitter och läser i polyglutt själva eller tillsammans. Barnen har ritat en tröja som de själva önskar fanns att köpa.

Vid bokläsning kopplar vi upp polyglutt på tvn för att alla ska se och för vi ser att barnen är mer delaktiga. Diskussionerna kan handla om allt från vad som är på bilder eller innehållet i böckerna, vilket leder till intressanta diskussioner/samtal.

I våras började vi med att 2 stycken familjer lånade böcker till oss på Herrgården. Detta är något som en av familjerna har valt att fortsätta med. De böcker som de lånar ser vi innehåller flera olika genrer av titlar och handling.

Det finns flera olika bokmiljöer där vi har anpassat böcker till olika miljöer ex, i bygg och konstruktions rummet har vi byggböcker och i lägenheten så har vi receptböcker. Detta skapar många diskussioner/samtal och inspirerar barnen i leken.

Bokpåsen har skapat många sagor vilket uppskattas av barnen då de vill berätta sin egna saga, samt att flera barn frågar när det är deras tur att få ta med sig påsen hem. När de kommer tillbaka med bokpåsen, är de så glada att de vill berätta sin saga med en gång. 

Vi har börjat fånga upp användandet av lärplattan mer i större grupper, vi har dansat till ”Just dance” på tvn.

 

På vilket sätt har pedagogernas förhållningssätt och undervisning bidragit till att skapa en miljö där utforskande nyfikenhet och lust att lära står i fokus? 

 

Genom ett tillåtande klimat och öppet förhållningssätt skapar vi en trygghet hos barnen, genom att använda ord och begrepp som är neutrala och öppna, Ser vi skapar ringar på vattnet och vi hör barnen återanvända begrepp som vi pedagoger använder oss av i utbildningen. Vi har valt att skapa egna bokpåsar med objekt i inne på Herrgården. Genom att använda sig av en redan befintlig saga har vi valt att byta ut figurerna i sagorna mot något annat ex. är det en människa i sagan kanske vi byter till ett troll. Detta gör att barnen ser möjligheten till att använda fantasin.

Genom kartläggningen av lärplattan så ser vi att intresset för den varierar och går i vågor. Samt att alla barn ska ges möjlighet till att använda lärplattan. Ibland så är det barn som frågar efter den hela tiden eller så vill de se på något program.

 

 

Vilket inflytande och delaktighet har barnen haft på arbetssätt och verksamhetens innehåll? 

 

Lärplattan ligger tillgänglig på en hylla, där barnen själva kan använda den när de vill.

Böcker finns tillgängliga i alla våra miljöer, vilket skapar tillgänglighet för barnen.

Sagorna som barnen skapat hemma finns tillgängliga att läsa, de frågar själva efter att få läsa sin saga igen och berättar dom gärna för varandra.

 

Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts? 

 

Vi har en tanke om att till våren påbörja arbetet med att koppla in mer digitala verktyg i detta arbete. Vår tanke är att de barn som vill ska få möjlighet till att återskapa sin saga i någon av de appar som finns tillgängliga på lärplattan. Vi känner att som pedagog behöver vi känna till grunderna i hur de olika apparna fungerar, för att vi ska kunna lära och hjälpa barnen i skapandet av deras saga.

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
    Lpfö 18
  • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
    Lpfö 18