👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bergsgård planering läsår 2020/2021 SMARAGDEN

Skapad 2020-09-03 13:27 i Bergsgårds förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP) Bergsgård- Smaragden
Förskola
Sagans Värld

Innehåll

Projektets/temats namn

Sagans Värld

Utvecklingsområden

Från föregående SKA-arbetes analys - Vad ska bevaras/vad ska utvecklas utifrån:

 • Skattning av målbilder för språk- läs och skrivutveckling samt målbilder för matematik
 • Skattning av Lpfö 18
 • Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 
 • Barngruppens intressen, erfarenheter, förkunskaper och behov
 • Undervisning över hela dagen/vardagliga situationer

Syfte

 Vårt syfte är att på ett lekfullt sätt ge barnen förutsättningar att uppleva, utforska och upptäcka Sagans Värld. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sitt språk genom glädje och fantasi i sagorna. Vi har en barngrupp som visar intresse för exempelvis matematik, naturvetenskap, hälsa och rörelse och i detta utgår vi från deras egna tankar och intressen. 

Mål
För barnen

- I temat Sagans Värld vill vi att barnen utvecklar sitt ordförråd och förmåga att berätta, återberätta och diskutera, resonera kring olika sagor, för att utveckla sitt språk. 

- I projektet ”hållbar utveckling” vill vi att barnen utvecklar förmågan att känna empati och hjälpa andra människor och även respektera allt levande, såväl människor som djur och miljö, samt att få en förståelse för allas lika värde. 


- Vi vill att barnen ska lära sig att bli delaktiga i läroprocessen och förstå att de kan påverka sin situation, visa öppenhet, respekt och solidaritet.

För pedagogerna

Ser/hör/upptäcker vi att barnen använder sin kunskap/lärande utöver de planerade aktiviteterna? (Ser vi några effekter?)

Riktlinjer i läroplanen

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1:5


 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Prioriterade mål utifrån Omsorg, utveckling och lärande 2:2:10

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Prioriterade mål utifrån Barns delaktighet och inflytande 2:3:3

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vårt arbete grundar/stödjer sig på följande:

Lärande för hållbar utveckling- i förskolan : Sanne Björklund

Läroplan för förskolan Lpfö 18

 

Planera och genomföra

Hur arrangerar vi miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • En tydlig struktur över dagens rutiner som möjliggör en stabilitet i gruppen.
 • Introducera och erbjuda material till lek och undervisning både inne och ute
 • Lättillgängligt material som uppmuntrar till självständighet.
 • Erbjuda olika tillfällen för gemensamma lärande samtal i olika konstellationer. Ställa utvecklande frågor som när, hur och varför. Detta i syfte att lyssna på varandra och våga framföra sina egna tankar och åsikter samt att få möjlighet att påverka sin situation.
 • Pedagogerna sträva efter ett gemensamt sätt att möta barnen som utgår från att låta barnen pröva själva och stötta när det behövs. Vi erbjuder varierad och likvärdig undervisning som anpassas efter barnens intresse och behov.
 • Vi uppmuntrar till kreativitet, nyfikenhet och ett lustfyllt lärande.
 • Erbjuda vårdnadshavare insyn i vår verksamhet genom tex Unikum, bilddokumentation och olika samtal.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. 

Vad ska dokumenteras?
aktiviteter och utveckling 

Hur ska dokumentationen göras? 
PicCollage och reflektionsprotokoll 

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)? 
varje vecka 

Vem/vilka genomför dokumentationen? 
pedagoger, barnen 

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)? 
arbetslaget, utvecklingsgruppen 

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18