👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bergsgårds planering 2020/2021 Safiren

Skapad 2020-09-03 11:51 i Bergsgårds förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Safirens tema år 2020/2021 är hållbar utveckling och i detta tema har Safiren valt att arbeta med projektet "Här är jag" vilket kommer löpa under hela barnens dag på förskolan.

Innehåll

Projektets/temats namn

Hållbar utveckling/Här är jag

Syfte/Mål

Temat hållbar utveckling är gemensamt för både Bergsgård och Vitsippans förskolor. Safirens mål med projektet "Här är jag" är att barnen ska ges förutsättningar att utifrån sin egen förmåga lära känna sig själva och sin omvärld. Syftet med detta är att de ska ges en erfarenhet och början till en förståelse för hur de kan påverka miljö och sociala relationer i ett större sammanhang.

 

För barnen

Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/uppleva/lära? Vi vill att barnen ska lära sig mer om sig själva. Vi vill skapa trygghet för alla barn i barngruppen. Barnen ska få möjlighet att hjälpa andra och be om hjälp. Barnen får med olika sätt upptäcka naturen och miljön både ute och inne på förskolan samtidigt som vi samtalar om hur vi är rädda om vår natur, våra saker och om varandra.

 

För pedagogerna

På Safiren vill vi utveckla våra lärmiljöer både inne och ute så att barnens intresse samt tema och projekt får styra. Vi vill att barnen ska vara delaktiga i hur vi utformar lärmiljöer och att material i möjligaste mån ska finnas tillgängligt.

Pedagogernas fråga: Hur ser vi lärande och utveckling hos de yngsta barnen och hur kan vi fråga och samtala så att de förstår och kan svara?

 

Riktlinjer i läroplanen

Övergripande mål gemensamt för hela Bergsgårds förskola.

2:1 Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

2:1– Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra (Lpfö 18)

Detta gör vi genom att ge barnen förutsättningar att utveckla:


 • Respekt, solidaritet och ansvar på sin nivå

 • Empati samt vilja att hjälpa andra

 • Nyfikenhet och förmåga att upptäcka sin omvärld

 • Förståelse för att alla människor har lika värde

 • Respekt för allt levande, omsorg om närmiljö och en hållbar utveckling (Carlberg, Granberg, Lindfors 2020)

 

Prioriterade mål utifrån Omsorg, utveckling och lärande 2:2

2:2 – Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet (Lpfö 18)

Detta gör vi genom att ge barnen förutsättningar att utveckla:

 

 • Sin personlighet, identitet och integritet

 • Sin sociala och emotionella förmåga

 • Sin kommunikationsförmåga

 • Sin logik/matematiska förmåga

 • Sin rumsliga förmåga

 • Sin naturförmåga

 • Sin sensomotoriska förmåga (samverkan mellan sinnen och motorik) (Carlberg, Granberg, Lindfors 2020)

 

Prioriterade mål utifrån Barns delaktighet och inflytande 2:3

2:3 – Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation (Lpfö 18)

Detta gör vi genom att se de yngstas perspektiv på delaktighet och inflytande:


 • Låt mig få känna, tänka, tycka och göra själv

 • Låt mig själv få bestämma vad jag kan klara av

 • Ge mig frihet att välja

 • Låt mig få vila när jag är trött

 • Låt mig få äta när jag är hungrig (Carlberg, Granberg, Lindfors 2020)

 

Planera och genomföra

Hur arrangerar vi miljöer/situationer relationer som möjliggör.

· En tydlig struktur över dagens rutiner som möjliggör en stabilitet i gruppen.

· Introducera och erbjuda material till lek och undervisning både inne och ute.

· Lättillgängligt material som uppmuntrar till självständighet.

· Erbjuda olika tillfällen för gemensamma lärandesamtal i olika konstellationer. Ställa utvecklande frågor som när, hur och varför. Detta i syfte att lyssna på varandra och våga framföra sina egna tankar och åsikter samt att få möjlighet att påverka sin situation. 

· Pedagogerna strävar efter ett gemensamt sätt att möta barnen som utgår från att låta barnen pröva själva och stötta när det behövs. Vi erbjuder varierad och likvärdig undervisning som anpassas efter barnens intresse och behov.

· Vi uppmuntrar till kreativitet, nyfikenhet och ett lustfyllt lärande.

· Erbjuda vårdnadshavare insyn i vår verksamhet genom tex Unikum, bilddokumentation och olika samtal.

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. 

Vi dokumenterar barnens görande och utveckling både i vardagssituationer och i de planerade aktiviteter vi skapar utifrån målen.

Vi dokumenterar med hjälp av bilder, text och skapande. Vi använder oss av pratbubblor tillsammans med bilderna för att får fram vad barnen tycker, tänker och reagerar.

Vi dokumenterar löpande när vi ser ett lärarande och i samband med att olika aktiviteter sker.

Vi hjälps alla åt att dokumentera och se lärande i barnens vardag.

Tillsammans i arbetslaget kommer vi sedan att utvärdera, reflektera och ta med oss vidare tankar inför kommande år.